Fysioterapeuten 3-2022

FYSIOTERAPEUTEN 3/22 31 © Author(s) (or their employer(s)) 2022. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://creativecommons. org/licenses/by-nc/4.0/). Published by Fysioterapeuten. Kort sagt • Poliomyelitt er en virussykdom som fremdeles represen- terer en stor utfordring for enkeltpersoner og helsetje- nester over hele verden. • En stadig større andel yngre innvandrere utgjør nå pasi- entgrunnlaget ved norske avdelinger med spisskompe- tanse i poliorehabilitering. • Innvandrere med følgetilstand etter poliomyelitt er ve- sentlig yngre enn vestlige polioskadde, og de synes å få helse- og sosiale problemer i yngre alder. De har gjerne sammensatte medisinske og psykososiale utfordringer, noe som krever tverrfaglig vurdering på spesialistnivå. • Polioskadde innvandrere har behov for ekstra oppmerk- somhet, og helsepersonell i Norge må få oppdatert kunnskap om denne pasientgruppen, hvor kultursensi- tivitet, flerspråklighet og tilpasning av helseinformasjon inngår, i tillegg til poliokompetansen. gere optimalt [6]. Fra slutten av 1980-tallet ble det kjent at polioskadde kunne få senskader, omtalt som postpolio syndrom. Dette er en utelukkelsesdiagnose, som forutset- ter akutt poliomyelitt, en lang stabil periode, nye helsepro- blemer etter en periode på minst 15 år med ny svekkelse i muskulaturen, påfølgende redusert funksjon, økte smerter i muskler og ledd og ofte uttalt mental og fysisk trettbar- het [7]. Det er fortsatt nødvendig at helsepersonell har kunn- skap om polio og postpolio syndrom, slik at de kan gi god behandling til mennesker som lever med lammelser etter polio [8]. Det er trolig en ekstra utfordring i primærhelse- tjenesten å gi et tilstrekkelig tilbud til yngre, polioskadde innvandrere. Ikke-vestlige innvandrere har ofte en mer kompleks sykdomshistorie og stor psykososial belastning, med behov for sammensatte tiltak. Disse pasientene opple- ILLUSTRASJONSFOTO RIBI Image Library/Flickr

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy