Fysioterapeuten 3-2022

FYSIOTERAPEUTEN 3/22 37 Kort sagt • Fysioterapeutene manglet erfaring og dermed et tolkningsskjema eller rammer for hvordan den nye koor- dinatorrollen skulle utføres. Fysioterapeutene formidlet dilemmaer som oppstod ved å balansere den nye koordi- natorrollen mot den tradisjonelle fysioterapeutrollen, og ved opplevelsen av å stå i spennet mellom forskningens krav og deltakernes individuelle behov og hverdagsliv. Kommunikasjon med deltakerne ommålskjemaet, treningsdagboka og deres individuelle opptrenings- prosess var sentrale faktorer. De lærte av den praktiske situasjonen de stod i, og utviklet en større forståelse for forskning og forskningsbasert kunnskap. Teoretiske perspektiver Perspektiver er sentralt i analysen av datamaterialet og her anvendes rolleteori, profesjonsteori og kommunikasjons- teori. Teoriene er valgt ut fordi de kompletterer hverandre og gir grunnlag til å belyse problemstillingen. Sosiologen Erving Goffman (9) bruker begrepet rolle som et analytisk begrep for hvordan personer oppfører seg i direkte ansikt-til-ansikt-relasjoner. En profesjonsrolle, som fysioterapeut, skapes i samhandling med andre men- nesker gjennom utdanning og yrkespraksis. I profesjonell praksis etableres det Goffman omtaler som rammer – et analytisk begrep for det som er felles forståelse for en pro- fesjonsgruppe og som ofte tas for gitt. Når fysioterapiyr- ket er i endring, som ved økende vekt på forskningsbasert kunnskap, mangler fysioterapeutene en etablert ramme eller et handlingsmønster, i Goffmans betydning, for hvor- dan samhandlingen skal utøves (9). Fysioterapeuter tilegner seg teoretisk og praktisk kunnskap på mange arenaer og her er grunnutdanning og yrkespraksis særlig sentrale. Andre arenaer for kunn- skapsutvikling kan være hospitering hos kolleger, kurs, videreutdanning, mastergrad og gjennom å tilegne seg ny forskning. Ifølge filosofen Harald Grimen består kunn- skapsgrunnlaget til en profesjon av både teori, praktiske ferdigheter samt en form for sunn fornuft eller skjønn. Ulike kunnskapsformer kobles sammen i praktisk arbeid i det Grimen kaller praktiske synteser (10). Kommunikasjon mellom fysioterapeuter og pasienter foregår direkte ansikt til ansikt, eller indirekte med bruk

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy