Fysioterapeuten 4-2018

36 FYSIOTERAPEUTEN 4/18 debatt Helsedirektoratet har etter oppdrag fra Helse- og omsorgs- departementet utredet videre- utdanning av fysioterapeuter.  Bakgrunnen for bestillingen er de store endringene som har vært i primærhelsetjenesten og det økte behovet for kompetent personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  Direktoratet skriver i sin rap- port at fysioterapeuter er en yr- kesgruppe som er «gitt et ansvar og en tillit som det forventes at den enkelte forvalter på en trygg måte og som ivaretar tjenestens krav til kvalitet og pasienters/bru- keres sikkerhet». Når det gjelder dagens treårige grunnutdanning, trekker direktoratet fram at ut- danningsmiljøene lenge har gitt uttrykk for at det er et stort press på innholdet i utdanningen. Rap- porten refererer til at utdannings- miljøene strever med å holde tritt med faglig utvikling, forskning, endringer i organiseringen av tje- nesten, teknologisk og medisinsk utvikling, demografiske endringer og endringer i sykdomsutvikling. Det er stadig ting som er ønsket inn i utdanningen – og noe annet som dermed må ut.  At dagens grunnutdanning er presset på tid er også blitt argumentert for tidligere, fra ulikt hold. Anne Riiser Svensen, tidligere leder av NFFs fag- og spesialistråd og lektor ved fysioterapeut-utdanningen ved OsloMET, uttalte til Fysiotera- peuten i 2011 at: «Tre år ikke er nok tid til å gi studentene all den kunnskap de trenger». Maya T. Ringvold, tidligere leder av NFFs fagseksjon, uttalte samme år at «tre år ikke er nok til å gi studen- tene all den kunnskap de trenger på ulike felt» (…) Slik jeg ser det, vil en endring av grunnutdannin- gen til femårig masterutdanning være det optimale for pasientene, fysioterapeutene selv, faget og fagutviklingen». Fysioterapeut og professor Eline Thornquist ved Universitetet i Bergen, æresmed- lem i NFF, argumenterte for det samme da hun i 2013 hevdet at det er presset inn så mange elementer i fysioterapiutdan- ningen at den nesten «knek- ker sammen». UiO-professor Anne Marit-Mengshoel uttalte i Fysioterapeuten 12.11.2013 at manglende praksis og kliniske ferdigheter hos nyutdannede kan gjøre fremtidige fysioterapeuter lite egnet til å møte de krav de vil bli stilt overfor i arbeidslivet. Direkte tilgang I tillegg til at bachelorutdan- ningen i fysioterapi er presset på tid, peker direktoratet på at direkte tilgang til fysioterapeuter vil kunne gi større tilflyt av pasi- enter, uten at noen har vurdert om pasienten har en alvorlig underliggende sykdom. Etter denne endringen er det blitt særlig viktig at grunnutdannin- gen gir fysioterapeuter en solid kompetanse på differensialdiag- noser. De må kunne vurdere om pasienten bør behandles av dem selv eller henvises til andre deler av helsetjenesten, heter det i rapporten.  Det kan også legges til at i 2006, den gang pasienter fikk direkte adgang til manuellte- rapeuter, ble det stilt krav til kompetanseheving for manuellte- rapeuter i form av flere obligato- riske fag ved Universitet i Bergen. På samme måte mener Norsk Manuellterapeutforening (NMF) at fysioterapeuters kunnskap og kompetanse om kroppens struk- tur og funksjon bør styrkes når samfunnet stiller nye krav til yr- kesrollen. NMF mener at den nye rollen, og medfølgende økning i ansvar, må gjenspeiles i felles kompetanseheving for alle – på grunnutdanningsnivå. Fysiote- rapeututdanningen i dag er ikke utformet med den nye rollen for Femårig grunnutdanning må utredes nå Illustrasjonsfoto: Andreas Høydahl Sørli/HiOA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy