Fysioterapeuten 3-2022

8 FYSIOTERAPEUTEN 3/22 Lillian Festvåg er tydelig engasjert i emnet poliomyelitt og har mye på hjertet, noe hun gjerne vil dele med sine fag- kolleger. – Alle rapporteringer av kliniske observasjoner fra fle- re rehabiliteringssentre, i Norge og i utlandet, tyder på at problematikken fremdeles er høyaktuell, noe forskningen også bekrefter, sier Lillian Festvåg ivrig. En ny forskningsartikkel om polioskadde ikke-vestlige innvandrere (les artikkelen på side 30) er bakgrunnen for at vi har kontaktet Festvåg og bedt henne om å stille til et intervju. At polioskader fremdeles er en aktuell problem- stilling for fysioterapeuter, og for helsevesenet og samfun- net generelt, er det ingen tvil om, ifølge henne. – Ikke bare er det en underdiagnostisert lidelse blant el- dre, men forskning peker nå på en ny gruppe av yngre po- lioskadde innvandrere med en omfattende problematikk, som krever at helsevesenet øker sin kunnskap og kompe- tanse på området, sier hun. Har hatt polioskader som forskningsfelt Festvåg har hatt en spesiell interesse for senskader etter poliomyelitt som klinisk problemstilling gjennom hele sin yrkeskarriere. Hun har lang erfaring som spesialfysiotera- peut ved Sunnaas sykehus, hvor hun i flere år også har vært tilknyttet forskningsavdelingen. – De første pasientene med senskader etter poliosyk- dom kom til Sunnaas sent på 80-tallet. Pasientene var per- soner født i etterkrigsårene som hadde gjennomgått infek- sjon med polioviruset da det hersket som verst i Norden, forteller hun. Festvågs tidlige erfaringer med pasientgruppen ble av- gjørende for hennes faglige engasjement og valg av forsk- ningsfelt. – Allerede under turnustjenesten på Ullevål sykehus, ved poliklinikken for fysikalsk medisin og rehabilitering (FYSMED), behandlet jeg pasienter med senskade etter poliosykdom. Det som gjorde meg nysgjerrig, var alt det vi så hos pasientene, og hva de fortalte, som vi ikke klarte å forstå på bakgrunn av det lille vi visste da. De fleste pa- sientene hadde vært gjennom et rehabiliteringsforløp etter endt akutt sykdom, og de var forventet å ha blitt værende på det funksjonsnivået de hadde oppnådd da, forteller hun. Ifølge Festvåg passet samfunnets forventninger dårlig overens med at pasientene etter mange år rapporterte om symptomer som smerter, utmattelse og ny svakhet. – Ikke bare ble pasientene mistrodd på sine symptomer. Mange fikk også beskjed om å «ta seg sammen» og sette i gang med trening atter en gang. Det var liten forståelse i det medisinske fagmiljøet for at de tiltakene som hadde vært iverksatt tidligere, ikke fungerte nå, men heller virket å svekke pasientene ytterligere, legger hun til. Senere, da Festvåg jobbet på Sunnaas sykehus, fikk hun anledning til å gjøre nærmere undersøkelser av observa- sjonene. Hennes aller første forskningsprosjekt hadde sø- kelys på rent arbeidsfysiologiske parametere. – Jeg målte pasientenes puls gjennom dagen og sam- menlignet funnene med en kontrollgruppe. Det ble da opp- daget hvordan pasientene arbeidet med høyere puls enn hva aktiviteten skulle tilsi. Forskningsartikkelen som fulgte, At poliomyelitt er utryddet, mener jeg er en utbredt misoppfatning i samfunnet. • Poliomyelitt er en sykdom som skyldes virusinfeksjon med «polioviruset», som finnes i tre kjente varianter. • For en mindre andel (1 av 1000 i småbarnsalder, 1 av 100 i voksen alder) fører sykdommen med seg alvor- lige symptomer som hjernehinnebetennelse og /eller lammelser. • Selv om sykdommen har eksistert i flere tusen år, fikk den først «epidemistatus» i forrige århundre. Siste polio-epidemi i Europa foregikk på 1950-tallet. • Sykdomsepidemien førte med seg et sykdomsbilde kjent som paralytisk poliomyelitt, noe som innebærer at de rammede utviklet pareser og muskel-atrofier. • Lammelsene kunne opptre overalt i kroppen, men vanligst var under- og overekstremitetene. Tilstanden ble ansett som reversibel og det blir beskrevet at intens trening og fysioterapi kunne ha en viss effekt. Mange barn fikk varige lammelser og ble avhengig av bevegelseshjelpemidler. • Affeksjon av respirasjonsmuskulatur ga store pustevansker og økt risiko for død. Sunnas sykehus ble innviet i 1954. Her fantes en egen avdeling for pasienter som hadde behov for respiratorbehandling. • Sykdommen regnes i dag som utryddet i industrialiserte land. (Kilde FHI.no) Poliomyelitt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy