Fysioterapeuten 4-2018

FYSIOTERAPEUTEN 4/18 37 Vi vil arbeide for dette, og håper at dette kan være en sak NFF, PFF og NMF kan enes om. øye. Dette er kommentert av fle- re, blant annet av Legeforeningen som i høringen om direkte tilgang uttalte at: «Ved direkte tilgang vil fysioterapeuter tillegges et individuelt ansvar for å utelukke annen alvorlig sykdom. Fysiotera- peuters utdannelse omfatter ikke utvikling av slik kompetanse i til- strekkelig grad». Videre, i tillegg til implikasjoner grunnet direkte tilgang, stiller den nye forskriften om funksjon og kvalitet som trer i kraft fra 1.1.2018 ytterligere krav til fysioterapeutene og deres yrkesutøvelse. Også dette tilsier at studiet bør omlegges fra et treårig til et femårig integrert løp. Utenfor utredningsoppdraget Direktoratet konkluderer ikke når det gjelder femårig grunnutdan- ning, da dette ligger utenfor opp- draget fra departementet. Men de skriver at selv om fysioterapeuter med en bachelorgrad er godt utdannet for mange formål, er det flere som etterspør fysiotera- peuter med høyere kompetanse enn treårig bachelornivå. Rap- porten understreker også at de tre arbeidstakerorganisasjonene har foreslått opprettelse av et femårig grunnutdanningsløp som et generelt kompetansehevings- tiltak. Direktoratet skriver også at «en økning i lengde på grunnut- danningen fra tre til fem år vil gi et stort løft i fysioterapikompe- tanse og kan vurderes».  NMF mener at en integrert femårig mastergrad gir store muligheter til å forme fysioterapi i takt med endrede og sammen- satte behov. En femårig grunn- utdanning i fysioterapi vil sette fysioterapeuter i stand til å yte sikrere og bedre behandling til pasienter. Videre vil et inte- grert femårig løp representere et statusløft for fysioterapien, ved å befeste fysioterapeuters posisjon som høyt kvalifiserte muskel- og skjelettbehandlere. En femårig profesjonsutdanning kan også bidra til mer ressurser per student, og således bedre de økonomiske betingelsene for fysioterapistudiet. En naturlig konsekvens av Helsedirektoratets rapport bør være at departementet sørger for at en vurdering av femårig utdan- ning nå blir gjort. Vi vil arbeide for dette, og håper at dette kan være en sak NFF, PFF og NMF kan enes om. Ved en utvidelse av grunnut- danningen vil en måtte vurdere det faglige innholdet. NMF har tidligere fremhevet behovet for å styrke de basalmedisinske fagene og differensialdiagnostikk, og ser fram til et grundig utrednings- arbeid. I en tid hvor stadig flere profesjonsutdanninger går over til å være femårige grunnutdan- nelser, hvorfor skal fysioterapien være dårligere? Hans Olav Velle , administra- sjonskoordinator, NMF Kurs i Fysio-Pilates Øk dine ferdigheter i analyse av bevegelse og holdning. Lær øvelser rettet mot motorisk kontroll, styrke, fleksibilitet, pust, og avspenning. Få et unikt redskap til å tilpasse øvelser til den enkeltes behov i både frisktrening og rehabilitering. Passer enten du jobber med gruppetrening eller individuell behandling. Målgruppe: Fysioterapeuter og studenter fra 6.semester. Kursleder: Åse Torunn Bergem Odland. Kursserie i tre deler: 21-23 sept. 18 , 01-03 feb. 19 og 07-09 juni 19. Sted: Studio Pilates, Møllendalsveien 61a, 5009 Bergen. Kursavgift: kr 5900,- per helg, samt eksamensavgift kr 500,- Påmelding: tlf:55203360 eller e-post: post@studiopilates.no innen: 06 september, 2018. Støtte fra Etisk utvalg Etisk utvalg i NFF leser med interesse kronikken «Kva skjer når helsepersonell gir alternativ behandling, og det oppstår skade», i Fysioterapeuten nr.3/2018. Kronikken tar opp viktige aspekter ved sammenblanding av helsehjelp og alternativ behandling. Helsepersonelloven regulerer hvordan fysioterapeuter skal utøve sin praksis, og sammenblanding har konsekvenser for fysio- terapeuter. Ut fra bestemmelsene i pasientskadeloven kan dette også føre til at pasienter fratas rettigheter ved skade. Etisk utvalg oppfordrer fysioterapeuter til å være bevisst betydningen av å skille mellom, og informere om, hva som er fysioterapibehandling og hva som er alternativ behandling. For- fatteren ønsker at helsepersonellet selv tar mere ansvar for dette, noe Etisk utvalg støtter fullt ut. Etisk utvalg NFF Er det noe du brenner for eller er kritisk til? Kommentarer og kronikker ønskes velkommen. Vi legger om debattsidene. Mer informasjon følger. Red. Vi ønsker mer debatt og menings- brytning i Fysioterapeuten!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy