Fysioterapeuten 3-2022

FYSIOTERAPEUTEN 3/22 43 Kort sagt • Studien viser at pasienter med moderat utfall etter akutt hjerneslag klarer å fylle ut PSFS og skåre sine vansker. Deltakerne oppga stor variasjon i aktiviteter, noe som indikerer at pasientspesifikke standardiserte måleverktøy bør inkluderes i et testbatteri for pasienter med akutt hjerneslag. tidligere studier som har undersøkt hvilke aktiviteter pasi- entene oppgir etter et akutt hjerneslag og hvilke endringer som skjer i selvrapporterte aktiviteter. Hensikten med denne studien var derfor å kartlegge og klassifisere hvilke selvrapporterte aktiviteter, målt med PSFS, pasienter med akutt hjerneslag har problemer med å utføre på grunn av det aktuelle hjerneslaget. I tillegg ønsket vi å undersøke endring i PSFS fra innleggelse (baseline) til 4 uker og 6 måneder etter utskrivelse og identifisere ulike faktorer assosiert med endringen. Materiale og metode Design Studien hadde et prospektivt kohort-design, og inklu- derte pasienter med akutt hjerneslag innlagt ved Seksjon for hjerneslag, Oslo Universitetssykehus (OUS), og fulgte pasientene fra utskrivelse og 6 måneder frem i tid. Studien ble gjennomført i samarbeid mellom OUS, Helseetaten og OsloMet i perioden 2017-2019. Studien ble støttet av Fylkesmannen i Oslo og Viken, og ble vurdert av Regio- nal etisk komite (REK) som en kvalitetsikringsstudie og dermed ikke fremleggingspliktig. Personvernombudet ved OUS har godkjent studien. Aktuelle deltakere ga skriftlig samtykke til deltakelse. Utvalg Pasienter ble rekruttert i perioden 01.05.18 til 31.10.18, en periode med totalt 267 innleggelser av pasienter med hjer- neslag. Pasienter over 18 år med påvist akutt hjerneinfarkt eller hjerneblødning ble inkludert. Deltakerne skulle i til- legg være hjemmeboende før det aktuelle hjerneslaget, ikke ha kjent kognitiv svikt før hjerneslaget og være vurdert av personalet til å ha behov for videre rehabilitering etter ut- skrivelse. Pasienter som kun hadde behov for oppfølging av logoped grunnet dysfagi eller afasi, men ikke hadde andre fysiske eller kognitive funksjonsnedsettelser, ble eks- kludert fra studien. Ekskludert ble også de som ikke ble vurdert til å ha et rehabiliteringspotensiale. Totalt 73 del- takere ble initiert inkludert, men en ble senere ekskludert

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy