Fysioterapeuten 4-2019

Omtalt av Dahm KT 1 , Myrhaug HT 1 , Leonardsen F 2 , Kongshavn K 2 , Aasen REM 2 1 Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet. 2 Bærum kommune Støttestrømper med moderat kompresjon reduserer trolig tilbakefall av leggsår hos eldre med kronisk venøs insuffisiens. Det er uklart om støttestrømper med høyere grad av kompresjon reduserer risikoen ytterligere. Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet gjort på oppdrag fra Bærum kommune. En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten. Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations Assessment, Development and Evalua- tion (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjo- nen for hvert utfallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy ( JJJJ ), middels ( JJJm ), lav ( JJmm ), eller svært lav kvalitet ( Jmmm ). Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Støttestrømper forebygger trolig tilbakefall av leggsår hos eldre 34 FYSIOTERAPEUTEN 4/19 Bakgrunn Kronisk venøs insuffisiens kjennetegnes av langvarig svikt i venene i bena som frakter blodet tilbake til hjertet. Tilstan- den er karakterisert ved åreknuter, he- velser, hudforandringer og eventuelt sår i ett eller begge ben. Venøs insuffisiens kan utvikle seg til kroniske leggsår og dyp ve- netrombose (blodpropp i bena). Støttestrømper brukes for å bedre ve- nøs tilbakestrømning ved hjelp av ytre kompresjon. Støttestrømper kan gå til un- der kneet eller opp til hoften og deles inn i fire klasser; klasse 1 gir lav kompresjon (under 20mmHg) og er ment for å fore- bygge ødem. Klasse 2 gir moderat kom- presjon (20-30mmHg) og brukes ved ve- nøs insuffisiens og åreknuter, mens klasse 3 gir høy kompresjon (30-40mmHg) og brukes ved kronisk venøs insuffisiens. Støttestrømper klasse 4 (>40mmHg) bru- kes ved lymfødem. Eldre pasienter med kronisk venøs in- suffisiens og samsykelighet trenger ofte hjelp til å ta av og på strømpene, noe som er ressurskrevende for de hjemmebaserte helsetjenetestene. Tidligere systematiske oversikter viser at det er usikkert om fore- byggende bruk av støttestrømper er nyttig. Hva sier forskningen? Denne systematiske oversikten oppsum- merer funn fra fem randomiserte kontrol- lerte studier som har undersøkt effekt av forebyggende bruk av støttestrømper til eldre over 70 år med venøs insuffisiens og hovne ben. De viktigste utfallene var leggsår, trombose og mobilitet. Studiene viste at: • Støttestrømper klasse 2 trolig redu- serer tilbakefall av sår sammenlignet med klasse 1 ( JJJm ) • Vi er usikre på om støttestrømper klas- se 3 sammenlignet med klasse 2 redu- serer tilbakefall av sår ( Jmmm ) • Vi er usikre på om støttestrømper klasse 3 sammenlignet med ingen støt- testrømper reduserer tilbakefall av sår ( Jmmm ) • Ingen av studiene rapporterte trom- bose eller mobilitet Tilliten til resultatene ble vurdert til å være middels for klasse 2 sammenlignet med klasse 1 på grunn av manglende blin- ding. For de andre sammenligningene ble tilliten ytterligere svekket på grunn av få hendelser, brede konfidensintervall som skyldes at vi fant få studier med få delta- kere. Hva er denne informasjonen basert på? Vi gjorde et systematisk søk i seks forsk- ningsdatabaser i mars 2018. Fire studier med 653 eldre undersøkte effekten av ulike grader av kompresjon på tilbakefall av leggsår for pasienter med nylig grodde venøse sår. To av studiene med 399 eldre sammenlignet støttestrømper klasse 2 med klasse 1. Resultatene viste en reduk- sjon i tilbakefall av leggsår etter ett år (re- lativ risiko 0,52; 95% konfidensintervall fra 0,30 til 0,88). Det betyr at hvis 175 per 1000 eldre med støttestrømper klasse 1 får tilbakefall av leggsår, så vil 84 færre per 1000 (fra 21 færre til 122 færre) med støttestrømper klasse 2 få tilbakefall. En studie med 100 eldre sammenlignet støt- testrømper klasse 3 med klasse 2. Resul- tatene viste ingen forskjell i tilbakefall av leggsår mellom det to gruppene etter seks måneder (relativ risiko 0,64; 95% konfi- densintervall fra 0,20 til 2,03). Den fjerde studien, med 153 eldre, viste at pasienter som brukte støttestrømper klasse 3 hadde redusert risiko for tilbakefall av leggsår sammenliknet med pasienter som ikke brukte strømper etter ett år (relativ risiko 0,43; 95% konfidensintervall fra 0,27 til 0,69). Den femte studien med 31 eldre med kronisk venøs insuffisiens sammen- lignet støttestrømper klasse 2 med klasse 1. Det var ingen forskjell mellom gruppe- ne når det gjaldt smerte, hevelse, kramper eller leggvolum etter åtte uker. Studiene var gjennomført i England, Irland, Aust- ralia og Sverige. Implikasjoner for praksis, kommen- tarer fra representanter fra Bærum kommune I lys av kunnskapsoppsummeringen ser kommunen behov for å reorientere seg når det gjelder den omfattende bruken av støt- testrømper til personer med venøs insuffi- siens. Innbyggerne har krav på nødvendig helsehjelp, men kommunen må prioritere strengt innen knappe ressurser. Vi ønsker en økt bevissthet om bruk av støttestrøm- per og økt kunnskap om støttestrømpe-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy