Fysioterapeuten 3-2021

FYSIOTERAPEUTEN 3/21 69 disse tilbudene trolig inkluderer noe fysisk aktivitet, mener vi at det er behov for flere gode tilbud om fysisk aktivitet og trening tidlig i sykdomsforløpet for denne gruppen. Dette gjelder særlig for de som ikke allerede benytter seg av da- gens tilbud. Fysioterapeutene bør med sin kompetanse bi- dra i planlegging, organisering, tilrettelegging og innhold av både eksisterende tilbud, og etablering av nye tilbud for i større grad å møte hjemmeboende personer med kognitiv svikt og demens sine behov. Det vil kunne føre til at flere med kognitiv svikt og demens kan delta. Aktiv aldring Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært dette tiåret (2021-2030) som «Decade of Healthy Ageing». Personer med kognitiv svikt og demens har de samme behovene for fysisk aktivitet og trening som alle andre. Å vedlikeholde funksjon og opprettholde helse i eldre år forutsetter at det finnes tilbud i kommunene og at tilbudene er tilpas- set denne målgruppen. Nasjonale føringer innen helse- og omsorgsfeltet har de siste 15-20 årene satt søkelyset på be- tydningen av forebyggende helsearbeid, hverdagsrehabili- tering, aktiv omsorg, mangfold og ikke minst større faglig bredde (5). Fysioterapeuter har viktig kompetanse som kan bidra til at kommunene når målene ommer forebygging og aktiv tilnærming i omsorgsarbeidet. Vi mener derfor det er behov for å tenke nytt for å kunne promotere aktiv aldring også for eldre med kognitiv svikt og demens, og fysiote- rapeuter bør bidra i dette utviklingsarbeidet. Treningsinn- holdet i slike tilbud kan være det samme som for andre grupper, og målet bør være å starte tidlig i sykdomsforlø- pet for å kunne vedlikeholde funksjon så lenge som mulig også for denne gruppen. Hvordan tilbudene organiseres er imidlertid spesielt viktig, hvor ekstra tilrettelegging vil kre- ves for å gjøre det enkelt og mulig å delta. Erfaringer fra en tidligere pilot Vi gjennomførte en pilot i Trondheim for noen år siden, og har dermed noen erfaringer fra de som deltok på det- te treningstilbudet (6). Personer med kognitiv svikt eller demens deltok sammen med frivillige aktivitetsvenner på trening en gang i uken over 12 uker. Resultatene viste at et slikt tilbud opplevdes svært meningsfullt for deltakerne, Illustrasjonsfoto: iStock

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy