Fysioterapeuten 3-2024

VITENSKAPELIG ARTIKKEL 36 FYSIOTERAPEUTEN 3/24 Fra sykemelding tilbake til hverdagsliv og arbeid: Pasienterfaringer fra norsk psykomotorisk fysioterapi Inger-Johanne Skjold, MSc. fysioterapeut, psykomotorisk fysioterapeut, Åstveit Helsesenter. inger.johanne.skjold@gmail.com. Tove Dragesund, fysioterapeut, PhD. Professor, Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet. Tove Ask, fysioterapeut, PhD. Førsteamanuensis, Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet. Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 6. desember 2023. Studien er godkjent av Sikt (Kunnskapssektorens tjenesteleverandør), referansenummer 875333. Ingen interessekonflikter oppgitt. Artikkelen ble først publisert på www.fysioterapeuten.no. Sammendrag Hensikt: Utforske pasienter sykemeldt grunnet muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser sine erfaringer med endring av funksjon i løpet av psykomotorisk fysioterapi, og hvilken betydning endringen har for hverdags- og arbeidsliv. Metode: Et kvalitativt forskningsdesign med en fenomenologisk og hermeneutisk forskningstilnærming ble valgt. Datainnsamling ble foretatt med individuelle, semistrukturerte intervjuer. Systematisk tekstkondensering ble benyttet som dataanalyse. Funn: Analysen førte fram til tre resultatkategorier: «Når kroppen blir et hinder for deltakelse i hverdag og arbeid», «Behandlingsrommet åpner opp for innsikt, kontakt, bevisstgjøring - et utgangspunkt for endring» og «Kroppslige signaler gir rom for valg, selvivaretakelse og håndtering». Konklusjon: Muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser kan begrense livet både i hverdagen og på arbeid. Psykomotorisk fysioterapi bidro til bedre kroppskontakt og økt forståelse for plagene og hva som påvirket dem. Dette hjalp deltakerne til å tilpasse egne behov og sette grenser. Strategier som korte pauser, redusert arbeidstempo og oppmerksomhet på én oppgave av gangen førte til en bedre balanse mellom krav og egne ressurser på arbeid, slik at de håndterte hverdagsliv og arbeidsoppgaver bedre. Nøkkelord: psykomotorisk fysioterapi, muskel- og skjelettplager, psykiske lidelser, hverdagsliv, arbeid. Innledning Langvarige muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser utgjør en stor helseutfordring i form av redusert helse, sykefravær og uførhet (1, 2), og er årsak til over 50 % av det legemeldte sykefraværet (3). Å stå utenfor arbeidslivet har negative konsekvenser på individ- og samfunnsnivå (1). For den enkelte vil det kunne bety et liv utenfor et sosialt fellesskap, manglende trygghet og økonomisk handlefrihet. For samfunnet medfører sykefraværet betydelige helse- og samfunnsøkonomiske kostnader. På den andre siden kan det å være i arbeid ha mange positive sider (1). På individnivå kan arbeid gi daglig rutine, aktivitet, sosialt samvær, mening i tilværelsen, inntekt og tilhørighet (4). Tilknytning til arbeid vil som oftest også være helsefremmende for personer med redusert arbeidskapasitet. Å legge til rette for arbeidsdeltakelse til tross for helseplager er derfor viktig (5). På samfunnsnivå er dessuten høy sysselsetting en viktig bærebjelke i den norske velferdsstaten (1). På grunn av utfordringene ved helserelatert sykefravær er fagfeltet arbeid og helse blitt et nasjonalt helsepolitisk satsingsområde (5). Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet påpeker et stort behov for kunnskap og tilnærminger som kombinerer arbeids- og helseperspektivet. Ett av målene i «Strategi for fagfeltet arbeid og helse» er at tilknytning til arbeidslivet bør være et obligatorisk tema for personer i yrkesaktiv alder i all kontakt med helsevesenet. Viktige tiltak for å forebygge varig uførhet og redusere behov for helserelaterte ytelser er å fremme arbeidsdeltakelse og redusere fraværet (5). Norsk psykomotorisk fysioterapi (NPMF) er en behandlingstilnærming som tilbys pasienter med muskel- og skjelettplager og psykiske og sammensatte lidelser (6, 7). Mange av pasientene som følges opp i psykomotorisk fysioterapi har langvarige plager, er sykemeldt og har et arbeid som de skal tilbake til. Forskjellige erfaringer fra behandlingstilnærmingen er undersøkt både fra fysioterapeuters og pasienters perspektiv (8). Ingen tidligere studier har belyst hvordan NPMF har påvirket pasientenes arbeidsfunksjon og arbeidsdeltakelse. Arbeidsperspektivet er imidlertid belyst fra allmenne fysioterapeuters perspektiv (9). Hensikten med denne studien var å utforske sykemeldte personer sine erfaringer med endring av funksjon i løpet av NPMF og endringens betydning for hverdag og arbeid.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy