Fysioterapeuten 4-2018

54 FYSIOTERAPEUTEN 4/18 på nett Årsabonnement 2011: Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. Offentlige institusjoner: 875 kroner. For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til det blir skriftlig oppsagt. ANNONSEPRISER – 2011 For bestilling av stillings- og kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no Stillingsannonser: Per sp. mm. Sort: Kr. 37. Farge: Kr. 42. Spaltebredde: 88 og 180 mm. 10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme an- nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. Byråprovisjon: 3,5 prosent. Møter og kurs: Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin- ger, faggrup per (ikke enkeltmedlemmer) står som arrangør: gratis. Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som arrangør: per sp. mm. Sort Kr. 26. Farge: Kr. 30. Spaltebredde: 88 og 180 mm. Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs): Setting: Kr. 1,50 pr. mm Scanning: Kr. 100 Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2011 Nr. Frist kursann./ Annonsefrist Utgiv. debattinnlegg stilling ledig dato 7 22/7 26/7 16/8 8 18/8 22/8 12/9 Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak- sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret- ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER Ronny Grenberg , HS Media as, Postboks 80, 2260 Kirkenær Tlf. 62 94 10 37, e-post: rg@hsmedia.no ANDRE ANNO NSER Kirsten Stiansen Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 180 x 247 mm. ÅRSABONNEMENT 20 8 Norge: 1. kroner. Utl : .15 roner. Offentlige insti usjoner: 950 r. For medlem er av NFF i ne ent i medlemskontingenten. r t t løper til t blir skriftlig oppsagt. AN ONSEPRISER – 2018 Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere Byråprovisjon: 3,5 prosent. STILLINGSANNONSER kun på nett. Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr. 4.800. Bestilling sendes til fy ioterapeuten@fysio.no Annonseteksten legges ved som et word- dokum nt. Kommunevåpen eller logo legges ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format. Bestilles hos: fysioterapeu en@fysio.no MØTER OG KURS: Per sp. mm.: Kr. 37. Spaltebredde: 88 og 18 mm. Kursannonse kun på nett: kr. 3.800. Alle priser er ekskl. moms. FRISTER 2018 Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv. annonser/debatt dato 5 14/05 08/06 6 06/08 31/08 Stillingsannonser kun på nett. Fristene som er angit , j l tt tt i redak- sjonen. Bestilling frist, materiellfrist og annul- leringsfrist er samm dato. Rekla sjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. PRODUKTANNONSER A2 Media AS: Henriette Brattli, henri tte@a2media.no Tlf. 971 98 747 ANDRE ANNONSER Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no Tlf. 413 18 188 ANNONSEMATERIELL Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet mat riell belastes kunden. Tekniske data: Format: 210 x 280 mm. Satsflate: 18 x 247 m. OPPLAG 9.300 TRYKK Merkur Grafisk AS Oppgaver flyttes fra kirurger til fysioterapeuter. Ved Haraldsplass sykehus i Bergen undersøkes skulderpasientene av fysioterapeut før operasjon. Slik kutter de vente- lister. n «Fysioterapi, manuellterapi, trening og egeninnsats! Da kan du slippe kirurgi og piller». (...sier farmasøyten) n «Det gjer dei i Volda og.» n «Den viktigste oppgaven vil være å legge forholdene til rette for at pasienten får trent opp funksjonen og reetablert det kompliserte muskulære samspillet i skulderen. En norsk studie av Jens Ivar Brox og medarbeidere har vist at målrettet skuldertrening for mange er like effektivt som operasjon». Fra bloggen: Kan det sunne bli usunt? I starten av 2018 satte styret i FYSIO Norge psykisk helse på agendaen. I tillegg til å bidra med faglig kompetanse og fysisk helse vil styret nå ha et større fokus på hvordan fysioterapistudenter opplever sin egen livskvalitet og studiehverdag. Som studentenes interesseorganisasjon vil de se på tiltak som kan iverksettes for å fremme den subjektive følelsen av hvordan studentene har det. Styret vil sammen med studentene kartlegge hvordan blant annet trening, ernæring, skole og jobb påvirker selvfølelsen og selvbildet. Kanskje ikke alle kjenner seg igjen i det som blir skrevet, men formålet er å belyse viktigheten i å fange opp de som har et behov for å snakke om disse tankene. Vi må tørre å spørre og være nys- gjerrige, og FYSIO Norge sitt ønske er mer åpenhet. Livet som student preges av overganger og sårbarhet. Flytting, bo alene, nye studier og etablering av nettverk gjør en mer sårbar for psykiske symptomplager. Resultater fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse i 2014 støtter opp under dette og viste at fore- komsten av psykiske symptomplager, som utmattelse, håpløshetsfølelse, konsentra- sjonsvansker og økt stressaktivering, opp- trer dobbelt så hyppig hos studenter som i samme aldersgruppe i normalbefolkningen (Folkehelseinstituttet, 2014). Disse psykiske symptomplagene sees ofte i sammenheng med lettere former for blant annet angst og depresjon. Symptomplagene er noe jeg selv har kjent på i hverdagen som fysioterapi- student, og jeg vet at andre har kjent på det samme. Det snakkes lite om hvordan studie- hverdagen påvirker oss, hvordan snakk om treningsøkter, mat og karakterer har ført til et indirekte press om å prestere. Studentblogginnlegget fra desember 2017 problematiserer «den flinke fysiotera- pistudenten». Å være flink i denne sammen- heng innebærer å prestere høyt både faglig og sosialt, trene jevnlig og ha en matpakke med det ideelle næringsinnholdet. Alt dette vurderes til enhver tid gjennom eksamen, sosiale medier og av kommentarer fra med- elever om hvor «bra jobba» det er å møte på spinning klokken 07:00 før en åtte timers skoledag etterfulgt av kveldsjobb. Vi er kon- tinuerlig omringet av arenaer vi kan prestere på, og egne forventninger om å lykkes kan oppleves som tyngende. Av Tonje Martine Holmen, FYSIO Mensendieck. Les hele innlegget på fysioterapeuten.no . Kommentert på Facebook: Psykisk helse i studiehverdagen

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy