Fysioterapeuten 4-2019

FYSIOTERAPEUTEN 4/19 19 Det krever trening å møte lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som kollega eller pasient på en åpen og god måte, sa foreningen FRI på årsmøtet til NFFs Region Sør-Øst. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no EN av fire LHBT-personer har opplevd hat- ytringer i løpet av de 12 siste månedene, viser en ny undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning. LHBT står for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Region Sør-Øst i NFF hadde temaet på dagsorden under årsmøteseminaret sitt på Hamar i mars. Fysioterapeuter møter LHBT-perso- ner både som kollegaer og pasienter. Rådgiver Mathias Holst fra FRI – Foren- ingen for kjønns- og seksualitetsmangfold, understreker at de fleste homofile, lesbiske, bifile og transpersoner lever gode liv. Samti- dig viser nasjonale og internasjonale under- søkelser en overrepresentasjon av helsepla- ger og risikofaktorer. – En del LHBT-personer har også van- skelig for å være åpne i møte med helsetje- nester, noe som kan føre til at man går glipp av viktig helseinformasjon, sier Holst. Ifølge FRI blir kjønns- og seksualitets- mangfold i liten grad tematisert i utdannin- gen av helsepersonell. – Ta ikke noe for gitt Rådgiveren viser til NFFs yrkesetiske ret- ningslinjer, hvor det heter at «fysioterapeu- ten respekterer pasientens egenverd, kultur, livssyn og seksuelle legning» og at «fysiote- rapeuten er ansvarlig for at kommunikasjo- nen mellom pasient og fysioterapeut ivare- tas på en forsvarlig måte». Holst sier at man bør kurses i og trene på trygg og inklude- rende kommunikasjon. Det å bli møtt på en god måte er like viktig for alle, ikke bare for LHBT-personer, understreker han. Holst oppfordrer fysioterapeutene til å bruke mer kjønnøytrale begrep, som å si «kjæresten din» eller «partneren din» iste- denfor å spørre om «kona». – Tenk «ta ikke noe for gitt». La pasienten definere dette selv. LHBT-personer ønsker å bli møtt på en åpen måte, uten forutinntatt- het. For eksempel er det mange som, når jeg sier at jeg har kjæreste, spør: Hva driver hun med? Når jeg forteller at kjæresten min er mann, kan de komme med «det er greit for meg». Det kan også bli snakk om «vi hetero- file» og «dere homofile» – det er «oss men- nesker». Jeg opplever at folk flest vil vel, men at de snubler, sier rådgiveren. Droppe kjønnsdelte toaletter Nest etter internett, er det på arbeidsplassen flest LHBT-personer opplever hets. De fleste arbeidsplasser har i sine styringsdokumen- ter noe om å være inkluderende, men det er ikke nok å «vedta» mangfold, mener Holst. Ansatte må få trening i hvordan de skal håndtere det å være inkluderende. – En inkluderende arbeidsplass har en lø- pende dialog med sine ansatte med tanke på tilrettelegging. For eksempel kan det være å se på skilt på toalettene som deler inn i kvin- ne og mann – er det virkelig nødvendig å ha kjønnsdelte toaletter? sier han. I tillegg gir det signaleffekt om ledelsen for eksempel setter opp et regnbueflagg for å vise at de ser alle, eller at de snakker om nulltoleranse for mobbing. Materiellet ar- beidsplassen lager, kan justeres om bildene er veldig stereotype for kjønn. Endre «legning» til «orientering» Sissel Hovland er leder for NFFs Region Sør-Øst. Hun sier at i NFFs verdier ligger det å være en samlende kultur og at mye av fundamentet i de yrkesetiske retningslinjene går på menneskerettigheter og humanistiske verdier. – I møte med mennesker handler det om å møte mennesker der hvor personen er, det gjelder alle mennesker. I de yrkesetiske retningslinjene vises det til «seksuell leg- ning». Nå tenker jeg at «seksuell legning» bør kanskje moderniseres med «seksuell orientering» etter å ha fått mer kunnskap fra Mathias Holst, sier hun. En ting Hovland har lagt seg på minnet etter innlegget, er huskeregelen «aldri tilleg- ge noen egenskaper uten at de har definert det selv». n – Øv på å møte LHBT-personer på en god måte KJØNNSNØYTRALT – Bruk mer kjønnsnøytrale begrep, som «kjæresten din», oppfordret rådgiver Mat- hias Holst fra FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Her sammen med regionleder Sissel Hovland i Region Sør-Øst. Foto: privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy