Fysioterapeuten 4-2018

16 FYSIOTERAPEUTEN 4/18 AKTUELT Fysioterapeuter ønsker ikke å fremstå som spreke supermen- nesker i møte med overvek- tige, sier forsker Karen Synne Groven. TEKST Kristine Askvik fysioterapeuten@fysio.no FYSIOTERAPEUTER møter stadig flere over- vektige pasienter i sin praksis. Det blir også mer og mer utbredt å ha livsstilsgrupper for denne pasientgruppen. Men til nå har det vært forsket lite på hva slags erfaringer fy- sioterapeuter har med å jobbe med denne pasientgruppen, og hvordan dette arbeidet former dem i deres praksis. Forsker Karen Synne Groven har inter- vjuet åtte fysioterapeuter fra ulike steder i Norge om deres erfaringer i møte med den- ne pasientgruppen. Studien ble gjennomført sammen med med-forfatter Kristin Heggen, professor ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Den ble publisert i det internasjonale tidsskriftet Physiothe- rapy Theory and Practice i november 2017: «Physiotherapists’ encounters with ’obese’ patients: Exploring how embodied approac- hes gain significance.» Motivator og kontrollør – En av utfordringene er at man som fysio- terapeut blir både motivator og kontrollør. Man skal motivere pasientene til å endre kosthold og være mer i aktivitet, samtidig som man er den som måler og tester delta- kernes progresjon. Når vektreduksjon er et sentralt mål i behandlingen, kan det også være vanskelig å vite hvor grensene går for hvor mye man kan «pushe» pasientene. Det er en hårfin balanse mellom mestring og fø- lelsen av å ikke mestre, sier Groven. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi ved Oslo Met og postdoc ved Institutt for helse og samfunn ved Univer- sitetet i Oslo. Groven har tidligere forsket på pasienters erfaring med livsstilsgrupper, men ikke sett fra fysioterapeutenes ståsted som nå. Analysen identifiserte fire ulike temaer. Det handlet om å streve med å finne sin egen kommunikasjonsstil, å forholde seg til kroppslige diskrepanser, å utvikle klinisk kompetanse gjennom kroppslige møter og å få innsikt i dilemmaene i gruppebaserte livsstilsprogrammer. Får innsikt – Samlet sett viser funnene at kliniske møter mellom pasient og fysioterapeut er en uvur- derlig kilde til innsikt. Slik innsikt kan bidra til å forme fysioterapeuters utvikling som klinikere, inkludert hvordan de utvikler sine «særegne» måter å kommunisere med pasi- entene på, sier Groven. Fysioterapeutene var opptatt av å unngå å stigmatisere pasientene, og utviklet en sen- sibilitet i hvordan de ordla seg for å unngå dette. Ny kvalitativ studie: Deler erfaringer for å kommunisere bedre med overvektige pasienter FEDME Karen Synne Groven har intervjuet fysio- terapeuter om kommunikasjon med overvektige pasienter. Foto: UiO.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy