Fysioterapeuten 4-2019

hjelpemidler. Som tjeneste vil vi ha fokus på opplæring i å ta på og av strømpen. Der bruker må ha hjelp, skal gode verktøy benyttes. For å sikre en kunnskapsbasert praksis og riktig prioritering, ønsker kom- munen å arrangere et lokalt fagseminar sammen med spesialisthelsetjenesten for fastleger og andre fagpersoner som er in- volvert i bruk av støttestrømper. Kilde : Dahm KT, Myrhaug HT, Strømme H, Fure B, Brurberg KG. Effects of pre- ventive use of compression stockings for elderly with chronic venous insufficiency and swollen legs: A systematic review and meta-analysis. BMC-Geriatrics (2019) 19:76. Les hele den systematiske oversikten her: https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/ar- ticles/10.1186/s12877-019-1087-1 FYSIOTERAPEUTEN 4/19 35 Juel NG, Faugli HP, Ludvigsen TC: Klinisk undersøkelse av bevegelses- apparatet, 2. utgave Fagbokforlaget 290 sider 449 kroner 9788245024753 Boken er skrevet for de yrkesgruppene som utfører diagnostikk og behandling av plager i muskel- og skjelettsystemet. Forfatterne beskriver kliniske undersøkelser av de ulike kroppsregionene og nervesystemet. I tillegg presenteres det kasuistikker og nettressurser der undersøkelsene vises kort i videoer. Boken anbefales til fysioterapeuter som jobber med undersøkelse av muskel- og skje- lettsystemet. Boken kan fungere som et raskt oppslagsverk i en hektisk hverdag på klinikken. Videre er boken ideell for studenter som øn- sker å bli bedre på undersøkelse av muskel- og skjelettsystemet. Innholdet i undersøkelsene som presen- teres er valgt ut fra vitenskapelige kriterier, systematiske oversikter og spesialister på tvers av ulike yrkesgrupper. Testene som pre- senteres i boken reflekterer det som anbefales av nylige utgitte systematiske oversikter. Jeg mener boken godt presenterer innholdet i en undersøkelse utført av oss fysioterapeuter i 2019. Videre er testene godt beskrevet med tekst og illustrasjon. Dette er utført på en oversiktlig måte med kapitler for hvert enkelt ledd. I tillegg er det da tilgang på videoer slik at utførelse av testene kan studeres. Den systematiske inndelingen i boken, oversikt over testene, videoene og kasuis- tikker gjør at dette er en svært god bok for studenter. Boken kan for de mer erfarne terapeutene brukes som et oppslagsverk i en travel hverdag hvor det er behov for å raskt søke opp relevante undersøkelser for et ledd. Forfatterne har valgt å bruke kildereferanse til artikler som kan søkes opp hvis man ønsker å vite mer om testene som er presentert. Referansene ligger bakerst i boken. Til en fremtidig bokutgave hadde jeg ønsket meg en enklere måte å raskt friske opp verdien til undersøkelsen jeg ønsker å utføre. Flere utenlandske undersø- kelsesbøker for ortopediske tester gjør dette på en enkel måte uten å ta for mye tekstplass. Hvis boken skal fungere som et oppslagsverk, er det nyttig raskt å kunne vurdere sensitivi- tet, spesifisitet og diagnostisk nøyaktighet uten å søke opp en artikkel. Dette er en god fagbok å ha tilgang til for alle fysioterapeuter som jobber med undersø- kelse av muskel- og skjelettsystemet. Boken er fin for studenter som skal arbeide i klinikken. For de mer erfarne terapeutene så er dette en god bok å ha liggende i bokhylla for å raskt kunne friske opp innholdet til en undersøkelse. Anne Marie Meyer-Myklestad Manuellterapeut Systematisk og oversiktlig om klinisk undersøkelse Fysioterapeuten ble 9. april 2019 godkjent av Directory of Open Access Journals (www.DOAJ.org ), noe som vil si at vi nå er et såkalt «Diamant Open Access-tids- skrift». Dette betyr at Fysioterapeuten er kategorisert som Open Access-tidsskrift både i Norge (av NSD) og internasjonalt (av DOAJ). Det å være akseptert av og registrert i DOAJ er et kvalitetsstempel, og en be- kreftelse på at Fysioterapeuten er et kvali- tetstidsskrift som er åpent tilgjengelig for alle. Det er gratis både å publisere i Fysio- terapeuten og lese artiklene i fulltekst. Du som leser Fysioterapeuten vil ikke merke noen stor forskjell. Som forfatter og leser skal du være trygg på at du har valgt et tidsskrift som ivaretar rutiner for gode publiseringsprosesser. Kravene for å kunne kalle seg et Open Access vitenskapelig tidsskrift har den siste tiden blitt strengere, og myndighe- tene vil fremover stille krav til tidsskrifter om Open Access. Det skal være gratis å lese forskningsartikler basert på studier med norsk offentlig støtte. Fysioterapeuten vil dermed også i fremtiden være et viktig publiseringsor- gan innen fysioterapi i Norge – og Skan- dinavia. Redaksjonen Diamant Open Access ›››

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy