Fysioterapeuten 4-2019

22 FYSIOTERAPEUTEN 4/19 AKTUELT Sju fysioterapeuter har de sis- te årene mistet autorisasjonen på grunn av seksuelle forhold til pasienter. Helsetilsynet har lagt seg på en streng praksis. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no DU treffer en pasient på byen tre år etter at du behandlet ham eller henne, og forelsker deg. Er det da greit å innlede et forhold? Fysioterapeuter som tror at Helsetilsynet har en «karenstid» på et par år etter endt behandling, eller som regel reagerer med en advarsel i slike saker, vil kunne få seg en overraskelse. – Helsetilsynet ser strengt på slike saker. Vi vil blant annet vurdere hvor omfattende og langvarig fysioterapeutens behandling har vært, og hvor kort tid det er siden be- handlingen ble avsluttet. Det ses på om for- holdet har vært seksuelt eller ikke, og hvil- ken type privat forhold som har oppstått, sier Pål Kristian Molin, seniorrådgiver og psykologspesialist i Statens helsetilsyn. – Markant maktforskjell Fra 2014 til og med 2018 mistet 19 fysiotera- peuter autorisasjonen. Sju av dem på grunn av seksuelt forhold til pasient. I faktaboksen kan du se hvilke andre årsaker det er til at fysioterapeuter har mistet autorisasjonen. I noen tilfeller er det mer enn én årsak i en- keltsakene, og antallet årsaker er derfor høy- ere enn antallet tilbakekalte autorisasjoner. Molin sier at det virker som en del hel- sepersonell ikke har reflektert nok over den markante maktforskjellen som kan oppstå når et privat forhold innledes samtidig eller i etterkant av en profesjonell kontakt. – Behandleren kan ha fått mye informa- sjon om pasientens tilstand, behandling og tidligere behandlinger, og om psykiske pla- ger. Det er informasjon som behandleren ikke ville fått på annet vis, og som pasien- ten kanskje ikke ville ha delt i en kontakt utenom behandlingen. Noen tenker bare at de «har gjort jobben sin» og reflekterer ikke over ubalansen og omfanget, og over samrø- ret mellom det private og informasjonen de har fått som behandler. Pasienten vil kunne oppleve seg krenket i flere sammenhenger, sier Molin. Slike saker starter ofte hos fylkesmannen fordi arbeidsgiver, pasienten eller en ny be- handler klager inn saken. Mistet autorisasjonen Fysioterapeuten har fått lese et anonymisert vedtak hvor en fysioterapeut ble kjæreste med en pasient som fysioterapeuten hadde under behandling. Fysioterapeuten oppga at behandlingen pasienten fikk var aktivi- tetsbasert og i all hovedsak en distansert behandling. Fysioterapeuten ønsket å få et kontaktnett utenfor kollegafellesskapet og ble venn med pasienten. Dette ble etter hvert til et forhold. Da fysioterapeuten ønsket å avslutte forholdet, skal pasienten ha truet med å melde fra til arbeidsgiver og Fylkes- mannen. Pasienten kom med henvisning til ny fy- sioterapibehandling, men fysioterapeuten avslo det. Pasienten klaget på avvisningen av henvisningen til kommunen. Fysioterapeu- ten meldte selv inn forholdet til Fylkesman- nen, og sa at han/hun ønsket å «ordne opp» og ta konsekvensene av valgene sine. Pasienten mente også at fysioterapeuten hadde brutt taushetsplikten. Fysioterapeu- ten skal ha fortalt om forskjellige ting fra arbeidshverdagen sin, og pasienten skal ha klart å gjette hvem han refererte til. En an- nen pasient klaget derfor fysioterapeuten inn for Helsetilsynet for brudd på taushets- plikten. Undergraver den profesjonelle hjelperrollen I konklusjonen skriver Helsetilsynet: «En behandlingsrelasjon fører regelmes- sig til et ujevnt styrkeforhold mellom parte- ne. Behandlingsrelasjoner har to ulikestilte parter, og etablering av nære personlige relasjoner mellom helsepersonell og pasi- ent er ikke forenlig med den tillit som må ligge til grunn for behandlingsarbeidet. Det er helsepersonellets ubetingede ansvar å ha kunnskap om slike følelsesmessige relasjo- ner, motstå fristelser og beskytte pasienten dersom det oppstår følelser som motvirker den profesjonelle relasjonen. Dersom helse- personellet utvikler et privat vennskaps- el- ler kjæresteforhold til en pasient, undergra- ves den profesjonelle hjelperrollen.» Helsetilsynet skriver at det å innlede et privat og seksuelt forhold til en pasient, reg- nes som et klart og alvorlig brudd på kravet til faglig forsvarlighet. De mener fysiotera- Når fysioterapeuten forelsker seg i en pasient Tilbakekalte autorisasjoner Årsaker til tilbakekall av autorisasjon for fysioterapeuter for årene 2014 til 2018: • Helsefaglig svikt i yrkesutøvelsen: 6 • Ikke innrettet seg etter advarsel: 2 • Rusmiddelbruk: 2 • Legemiddeltyveri: 0 • Seksuell utnytting av pasient/bruker: 7 • Rollesammenblanding: 2 • Annen adferd i yrkesutøvelsen: 13 • Annen adferd utenfor yrkesutøvelsen: 2 • Sykdom: 0 • Mistet godkjenning i utlandet: 0 • Antall tilbakekalte autorisasjoner totalt: 19* *I noen tilfeller er det mer enn én årsak i enkeltsakene, og antallet årsaker er derfor høyere enn antallet tilbakekalte autorisasjoner.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy