Fysioterapeuten 3-2021

86 FYSIOTERAPEUTEN 3/21 INFORMASJON FRA NFF På oppdrag fra Helsedirektoratet har KPMG ut- arbeidet en ny evalueringsrapport om opptrap- pingsplanen for habilitering og rehabilitering. Den peker på økt oppmerksomhet om feltet, men en rekke svakheter finnes fortsatt. Rapporten ble publisert 16. februar. Den slår fast at opptrappingsplanen har bidratt til økt oppmerksomhet på habiliterings- og rehabi- literingsfeltet. Opptrappingsplanen har gitt tilskudd til kompetanse- og kapasitetsheving, samt innovasjon og systemutvikling i kommu- ner over hele landet. Selv om gode indikatorer på levering av habiliterings- og rehabiliterings- tjenester mangler, så sier rapporten at det har vært en viss styrking av rehabiliteringstjenes- tene i kommunehelsetjenesten. Det er derimot lite som tyder på at habiliteringsfeltet har blitt vesentlig styrket. Rapporten slår fast at flere av svakhetene som har preget habiliterings- og rehabilite- ringsfeltet i flere tiår, fortsatt finnes. Det er manglende kunnskap om kapasitet og behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester, manglende avklaring av ansvarsforhold mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, svikt i koordinering av tjenester, og et behov for bedre kvalitetsindikatorer. KPMG som har skrevet rapporten, vurderer at det lite som tyder på at disse svakhetene vil bedres i årene som kommer, med mindre det gjennomføres mer drastiske tiltak på feltet. – Svakhetene og utfordringene som påpekes i rapporten, er de samme som vi har påpekt i flere år, og trukket frem i vår politiske plattform for habilitering og rehabilitering, sier forbunds- leder Gerty Lund i NFF. Det er, ifølge rapporten, spesielt seks faktorer som bidrar til at problemene i tjenesten vil vedvare: • Svak styring og manglende lederforank- ring på nasjonalt nivå • Budsjett- og ansvarsfordeling legger ikke til rette for kostnadseffektiv oppgaveløs- ning • Lite hensiktsmessig og uklar fordeling av ansvar • Manglende tilrettelegging og insentiver for en mer enhetlig nasjonal tilnærming • Dagens lovfestede ordning med individu- ell plan og koordinator fungerer dårlig • Svake systemer for erfaringsutveksling og læring Evalueringen har flere anbefalinger for å få til bedringer i tjenesten. Hensikten med disse er å legge til rette for en klarere fordeling av roller og ansvar og en mer enhetlig organisering av området, som også vil bidra til bedre måling og rapportering av resultater, og bedre læring. Ved å gjennomføre anbefalingene er vi nærmere en kursendring i habiliterings- og rehabiliterings- feltet, i stedet for mer av det samme.  Anbefa- lingene er: 1. Utarbeide og vedta en nasjonal plan for habilitering og rehabilitering 2. Revidere nasjonal veileder for å gi en mer enhetlig tilnærming i kommunene og spesialisthelsetjenesten 3. Avklare ansvarsfordeling mellom kom- mune og spesialisthelsetjeneste 4. Revidere tilnærmingen til individuell plan 5. Utarbeide et system for å kartlegge total- kostnader og insentivere kostnadseffek- tive løsninger 6. Satse på teknologi for tjenestelevering 7. Styrke registerdata og forskning (Dette er en forkortet versjon av artikkelen https://bit.ly/3sg94ma på NFFs nettsider.) Habilitering og rehabilitering – evalueringsrapport Når du leser dette, nærmer vi oss innspurten på årets lønnsoppgjør i de områdene der NFF har sine største grupper av ansatte medlemmer. Forhandlingsfristen i kommuneoppgjøret (KS), Oslo kommune og staten er 30. april. Dersom det ikke oppnås enighet mellom partene på et tariffområde innen denne fristen, går oppgjøret til mekling. NFFs representanter i Unios forhandlingsutvalg på tariffområdene er: Unio kommune (KS): Kristin Moen Tollefsen Unio Oslo kommune: Henriëtta Richter Uitdenbogaardt Unio stat: Susanne Gallala Unio Spekter: Gerty Lund, Stine Malerød Unio Virke: Stine Malerød Tariffoppgjøret er underveis

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy