Fysioterapeuten 4-2019

20 FYSIOTERAPEUTEN 4/19 AKTUELT Fysioterapistudenter utdannet i Norge som er i ferd med å av- slutte studiet, kan puste lettet ut – det er funnet turnusplass til alle. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no – DET ER hyggelig at det ikke blir venteliste. Det er en betydelig ulempe om kandidater får ett års utsettelse og ikke får den frem- driften de skal ha, sier seniorrådgiver An- ders Aasheim hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Han har ansvaret for å koor- dinere eventuelle ventelister for turnuskan- didater. Det er hvert år mellom 350 og 400 kandi- dater utdannet i Norge som skal ut i turnus etter fysioterapistudiet. Noen søker utsettel- se av turnustjenesten, noen slutter på studiet og andre har fått forsinket progresjon fordi de for eksempel ikke har bestått praksis. I år har antallet kandidater gått opp med antallet turnusplasser som fylkesmennene har klart å fremskaffe. – Vi jublet da vi fikk nyhetene. Turnus- tjenesten er noe studentene ser fram til, sier leder Vilde Holmberg Dalen Aas i fysiotera- pistudentenes interesseorganisasjon FYSIO Norge. Tre år med ventelister – Det var ventelister i 2013, 2016 og 2017. På det meste var 22 kandidater på venteliste i 2016. Det ordnet seg likevel for de som sto i kø frammot oppstart 15. august, med unn- tak av i 2013, hvor én kandidat måtte ta et halvt år av turnusen og så vente i et halvt år på å ta siste halvdel, sier Aasheim. Kandidatene på utdanningene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø velger tur- nusplasser i mars eller april hvert år. Der- som det blir venteliste, starter Fylkesman- nen i Troms og Finnmark arbeidet med å framskaffe turnusplasser til de som er på venteliste. Turnusplasser kan framskaffes på to måter, enten ved at fylkesmennene får opprettet nye plasser eller ved at kandidater av ulike årsaker må si fra seg sin turnusplass, så den går til en på venteliste. Har tatt ut maks kapasitet Studentlederen sier at det er en drømmesi- tuasjon at alle har fått plass. Vi håper at det gjentar seg de neste årene, og enda bedre – at det blir noe å velge i, og ikke bare de samme plassene. Det har vært god kommunikasjon mellom turnuskomité- ene i lokallagene og fylkesmennene, og vi håper samarbeidet består, sier hun. Aasheim sier at de som jobber med dette hos de ulike fylkesmennene har snakket sammen, og er samstemte om at de har hen- tet ut den kapasiteten som finnes på turnus- plasser per nå. – Det er tre ting som må være i orden for å opprette en turnusplass: det er at stedet har veilederkapasitet, at de har pasienttil- gang og at de har lokaler hvor det er rom for turnuskandidat. Om vi trenger flere plasser, henvender vi oss til dit hvor vi tenker det er forutsetning for å kunne oppfylle kravene. Men er kapasiteten for liten eller kravene ikke oppfylles, går det ikke. Per nå er vi på maks kapasitet, sier Aasheim. n I år får alle turnusplass GLEDELIG – Det er en stor ulempe om turnus- kandidater får ett års utsettelse, understreker Anders Aasheim hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Han har ansvaret for å koordinere ventelister for turnuskandidater, og er svært fornøyd med at det i år er nok turnusplasser. Foto: Cecilie Bakken Høstmark.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy