Fysioterapeuten 4-2019

informasjon fra NFF Dette er sørgelig lesing. Fred Hatlebrekke forbundsleder Varsko for rehabiliterings- tjenesten FYSIOTERAPEUTEN 4/19 41 Da helseminister Bent Høie for snart tre år siden la fram opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, la han vekt på at planen skulle gi en ny retning. Bru- kerperspektivet skulle styrkes, og den enkeltes mål og ressurser skulle være utgangs- punktet for den helsehjelpen som gis. Dessuten skulle kommunene rustes til å ta et større ansvar for rehabiliteringen. Helsedirektoratet leverte i fjor høst en midtveis oppsummering av opptrappings- planen. Dette er sørgelig lesing. Oppsummeringen dokumenterer at færre brukere mottar rehabilitering både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. De siste årene har færre og færre pasienter mottatt rehabilitering i spesialisthel- setjenesten. Nedgangen i pasienter de siste årene kommer hovedsakelig på syke- husene, hvor det var en reduksjon på 3,4 prosent i 2017. Direktoratet stadfester samtidig at det ut ifra tilgjengelige tall er vanskelig å spore noen tydelig oppbygging av tilbudet i kommunene. Det er svært bekymringsfullt at færre får rehabilitering når de trenger det. Det kan ikke være slik at spesialisthelsetjenesten bygger ned sitt tilbud uten samhand- ling med kommunene, eller at tilbudet er bygget opp i kommunene. Andel kommu- ner med plan for habiliterings- og rehabiliteringstjenester er synkende. Det er jevn nedgang i bruken av individuell plan og store forskjeller i kommunenes koordine- rende enheter. Det er også store geografiske forskjeller i rehabiliteringstilbudet, og i helseforetakene er andelen ambulant virksomhet lav. Når flere skrives ut tidligere fra sykehusene møter også fysioterapeutene stadig sykere personer og mer komplekse tilstander. Mange pasienter mottar tjenester i kommunene i påvente av å bli friske nok til å motta rehabilitering i spesialisthel- setjenesten. Dette rimer ikke med at det har vært nedgang i ansatte innen habilite- ring og rehabilitering som har fått kompetanseheving. Å investere i mer spesialisert kompetanse i kommunehelsetjenesten er nødvendig for å unngå at pasienter blir sendt fra institusjon til institusjon. Det er dårlige pasientforløp og dårlig økonomi. Heldigvis har første nestleder Kjersti Toppe i Stortingets helse- og omsorgskomi- te grepet tak i den alvorlige situasjonen. I en interpellasjon spør hun hva regjeringen vil gjøre for at opptrappingsplanen ikke skal bli en nedtrappingsplan. Denne skal opp til debatt i Stortinget. Vi venter spent på svaret fra helseministeren.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy