Fysioterapeuten 4-2018

46 FYSIOTERAPEUTEN 4/18 INFORMASJON FRA NFF NFFs forhandlingsseksjon informerer om arbeidslivsspørsmål som berører medlemmene. Jus og arbeidsliv Fra turnuskandidat til autorisert fysioterapeut Bente Øfjord , seniorrådgiver, NFFs forhandlingsseksjon Turnustjeneste for studenter som har avsluttet sin bachelorutdanning i fysioterapi, er regulert av forskrift om praktisk tjeneste (turnustje- neste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Formålet med turnustjenesten er at turnusfy- sioterapeuten ved å arbeide under veiledning, opplæring og tilsyn skal få nødvendig erfaring og tilegne seg ferdigheter for selvstendig å kunne utføre faglig forsvarlig virksomhet som fysioterapeut. Oppstart i turnustjenesten Ordinært starter du turnustjenesten rett etter avsluttet utdanning. Utdanningsstedet admini- strerer nummertrekking for sine avgangs- studenter. Når valg av turnussted er gjort, er det ikke adgang til å bytte turnussted med en annen kandidat. Hvert turnussted bør sende en skriftlig orientering til turnusfysioterapeuten ca. to måneder før tiltredelsesdato. Orienteringen bør omfatte relevante faglige, praktiske og sosiale forhold ved turnusstedet. Det bør framgå hvem som skal være veileder under turnustjenesten. Både du selv og turnusstedet plikter å sørge for at du har gyldig turnuslisens før turnustje- nesten begynner. Turnuslisensen gir kun anled- ning til å utføre virksomhet som fysioterapeut på godkjent turnussted. Rolle og ansvar før lisens foreligger NFF får flere henvendelser fra studenter som lurer på om de kan arbeide som fysioterapeut – for eksempel som sommervikar – før lisensen er på plass. Det er ikke mulig. Når du har fått turnuslisensen, kan du heller ikke utføre annet arbeid som fysioterapeut, enn det du utfører som turnusfysioterapeut på turnustjenesteste- det. Lisensen innebærer ikke at du er autorisert helsepersonell. Forsikringer og annet som skal beskytte pa- sienten, gjelder bare for autorisert helseperso- nell, men forsikringene kan gjelde i offentlige virksomheter, da det er de som har ansvar for å tegne forsikring hos Norsk pasientskadeerstat- ning. Studenter kan ikke markedsføre seg som fysioterapeuter eller opptre som helsepersonell med tanke på behandlingen. De kan være med- hjelpere. En student i sommerjobb kan ikke kalle seg, eller fremstå som fysioterapeut, jamfør blant annet lov om alternativ behandling § 8: § 8. Beskyttet tittel og markedsføring Bare den som har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning etter helsepersonelloven §§ 48 a til 51, har rett til å benytte slik yrkes- betegnelse som kjennetegner vedkommende gruppe helsepersonell. «Ingen må uriktig benytte titler eller markedsføre virksomhet på en slik måte at det kan gis inntrykk av at vedkommende har autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning etter helsepersonelloven, jf. første ledd, eller er registrert utøver av alternativ behandling, jf. andre ledd.» Ved sommerjobb i helse- og omsorgstjenesten regnes studenten som helsepersonell. Kravet til faglig forsvarlighet vil være retningsgivende for hva studenten kan og ikke kan foreta seg. Ved sommerjobb i helprivat virksomhet regnes studenten ikke som helsepersonell. Praksis- innehaveren plikter å være fysisk til stede sammen med studenten, som vil kunne bistå som medhjelper, jf. helsepersonelloven § 5: § 5. Bruk av medhjelpere Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personel- lets kvalifikasjoner og den oppfølgning som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn. Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring. Slike oppgaver vil variere etter hvilket sted du får arbeid på. På et stort sykehus vil for eksempel portøroppgaver være uproblematisk å utføre. Får du jobb på en stor fysikalsk avdeling, vil det sikkert være forskjellige fysioterapeuter der, slik at du kan bistå dem med ulike øvelser pasi- enter skal utføre på benk, gangtrening osv. Du kan arbeide på treningssenter og bistå kunder der. Men uansett hvilken sommerjobb du får, må du ikke la noen få oppfatning av at du er ferdig utdannet fysioterapeut. Under forutsetning av at turnustjenesten blir anbefalt godkjent av det enkelte turnus- stedet, vil lisensen vare i perioden fra turnus- tjenestens slutt til autorisasjon er gitt, men ikke lenger enn to måneder etter avsluttet turnustjeneste. Krav til faglig forsvarlighet Helsepersonell skal drive forsvarlig virksomhet, jf. helsepersonelloven § 4. Kravet til faglig for- svarlighet er utgangspunktet for vurderingen av hva det enkelte helsepersonell kan gjøre, og styrende for hvilke behandlingsmetoder helsepersonell kan benytte, og hvilke sykdom- mer som kan behandles. Hva turnuskandidaten kan utføre, vil følgelig avhenge av hva som er faglig forsvarlig, noe som vil avhenge av hvilke kvalifikasjoner studentene har, type oppgave som skal løses, og hvilken opplæring og oppføl- ging kandidaten får. Veiledning i turnusperioden Turnustjenesten skal bidra til å utvikle faglige ferdigheter og gode arbeidsvaner med hensyn til pasientkontakt, samarbeid med andre yrkesgrupper og kommunikasjon med andre deler av helsetjenesten. Med veiledning menes oppfølging som turnusfysioterapeuten får av den personlig oppnevnte veilederen. Veiledning skal bidra til refleksjon over og bevisstgjøring av egen yrkesutøvelse. Turnusveiledere skal ha norsk autorisasjon som fysioterapeut, og har det faglige ansvaret. Både fysioterapeuter på fast lønn og med avtale med kommunen om driftstilskudd kan ha det faglige ansvaret for turnusfysioterapeuten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy