Fysioterapeuten 3-2023

36 FYSIOTERAPEUTEN 3/23 VITENSKAPEL IG ARTIKKEL Sammendrag Bakgrunn: Hjertesykdom er vanlig dødsårsak for kvinner i Norge. Manglende søkelys på kjønnsforskjeller fører til underdiagnostisering og dårligere prognose. Denne studien undersøker kvinners erfaring med rehabilitering etter en hjertehendelse, og undersøker hvordan fysioterapeuter kan bidra til nytt hverdagsliv. Metode og materiale: Det empiriske grunnlaget er hentet fra casestudie av hjerterehabiliteringstilbud. Kvinner i alderen 4080 år ble strategisk utvalgt, ni deltok i fokusgruppeintervjuer (tre personer per gruppe) og tre ble intervjuet individuelt. Analysen fokuserte spesielt på ulike betydninger av kjønn. Hovedfunn: Fysioterapeuter møter kvinnene etter hjertesykdommen, og har ansvar for å organisere og gjennomføre hjerterehabilitering. Materialet viser fire (om)veier fra opplevd sykdom til nye hverdager: 1) Fra symptom til behandling, 2) Endringsprosessen, 3) Møtet med helsetjenesten, 4) Veien videre. Fysioterapeutene kan ha en nøkkelrolle når kvinnene re-etablerer forholdet til egen kropp og lager nye hverdagsvaner, men utnytter ikke dette potensialet i rehabiliteringsopplegget. Konklusjon: Kjønn har betydning for hjertehelse, men betydninger av kjønn er lite integrert i hjerterehabilitering. Kjønnsblindhet skaper unødvendige barrierer for kvinners deltakelse i rehabilitering, og lager omveier for tilfriskning og nye hverdagsliv. Fysioterapeuter kan påvirke drift og organisering av rehabiliteringsopplegg, men griper i liten grad muligheter til å bidra til utjevning av kjønnede (hjerte-)helseforskjeller. Nøkkelord: Hjerterehabilitering, kvinnehelse, kjønnsbarrierer, fysioterapi, handlingsperspektiv. Hadde ikke hjerter kjønn? Kvinners (om-)veier mellomhverdagsliv og hjertesykdom. En intervjustudie Frida Cathrine Jensen Mentzoni, fysioterapeut, MS.c., Lovisenberg Diakonale sykehus. fridacm@gmail.com. Tobba T. Sudmann, fysioterapeut, Ph.D., professor i folkehelse, Høgskulen på Vestlandet (HVL). Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 3. januar 2023. Ingen interessekonflikter oppgitt. Artikkelen baseres på en studie godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), saksnr. 44507. Artikkelen ble først publisert på www.fysioterapeuten.no. Bakgrunn: Kvinner, hjertesykdom og hjerterehabilitering Hjertesykdom er en av de hyppigste årsakene til for tidlig død og redusert livskvalitet for norske kvinner (1). Forekomst av hjerte- og karsykdom, risikofaktorer og symptomer er forskjellig mellom kvinner og menn. Kvinners forløp kan være annerledes enn menns (2). Kvinners hjertehelse henger tett sammen med biologiske og sosiokulturelle kjønnsforskjeller, slik at kvinner risikerer å tape flere friske år til hjertesykdom enn det menn gjør. Kvinner er ofte underrepresentert i forskning på hjertesykdom og -behandling, i tillegg er kjønnsforskjeller fremdeles uutforsket (3,4). Resultater fra studier utført på hjertesyke menn overføres til hjertesyke kvinner, på tross av at kvinner kan ha andre behov og respondere annerledes på samme behandlingen som menn får. Dette skaper en kjønnet skjevhet i kunnskapsgrunnlaget som videreføres i utdanningsløpene for helsepersonell, inkludert fysioterapeuter (5). Fysioterapeutenes kjønnsblindhet (6) kan medføre at deres tilbud til hjertesyke kvinner ikke blir tilpasset kvinnenes behov. Hjerterehabilitering er et veldokumentert behandlingstiltak etter hjertesykdom, der trening er en viktig komponent (7). Fysioterapeuter er ofte medvirkende til eller ansvarlig for treningen. Effekt av hjerterehabilitering er sannsynligvis ikke direkte knyttet til kjønn, likevel henvises og deltar færre kvinner enn menn (7,8). Vi vet ikke hvorfor det er slik, utover at kjønn og sosiokulturelle faktorer spiller inn i perioden fra symptomstart, via diagnostisering og behandling, til gjenopptatt hverdagsliv. Kvinners veier fra symptomer til riktig diagnose og behandling kan derfor karakteriseres som «omveier», sammenlignet med menns muligheter til å finne «snarveier» til riktig behand-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy