Fysioterapeuten 4-2018

FYSIOTERAPEUTEN 4/18 27 Doktorgrad: Akupunkturbehandling mot hetetokter hos brystkreftpasienter Jill Brook Hervik , ph.d., fysioterapeut og aku- punktør. Smerteklinikken, Sykehuset i Vestfold. Hovedveileder: Odd Mjåland ph.d., overlege Kirurgisk avdeling, Sørlandet Sykehus. Originaltittel: Acupuncture for the treatment of hot flashes in breast cancer patients. Doktorgradsarbeidet ble gjennomført ved Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo. Disputas fant sted 07.06.2017 ved Ullevål Sykehus. Kvinner diagnostisert med østrogenreseptor positiv brystkreft, der kreftcellene vokser dersom svulsten er eksponert for østrogen, blir anbefalt antiøstrogenterapi. Den anbe- falte perioden for denne type behandling ble økt fra fem til ti år i 2016. Østrogenantagonister har bivirkninger. Symptomene ligner de som mange friske kvinner opplever ved overgangsalder, men er ofte mye sterkere og mer langvarige. Den mest vanlige bivirkningen er hete- tokter, og cirka 80% av pasientene rapporte- rer om slike plager. Hetetokter er ofte ledsa- get av søvnproblemer, fatigue og depresjon. Symptomene synes å påvirke hverandre. Slike langvarige plager kan lede til redusert livskvalitet og tidlig seponering av østro- genantagonister, med potensielt alvorlige konsekvenser. Flere typer ikke-hormonelle medisiner har vist seg å ha kortvarig effekt på hete- toktsymptomer. Disse inkluderer medisiner utviklet for høyt blodtrykk, depresjon og epilepsi; alle har bivirkninger. Det er derfor behov for terapier uten eller med få bivirk- ninger for å håndtere hetetokteplager. Den første studien i avhandlingen under- søkte risikoen for å plages av bivirkninger hos de tre mest brukte medisiner mot hete- tokter: venlafaxin, klonidin og gabapentin. Evidens fra publiserte studier ble summert ved å presentere en systematisk oversikt og meta-analyse. Resultatene indikerte at ri- sikoen for bivirkninger er betydelig større hos pasienter som får høyere doser av slike medisiner, sammenlignet med de som får lavere dose, placebopiller eller akupunktur. I studie 2 ble akupunktur undersøkt som en mulig behandling for hetetokter hos brystkreftpasienter medisinert med øs- trogenantagonisten tamoxifen. Hetetoktene ble signifikant redusert i akupunkturgrup- pen under behandlingsperioden, og videre redusert i tre måneder. Livskvalitet bedret seg også under behandling. Ingen slike for- andringer ble rapportert i kontrollgruppen, bortsett fra en signifikant reduksjon av he- tetokter om dagen under behandlingsperio- den, men effekten ble reversert i løpet av de neste tre månedene. Helserelatert livskvali- tet ble undersøkt igjen etter to år med vali- dert Kupperman-indeks (studie 4). Det var ingen forskjell mellom gruppene på dette tidspunktet. Kvalitativ informasjon ble samlet i studie 3. Pasientene ble stilt et åpent spørsmål: Har du lyst til å dele dine tanker og erfaringer relatert til din brystkreftdiagnose, behand- linger eller annet? Kvinnene skrev om bi- virkninger og konsekvenser av brystkreft- behandling. De beskrev sine livsopplevelser, følelser og utfordringer, og om ringvirknin- ger som påvirket forhold til familie, venner og arbeid. Svarene ga en økt forståelse for og innsyn i livene til kvinner behandlet for brystkreft. Budskapet fra disse fire studiene er at hetetokter hos brystkreftpasienter ofte er plagsomme i flere år. Medisiner for slike pla- ger har i seg selv bivirkninger. Akupunktur synes å være et trygt behandlingsalternativ for brystkreftopererte kvinner som plages av hetetokter, og kan være et bidrag til at antiøstrogenmedisinering ikke avsluttes for tidlig. Artikler 1. Hervik J, Stub T. Adverse effects of non- hormonal drugs used to treat hot flashes in breast cancer survivors. A systematic review and meta-analysis. Breast cancer Research and Treatment. 2016; 160 (2): 223-236. doi:10.1007/s10549-016-4002 . 2. Hervik J, Mjåland O. Acupuncture for the treatment of hot flashes in breast can- cer patients, a randomized, controlled trial. Breast Cancer Research and Treatment 2009 Jul;116(2):311-6. doi: 10.1007/s10549-008- 0210-3. 3. Hervik J, Mjåland O. Quality of life of breast cancer patients medicated with anti- estrogens, two years after acupuncture tre- atment. International Journal of Women’s Health 2010 Sep 28;2:319-25. doi: 10.2147/ IJWH.S12809. 4. Hervik J, Mjåland O. Long term follow up of breast cancer patients treated with acu- puncture for hot flashes. SpringerPlus 2014 Mar 14;3:141. doi: 10.1186/2193-1801-3- 141.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy