Fysioterapeuten 3-2021

68 FYSIOTERAPEUTEN 3/21 KRONIKK Kristin Taraldsen , fysioterapeut og forsker, Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital og Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim. Kristin.taraldsen@ntnu.no. Gro Gujord Tangen , fysioterapeut og forsker, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Oslo. Linda Johnsen , fysioterapeut, Nordre Follo kommune. Nina Waldenstrøm , fysioterapeut, Trondheim Kommune. Siv-Tonje Jendem , fysioterapeut, Molde kommune. Arnhild Jenssen Nygård , fysioterapeut og ph.d.-stipendiat, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap NTNU, Trondheim. Eline Sannes Riiser , rådgiver og prosjektleder, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Oslo. Randi Granbo , fysioterapeut og forsker, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap NTNU, Trondheim. Denne fagkronikken ble akseptert 29. januar 2021. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. Vi har god evidens for at styrke- og balansetrening fore- bygger fall hos hjemmeboende eldre. Helseprosjektet «Fortsatt aktiv» er et samarbeid mellom Nasjonalforenin- gen for folkehelsen, Institutt for Nevromedisin og bevegel- sesvitenskap ved NTNU, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, samt kommunene Trondheim, Molde og Nordre Follo. I prosjektet, som startet i januar 2020, skal vi utvikle og igangsette et treningstilbud for hjemmeboende personer med demens og/eller kognitiv svikt. Vi håper at vi ved å tenke nytt og tørre å satse på nye treningstilbud med nye samarbeidspartnere kan bidra til opprettelse av gode og tilpassede treningstilbud for personer med demens. Mange kommuner har flere gode treningstilbud for eldre, men ikke alle eldre kan nyttiggjøre seg av dagens eksisterende tilbud. Personer med kognitiv svikt og/eller demens er en særlig utsatt gruppe, hvor deltakelse på orga- niserte aktiviteter kan oppleves vanskelig eller umulig selv tidlig i sykdomsforløpet. Nye tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (1) viser at det er 101 000 personer med demens i Norge i dag, noe som er et langt høyere tall enn tidligere antatt. Antallet forventes å øke i årene framover, slik at det i 2050 trolig vil være 235 000 personer med de- mens eller kognitiv svikt, de fleste over 65 år. En slik ut- vikling krever nytenkning. Kommunene ble allerede med Samhandlingsreformen for snart 15 år siden oppfordret til nytenkning, som en forberedelse på utfordringene som ville komme med en økt eldrebefolkning. Spesielt kom oppfordringen om å utvikle flere forebyggende tiltak (2). Kommunene har ikke kommet like langt i dette arbeidet, og fysioterapeutenes involvering i planarbeid og utvikling av nye tilbud varierer. Når vi i den siste tiden har lest i Fy- sioterapeuten at mange kommuner vurderer å redusere fy- sioterapitilbudet på grunn av dårlig økonomi, lurer vi på om dette kan fortolkes slik at fysioterapeutene ikke i til- strekkelig grad har synliggjort sin kompetanse for å møte kommunens utfordringer på eldreområdet fremover? For å utsette behov for mer omfattende pleie- og omsorgstje- nester, er kunnskapsbaserte forebyggende tiltak helt nød- vendig. Gode forebyggende tilbud for hjemmeboende per- soner med demens kan trolig bidra til opprettholdelse av funksjon og selvstendighet, og dermed utsette behovet for mer omfattende helsehjelp. Fortsatt aktiv er et slikt tilbud som nå utvikles og skal prøves ut i tre av landets kommu- ner. Fysioterapeuter i kommunene Trondheim, Molde, og Nordre Follo deltar i prosjektet, og kan hende vil et slikt samarbeid på tvers av kommuner kunne bidra til nyttig er- faringsutveksling, også for framtidig utviklingsarbeid. Kognitiv svikt og demens tidlig i forløpet Tidlig i sykdomsforløpet står den enkelte som opplever endringer med kognitiv funksjon og deres pårørende ofte alene, og det er pårørende som er den eller de som bidrar ved behov for støtte og hjelp i hverdagen. Denne perioden preges kanskje av at det blir gradvis vanskelige- re å opprettholde deltakelse og aktivitetsnivå, og kanskje blir mange aktiviteter utenfor hjemmet avviklet. Personer med demens får også svekket balanse, og faller oftere enn andre eldre. Et av de sentrale tiltakene som foreslås i De- mensplan 2025 er fallforebygging (3). Erfaringer fra flere kommuner viser at henvendelse til fysioterapeut kommer sent i et sykdomsforløp, og gjerne når funksjonsnivået er redusert. Verken bruker eller pårørende greier å ta hånd om de daglige aktivitetene lenger. Som fysioterapeuter vet vi at det er tidlig i et sykdomsforløp at forebyggende tiltak vil kunne ha best effekt for å vedlikeholde fysisk funksjon og aktivitetsnivå. En kartlegging fra Helsedirektoratet i 2018 viste at hver tredje kommune hadde lavterskeltilbud på dagtid for personer med demens (4). Selv om mange av Treningstilbud for hjemmeboende personer med demens – fysioterapeutens rolle er sentral

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy