Fysioterapeuten 4-2018

Omtalt av Dahm KT og Giske L Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet Veiledet trening på tredemølle fører trolig til økt maksimal og smertefri gangavstand for personer med claudicatio. Det er usikkert om treningen bedrer livskvalitet. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane- samarbeidet. En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten. Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations Assessment, Development and Evalua- tion (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjo- nen for hvert utfallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy ( JJJJ ), middels ( JJJm ), lav ( JJmm ), eller svært lav kvalitet ( Jmmm ). Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Veiledet trening gir økt ganglengde og mindre smerter for personer med claudicatio 30 FYSIOTERAPEUTEN 4/18 Bakgrunn Claudicatio intermittens skyldes trange blodårer på grunn av avleiringer av koles- terol og fettpartikler på innsiden av årene. Blodårene kan bli så trange at de ikke kla- rer å frakte tilstrekkelig blod og oksygen til musklene i bena. Dette fører til smerter og svekkelse av muskulaturen i bena. Ty- piske kjennetegn er smerter under gange som blir borte ved hvile. Forekomsten av trange årer øker med alderen og opptrer hos cirka 20% av personene i aldersgrup- pen over 80 år. Menn rammes dobbelt så hyppig som kvinner. Tilstanden diagnostiseres ved kliniske undersøkelser og ved ankel-arm indeks. Indeksen er et forholdstall mellom blod- trykket i leggen og blodtrykket i armen. Forholdstall som er mindre enn 0,90 indi- kere perifer karsykdom. Enkelte studier har funnet at trening kan redusere symptomene som opptrer ved claudicatio. Hovedmålet med trenin- gen er å bedre gangfunksjon og livskvali- tet. Det finnes ulike treningsprogrammer som omfatter alt fra veiledet trening in- kludert trening på tredemølle til kun råd og veiledning om trening. Hva sier forskningen? Denne systematiske oversikten summerer funn fra studier som har undersøkt effek- ten av veiledet trening, egentrening hjem- me og råd og veiledning om trening. Ned- enfor vises resultatene for veiledet trening sammenlignet med egentrening hjemme. Studiene viste at: • Veiledet trening på tredemølle øker trolig maksimal gangavstand ( JJJm ). • Veiledet trening på tredemølle øker trolig smertefri gangavstand ( JJJm ). • Det er usikkert om veiledet trening på tredemølle bedrer helserelatert livs- kvalitet ( JJmm ). Tilliten til resultatene ble vurdert til å være middels og lav i studiene. For helserelatert livskvalitet ble det trukket fordi det bare var to små studier. Hva er denne informasjonen basert på? Totalt inngikk 21 randomiserte studier med til sammen 1.400 deltakere i over- sikten. 635 deltakere trente under veiled- ning, 320 deltakere trente hjemme og 445 deltakere fikk bare råd og veiledning om trening. Gjennomsnittsalderen var 66 år og to tredeler var menn. Veiledet trening bestod hovedsaklig av trening på trede- mølle, ledet av fysioterapeut eller annet kvalifisert helsepersonell på sykehus eller i primærhelsetjenesten. Åtte studier (351 deltagere) sammen- lignet veiledet trening på tredemølle med egentrening hjemme. Sju av disse studi- ene målte smertefri gangavstand. Alle deltakerene trente tre ganger i uken i tre måneder. Tredemøllegruppen trente med varierende intensitet inntil det oppstod moderate eller intense smerter etterfulgt av en kort periode med hvile. Hver sesjon varte mellom 30 og 70 minutter. Hjemme- treningsgruppen drev gangetrening etter et strukturert program basert på lignende prinsipper, og hver sesjon varte mellom 30 og 50 minutter. Alle studiene med unntak av én var gjennomført i USA. Resultatene viste at hvis gjennomsnitt- lig maksimal gangavstand i hjemmetre- ningsgruppen er 590 meter, vil gruppen som får veiledet trening på tredemølle gjennomsnittlig gå 120 meter lengre, og dersom gjennomsnittlig smertefri gang- avstand i hjemmetreningsgruppen er 180 meter, vil gruppen som trener på trede- mølle gjennomsnittlig gå 120 meter lengre uten smerter. Kilde: Hageman D, Fokkenrood HJP, Gommans LNM, van den Houten MML, Teijink JAW. Supervised exercise therapy versus home-based exercise therapy versus wal- king advice for intermittent claudication. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD005263. DOI: 10.1002/14651858.CD005263.pub4. Les hele Cochrane oversikten her: http://cochranelibrar y-wiley.com/ doi/10.1002/14651858.CD005263.pub4/ full

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy