Fysioterapeuten 3-2021

80 FYSIOTERAPEUTEN 3/21 SAMMENDRAG Olav Amundsen , ph.d-student ved Institutt for Helse og Samfunn, UiO/manuellterapeut Fysiosenteret Mjøndalen. olav.amundsen@medisin.uio Forfattere i original publikasjon : Olav Amundsen, Nina Køpke Vøllestad, Ingebrigt Meisingset og Hilde Stendal Robinson Sammendrag av artikkelen «Associations between treatment goals, patient characteristics, and outcome measures for patients with musculoskeletal disorders in physiotherapy practice». Publisert i BMC Musculoskeletal Disorders 13. feb 2021. https://doi.org/10.1186/s12891-021-04048-4 Bakgrunn I behandling av muskel-skjelettplager (MUSP) er det an- befalt å bruke en personsentret tilnærming, med effektiv kommunikasjon, delt beslutningstaking og individuali- sert behandling basert på personens kontekst og særskilte behov (1). Å identifisere meningsfylte behandlingsmål er klart tilknyttet personsentrert behandling, og kan anses som en hjørnestein i behandlingsprosessen (2, 3). Det har blitt anbefalt at meningsfulle behandlingsmål bør relateres til aktivitet og deltakelse, fremfor å fokusere på symptomer som smerter (2, 4). Det er stor variasjon i hvilke mål som settes i klinisk praksis (5-7). Psykososiale faktorer har vist seg å ha betydning for målsetningspro- sessen, hvor viktig en opplever målet, innsats for å oppnå målet og for hvordan ulike mål kommer i konflikt med hverandre (8-10). Vi har ikke funnet studier på hvordan ulike mål er assosiert med utfall for pasienter med MUSP, eller hvordan pasientkarakteristikker er assosiert med uli- ke målklasser. Vi ønsket å utforske 1) hvordan mål for pasienter med MUSP er fordelt på klasser basert på ICF, 2) om ulike mål- klasser var assosiert med enkelte pasientkarakteristikker og 3) om ulike målklasser var assosiert med utfall av be- handling. Metode Vi benyttet data fra FYSIOPRIM. Innsamlingen i FYSIO- PRIM har blitt beskrevet i Tidsskriftet Fysioterapeuten tidligere. Databasen besto av 4.002 deltakere, per 25.10.19. I denne studien inkluderte vi kun pasienter med en diag- nose relatert til muskel-skjelettsystemet (N=2.635). Deret- ter ekskluderte vi postoperative pasienter (N=194) og de uten utfylt hovedmål (N=44). Det gjensto 2.591 deltakere som kunne benyttes i analysene. Variablene som ble inkludert var behandlingsmål, diagnose/kroppsregion (columna, overekstremitet, un- derekstremitet, uspesifikk/utbredt smerte) og demogra- fiske, antropometriske, psykososiale og sykdomsspesifikke variabler som har vist assosiasjon til utfall for MUSP. De demografiske variablene var alder, kjønn og utdanning (VGS eller mindre, opptil 4 år høyere utdanning eller >4 år høyere utdanning) og den antropometriske var BMI. De psykososiale variablene var kartlegging av psykiske plager med Hopkins Symptom Checklist 10 (HSCL10) og egen forventning om at fysioterapi vil bedre tilstanden (helt enig, enig, hverken enig eller uenig, uenig, helt uenig). De sykdomsspesifikke variablene besto av varighet (under 3 måneder, 3-12 måneder, over 12 måneder) og alvorlig- hetsgrad (gjennomsnitt av smerteintensitet siste uke (0-10, høyere er mer smerte) og invertert score på første aktivitet på Pasientspesifikk Funksjonsskala (PSFS) (0-10, høyere er dårligere egenvurdert funksjonsevne)). Utfallsmålene som ble brukt etter 3 måneder var Global Perceived Effect 7-punkt skala (GPE), egenvurdert måloppnåelse (opp- nådd, delvis oppnådd, ikke oppnådd), endring i PSFS og endring i smerteintensitet. Behandlingsmålene ble kodet til fire målklasser. Mål- klassene var: Symptom, Funksjon og struktur, Aktivitet og deltakelse og Ikke-klassifiserbare. Definisjonene var basert på hovedkategoriene i ICF. I tillegg benyttet vi en egen målklasse for Symptom. Mål som inkluderte flere klasser i samme mål ble rekodet etter om de 1) inkluderte aktivitet og deltakelse, 2) inkluderte funksjon og struktur, 3) inklu- derte symptom eller 4) ikke inkluderte hverken aktivitet, deltakelse, funksjon, struktur eller symptom. Assosiasjoner mellom målklasser og pasientkarakteris- tikker ble undersøkt med chi-square test for kategoriske variabler og enveis variansanlyse (ANOVA) for kontinuer- lige variabler. Kategoriske variabler ble sammenlignet opp mot «Expected Count» (EC), som er verdien om det var en lik fordeling mellom klassene. Assosiasjonene mellom målklasser og utfallsmål ble undersøkt med enkel og mul- tippel lineær og logistisk regresjonsanalyse, hvor det ble kontrollert for demografiske, antropometriske, psykoso- siale og sykdomsspesifikke variabler. Målklassen Symptom ble brukt som referansegruppe i regresjonsanalysene. Resultater Målklassen Symptom inneholdt av 440 deltakere (17%), Funksjon og struktur 838 deltakere (32,3%) og målklassen Aktivitet og deltakelse besto av 1.122 deltakere (43,3%). Assosiasjoner mellommålsetning, pasient- karakteristikker og utfallsmål for pasienter med muskel-skjelettplager i fysioterapipraksis

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy