Fysioterapeuten 4-2018

22 FYSIOTERAPEUTEN 4/18 fag KASUISTIKK Sammendrag n Innledning : Barn med funksjonsnedsettelser er i mindre grad fysisk aktive enn jevnaldrende uten funksjonsnedsettelser. Barna formidler selv ønske om deltakelse i fysiske aktiviteter både under et opphold ved Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) og i sitt eget lokalmiljø. n Hoveddel : Kasusrapporten beskriver et barn på åtte år med cerebral parese (CP), som har deltatt på et tre ukers habiliteringsopphold på BHSS. Barnet og foreldrene, BHSS og Habiliteringstjenesten i barnets hjemfylke samhand- let i seks måneder. Dette innebar samtaler med barnet og foreldrene før, under- veis og etter oppholdet på BHSS, med individuelt tilpasset motorisk trening ved deltakelse i ulike aktiviteter i gruppe sammen med åtte andre barn. Fysioterapeut var aktivt deltakende med barnet, og observerte barnets funksjon i aktivitetene. Verktøy som ble benyttet var BARNAS1 for å få frem barnets aktivitetspreferanser, og Goal Attainment Scaling (GAS) for å sette mål og evaluere måloppnåelse etter oppholdet. Barnet både ønsket og deltok i bassengaktivitet under oppholdet og på fritiden da hun kom hjem. n Avslutning : Fokus på lystbetonte, tilpassede fysiske aktiviteter gjennom et opphold på BHSS og samhandling over tid, kan legge grunnlag for økt og ønsket deltakelse i fysisk aktivitet i lokalmiljøet. n Nøkkelord : Barn med funksjonsnedsettelser, fysioterapi, lokalmiljømodellen. Anita Hoberg , fysio- terapeut, Beitostølen Helsesportsenter. MSc. rehabilitering. Spesialist i barne-ungdomsfysio- terapi (MNFF). Anita.hoberg@bhss.no Denne kasusrapporten ble akseptert 16. februar 2018. Kasusrapporter som ikke sendes inn som vitenskapelig artikkel vur- deres av fagredaktør. Barnet og foreldre har gitt informert samtykke til publikasjonen. Det opplyses om at forfatter er ansatt ved Beitostølen Helsesportsenter. Innledning Fysisk aktivitet er viktig for alle. Barn med funksjonsnedsettelser er i mindre grad fy- sisk aktive og har større utfordringer når det gjelder deltakelse i fysisk aktivitet enn jevn- aldrende uten funksjonsnedsettelser (1, 2). Barn med funksjonsnedsettelser har imid- lertid tydelig ønske om deltakelse, når det gjelder fysiske aktiviteter på fritiden i eget lokalmiljø og under et opphold ved Beito- stølen Helsesportsenter (BHSS) (3). Et opp- hold ved BHSS er et supplement til lokale tilbud, for å bidra til økt fysisk aktivitet for barn med funksjonsnedsettelser i lokalmil- jøet. Lokalmiljømodellen er et samarbeid over tid mellom BHSS og Habiliteringstje- nesten i barnets hjemfylke (4). Tilbudet ved BHSS er tverrfaglig. Ka- susrapporten viser fysioterapeuters kliniske erfaring og praksis med barn ved BHSS, med en aktivitetsfokusert tilnærming. Dette innebærer tiltak som skal være meningsful- le, målrettede og med funksjonelle aktivite- ter, samt at barnet skal være en aktiv delta- ker i prosessen (5, 6). Hensikten med denne kausrapporten er å beskrive et barns habiliteringsforløp i for- bindelse med et opphold på BHSS, som et virkemiddel for økt deltakelse i fysisk aktivi- tet i lokalmiljøet hjemme. Metoder og gjennomføring Metode En praksisbeskrivelse av et barns habilite- ringsforløp på BHSS, gjennom aktivitetsdel- takelse, observasjon og intervju med barnet og foreldrene. Kasusbeskrivelse Barnet som beskrives er en åtte år gammel jente som har spastisk bilateral CP. Anna bruker rullestol (GMFCS nivå IV) og har ut- fordringer med håndfunksjon (MACS nivå III). Hun har mye medbevegelser i kroppen, tonusveksling og spastisk muskulatur. Hun kan stå med litt støtte, og forflytter seg på Aktivitetsfokusert terapi: Et barns habiliteringsforløp i forbindelse med et opphold på Beitostølen Helsesportsenter

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy