Fysioterapeuten 4-2019

16 FYSIOTERAPEUTEN 4/19 AKTUELT DATABASEN, som kan være til hjelp både for klinikere, pasienter, beslutningstakere og forskere, er et av to hovedprogram i FY- SIOPRIM, det fondsfinansierte forsknings- programmet for fysioterapi i primærhelse- tjenesten. Omman får midler til å drifte den videre, er uklart. Slik det er nå, utløper finansierin- gen fra Fysiofondet i 2020. Foreløpig inne- holder databasen informasjon om 3.500 pasienter i alle aldre. Det er data om hvem pasientene er, hvilken fysioterapibehandling de får og hvordan det går med dem. – Stille krav til dokumentasjon – Mye ressurser er brukt på å bygge den opp, og nå kan man begynne å dra veksler på arbeidet. Databasen gir informasjon om fysioterapibehandling i primærhelsetjenes- ten, som myndighetene trenger, sier Ottar Vasseljen. Han er en av prosjektlederne i FYSIOPRIM i Trondheim og har vært med helt fra starten. – Det nye KPR-registeret, som skal bru- kes som utgangspunkt for planlegging, sty- ring, finansiering og evaluering av de kom- munale helse- og omsorgstjenestene, er av svært begrenset verdi i forhold til å beskrive prognostiske faktorer og forløp, hvilken be- handling pasientene får og hvordan det går med dem. – Det er underlig at ikke de som betaler for tjenestene, slik som for eksempel Helfo og kommunene, stiller større krav til doku- mentasjon, mener Vasseljen. – Kan gi bedre prioriteringer Kari Anne I. Evensen, prosjektleder i FY- SIOPRIM i Trondheim, forklarer at databa- sen med det tilhørende digitale verktøyet er ett av to hovedområder i FYSIOPRIM. – Å utvikle samarbeid mellom klinkere, kommuner og forskere, gjennom modeller for samhandling, en det andre sentrale sats- ningsområdet. I tillegg foregår flere fagutvi- klingsprosjekter, der målet er å oppnå kunn- skapsbasert praksis. Hun slår fast at det brukes mye ressurser på fysioterapi i primærhelsetjenesten. Men at det finnes lite systematisk innsamlede data om hvem pasientene er, hvilke mål som settes, hva slags behandling de får og hvor- dan det går med dem. – Databasen gir kunnskap som kan føre til at pasienten får en mer tilpasset behand- ling, og kan hjelpe fysioterapeuter og helse- tjenesten til å prioritere bedre, sier Evensen. – Masse gode tips fra klinikerne Litt under 200 fysioterapeuter har bidratt med å samle data til basen, så langt. I databasen er pasientene delt inn i tre grupper: voksne som går til privatpraktise- rende fysioterapeuter, samt barn og eldre som får oppfølging fra kommunalt ansatte fysioterapeuter. Pasienten fyller ut spørreskjema elektro- nisk på nettbrett eller epost, om blant annet alder, kjønn, bosituasjon, fysisk funksjon, arbeidsevne, evt. sykemelding, smerter, søvn, psykisk stress og mestringstro. Fysio- terapeuten og pasienten setter sammen mål og lager behandlingsplan. Denne evalueres etter en periode og ved endt behandling. Anita Formo Bones er fysioterapeut og teknisk support for den digitale løsningen som brukes til datainnsamlingen. – Jeg lærer opp fysioterapeuter og holder kurs i hvordan de skal bruke systemet. Klini- kerne har gitt oss masse tips for at basen skal være et best mulig redskap i klinisk praksis. Og vi har lagt vekt på å få til digitale løsnin- ger som fungerer i journalsystemene fysio- terapeutene allerede har, sier hun. Kunstig intelligens Når pasientdataene kommer inn i databa- sen, anonymiseres de. – Vi mener det er genialt at det digitale verktøyet kan være et praktisk arbeidsred- skap for fysioterapeuten, samtidig som da- tabasen er en gullgruve for forskere, sier Bones. En rekke andre forskningsprosjekter har sprunget ut av FYSIOPRIM så langt. – Noe av det mest aktuelle i Trondheim nå, er å beskrive brukergrupper av barn og eldre som får oppfølging av kommunalt ansatte fysioterapeuter i Trondheim kom- mune, og hvordan det går med dem. – Vi har også SupportPRIM, som er et spin off prosjekt, der manmed utgangspunkt i databasen, tar i bruk metoder fra kunstig intelligens for å gi råd om den mest optimale tilnærmingen for nye pasienter. Rådene er da basert på kunnskap om tidligere, like pa- sienter med et godt behandlingsresultat. Her – Må man slutte å drifte databasen, blir det som å gå fra en gullgruve Over ti år er det bygd opp en omfattende database om fysio- terapi i primærhelsetjenesten, gjennom forskningsprogrammet FYSIOPRIM. Men hvem skal betale videre drift? TEKST og FOTO Anne Kristiansen fysioterapeuten@fysio.no FYSIOPRIM FYSIOPRIM er et omfattende forskningsprogram finansiert av Fysiofondet. Målet er å: • Skape ny kunnskap om og for klinisk praksis • Etablere metoder og verktøy for systematisk og standardisert registrering av data relevant for klinisk praksis • Skape grunnlag for varige samarbeidsmiljøer, ved å prøve ut ulike samarbeidsmodeller mellom klinikere i primærhelsetjenesten og forskningsmiljøer. FYSIOPRIM I pågikk fra 2010-2015. FYSIOPRIM 2 startet i 2015, og vil avsluttes i 2020.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy