Fysioterapeuten 4-2019

12 FYSIOTERAPEUTEN 4/19 AKTUELT Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi ønsker samme mu- lighet som manuellterapeute- ne til å sykemelde og henvise. Men flere av faggruppemed- lemmene ser både fordeler og ulemper. TEKST og FOTO Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no DET er en begrenset sykemeldingsrett fag- gruppen ønsker. Forslaget vil gi psykomoto- rikerne mulighet til å sykemelde pasienten på behandlingsdag og til å skrive ut korte sykmeldinger på inntil tre måneder. – Det vil også være hensiktsmessig med henvisningsrett til psykologtjeneste, DPS, psykiater og billeddiagnostikk, sier faggrup- peleder Merete Tønder. Sist til psykomotorikeren På årsmøteseminaret til psykomotorikerne i Ålesund 14.-16. mars var det litt delte me- ninger om sykemeldings- og henvisnings- rett blant de Fysioterapeuten snakket med. Flere mente dette var en god idé, mens andre ikke trodde det ville få så mye å si. – Jeg har to til tre års venteliste. Pasien- tene har som regel prøvd andre tiltak i mel- lomtiden og kommer «sist» til meg som psy- komotoriker. Da er jeg litt usikker på hvor mye henvisningsretten vil bety, sier psyko- motoriker Laila Solum Hansen fra Fredrik- stad i Østfold. I hennes kommune er de bare to psykomotorikere. Utfordringer med samhandling Cathrine Egeness fra Sandnessjøen i Nord- land sier at hun allerede opplever utfordrin- ger med samhandling i helsetjenesten. – Du fjerner ikke disse utfordringene ved å være primærkontakt. Vi skulle absolutt samhandlet mer, det er her muligheten for de beste prosessene ligger. Vi skulle kanskje hatt en «samhandlingskontakt» i tillegg, me- ner hun. Egeness hadde forventet et rush av pasi- enter da det ble direkte tilgang til fysioterapi Psykomotorikerne vil sykemelde og henvise ULIKE MENINGER Psykomotorikerne har litt ulike meninger om det vil avhjelpe å få sykemeldings- og henvisningsrett, og viser til både samhandlingsutfor- dringer, lange ventelister og status i helsevesenet. Her ses fra venstre psykomotoriker Cathrine Egeness fra Sandnessjøen i Nordland, leder for NFFs fag- gruppe for psykomotorisk fysioterapi Merete Tønder, psykomotoriker Anette Holmelid Elvik fra Osterøy i Hordaland og psykomotoriker Laila Solum Hansen fra Fredrikstad i Østfold.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy