Fysioterapeuten 4-2018

FYSIOTERAPEUTEN 4/18 21 FLERE enn noen sinne overlever kreft. Der- med er det også flere som må leve med sen- skader. En ny nasjonal kreftstrategi, «Leve med kreft», har blant annet fokus på rehabi- litering. Regjeringens plan er at kreftpasien- tene skal følges opp bedre hjemme i kom- munene etter utskrivning fra sykehus. – Mange kreftpasienter opplever at de ikke er friske selv om de er kreftfrie. Å leve med senskader og å komme tilbake til livet de levde før kreften kan være tøft. Da blir det ekstra vanskelig når den tette oppfølgingen de har fått på sykehuset blir borte. Nå skal vi lage «Pakkeforløp hjem», som skal sikre god oppfølging i overgangen fra sykehus til kommune, opplyste helseminister Bent Høie, da strategien ble presentert Dagens Medisins kreftkonferanse onsdag 18. april. Ifølge Høie skal «Pakkeforløp hjem» blant annet sikre at rehabilitering er en del av tilbudet til kreftpasientene som trenger det, og at pasienter og pårørende får tilbud om psykososial oppfølging. Dette kan, me- ner helseministeren, gjerne skje i samarbeid med frivillige organisasjoner. – Nye behandlingsformer og mer intensiv kreftbehandling har ført til at flere overlever. Det er kjempebra. Samtidig utvikler mange pasienter helseproblemer som følge av syk- dommen og behandlingen. Det er behov for økt kompetanse om slike seneffekter på alle nivåer i tjenesten, sier Høie. n Kommunenes pasient- register n Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) er åpnet. Registeret inneholder opplysninger om alle som har søkt om eller mottar tjenester fra kommunene, opplyser Helsedirektoratet. Dette gjelder også fysioterapeutene og deres pasienter. For hver kontakt en pasient har med helsetjenesten skal KRP ha infor- masjon om blant annet behandler, pasient, takster, egenandel og refusjon. Det kommunale pasientregisteret kom- mer 20 år etter at tilsvarende register var klart for spesialisthelsetjenesten. Norsk pasientregister (NPR) er mye brukt, med over 1.400 utleveringer årlig, ifølge Helse- direktoratet. Ny film om bekken- leddsmerter n Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) har laget en film om bekkenleddsmerter for pasienter og pårørende, og med tips og råd for helseper- sonell. Bekkenleddsmerter rammer omtrent 12.000 gravide kvinner hvert år. Målet med filmen er økt kunnskap, både for pasienter, pårørende og helsepersonell. Filmen finner du p å YouTube. Flere vil bli fysioterapeuter n Etter noen år med svak nedgang viser de siste tallene fra Samordna opptak en betydelig økning i antall søkere til fysio- terapiutdanningene. Det gjelder både totaltall og søkere med fysioterapi som førstevalg. Antall søknader med fysioterapi som førstevalg har gått opp med litt over sju prosent siden 2017. I 2016 var det 2.089 søkere i denne kategorien, i 2017 var det 2.032 og i år er det 2.175 søkere med fy- sioterapi som førstevalg, ifølge Samordna opptak. Antall søkere til høyere utdanning samlet sett har økt med nesten fem prosent fra 2017. NI KOMMUNER går nå i gang med å teste ut om primærhelseteam med fastlege, sykeplei- er og helsesekretær gir et bedre tilbud til pa- sientene enn den vanlige fastlegepraksisen. ​Kommunene som er med er Rana, Eid, Flora, Austevoll, Hå, Ringsaker, Seljord, Kristiansand og bydelene Alna, Nordstrand og Sagene i Oslo. 13 legekontor og 85 fastle- ger deltar. Pilotprosjektet startet 1. april, og vil omfatte 85.000 pasienter som står på lis- tene til fastlegene som deltar, opplyser Hel- sedirektoratet. Målet er å gi et bedre helsetilbud til pasi- enter som i dag ikke får god nok oppfølging, for eksempel personer med kroniske syk- dommer, psykiske helseproblemer, rusav- hengighet, utviklingshemninger og funk- sjonsnedsettelser, samt brukere som innen medisinen omtales som «skrøpelige eldre». Piloten skal teste ut to finansieringsmo- deller: Honorarmodellen tar utgangspunkt i dagens finansieringsmodell, mens driftstil- skuddsmodellen baseres på egenskaper ved og antall innbyggere på fastlegelistene, samt kvalitetsbasert tilskudd og egenandeler fra pasienter. Utprøvingen av primærhelseteam skal evalueres av Universitetet i Oslo, Oslo Econ- omics og Nasjonalt senter for distriktsmedi- sin (NSDM). n Bedre oppfølging etter kreft Primærhelseteam prøves ut

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy