Fysioterapeuten 4-2018

10 FYSIOTERAPEUTEN 4/18 AKTUELT Blankholmutvalget skal gjen- nomføre en helhetlig drøfting av prioritering i den kommuna- le helse- og omsorgstjenesten. Denne helheten skal skapes uten en eneste fysioterapeut rundt bordet. TEKST Kai Hovden kh@fysio.no UTVALGET ble nedsatt av regjeringen i 2017, og ledes av tidligere leder i Norsk Sykeplei- erforbund, Aud Blankholm. Utvalget skal også se på prioritering i tannhelsetjenes- ten, og skal levere sin NOU (norsk offentlig utredning) innen utgangen av året. I tiden frem til det tar de imot innspill fra organisa- sjoner, virksomheter og enkeltpersoner. Blant utvalgsmedlemmene er det fire leger, fem sykepleiere og en tannlege, men altså ingen fysioterapeuter. – Fysioterapeutforbundet er dessverre ikke representert i utvalget, og derfor er mu- ligheten for å komme med innspill viktig for oss, sier Fred Hatlebrekke, forbundsleder i NFF. Riktig ressursbruk Blankholmutvalgets arbeid skal bidra til mer kunnskap og åpenhet om prioritering i hel- se- og omsorgstjenesten. Utvalget skal også foreslå mulige prinsipper for prioritering, ifølge mandatet som ble fastsatt i statsråd 5. april 2017. «Norge bruker store ressurser på helse- og omsorgstjenestene, og disse ressursene skal brukes mest mulig riktig. Helse- og omsorgstjenesten skal være av god kvalitet og sikre likeverdig tilgang til helse- og om- sorgstjenester uavhengig av diagnose, kjønn, alder, bosted, personlig økonomi, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. Samtidig er helse- og omsorgstjenester kost- bart, og prioritering er nødvendig for å få en samlet god ressursbruk», står det å lese om bakgrunnen for opprettelsen av utvalget. Målet er altså å beskrive utfordringene i kommunehelsetjenesten, og samtidig syn- liggjøre behovet for prioritering. Målet er også å kartlegge og beskrive situasjoner der det tas prioriteringsbeslutninger, beskrive det verdimessige utgangspunktet for priori- tering og ut fra dette drøfte og foreslå mulige prioriteringsprinsipper. «Utvalget skal drøfte og komme med for- slag til tiltak og virkemidler som vil bidra til at prioriteringsbeslutninger i den kom- munale helse- og omsorgstjenesten er i tråd med overordnede verdier», ifølge Blankhol- mutvalgets mandat. Retningsendring NFF skriver i sitt innspill til Blankholmut- valget at forbundet ønsker en endring av prioriteringene som foretas i kommunene per i dag. I klartekst innebærer dette blant annet at pasienter med muskel- og skjelettplager må prioriteres høyere i kommunehelsetjenes- ten. Ifølge NFF står denne pasientgruppen for brorparten av sykefraværet i Norge, og man etterlyser derfor en mer tverrsektoriell og helhetlig satsing for å holde folk i arbeid. «Dette (sykmelding, journ. anm.) er ugunstig både for den enkelte og for sam- funnet. Og fordi kunnskap slår fast at det å være i arbeid er viktig for god helse, så me- ner NFF at pasienter som er eller står i fare for å sykmeldes også bør prioriteres», skri- ver forbundsleder Fred Hatlebrekke. Tøffe tak Framskrivninger utført av Samfunnsøkono- misk analyse i 2018, anslår at det kan være behov for tre ganger så mange fysioterapeu- ter i 2040 som i dag, ifølge NFF. På toppen av dette har Samhandlingsreformen ført til fle- re pasienter med alvorlige og sammensatte helseproblemer i kommunehelsetjenesten. «Her må det understrekes at behandling av pasienter som kommer inn under alvor- lighetskriteriet, er svært ressurskrevende med hensyn til fysioterapeutenes tidsbruk», skriver forbundet. Utviklingen har ført til at den store pasi- entgruppen med kroniske muskel- og skje- lettlidelser og sammensatte lidelser har blitt nedprioritert. «Mange pasienter som tilhører denne kategorien, mistet i tillegg retten til egenan- delsfritak etter at diagnoselisten ble fjernet i 2017», minner NFF om. Forbundet er også bekymret for at hel- sefremmende og forebyggende arbeid ikke blir prioritert når alvorlighetskriteriet i så stor grad danner basis for tjenestenes res- sursbruk. Drøfter prioriteringer – uten fysioterapeuter I GANG Helseminister Bent Høie og Aud Blankholm under det første møtet i utvalget i 2017. Foto: Per Aubrey B. Tenden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy