Fysioterapeuten 4-2020

FYSIOTERAPEUTEN 4/20 21 prioriteringsnøkkelen. Dermed kan ulik bruk av nøklene ha betydning for pasientens ventetid. Studien til Paulsen og Øyehaug på prioriteringsnøkler publiseres på fagsidene i dette nummeret av Fysioterapeuten. – For grovmasket Forskerne mener at man med to priorite- ringstrinn vil ligge nærmere måten spe- sialisthelsetjenesten jobber på. Avtalefy- sioterapeut Alexander Thorgersen i Larvik i Vestfold er ikke overbevist. – Jeg frykter at det blir for grovmasket, at nivåene da vil flyte litt for mye i hverandre, særlig for de med lange ventelister. Innenfor hvert av de to nivåene vil det da være en del pasienter som burde kjappere inn enn an- dre, og da tenker jeg at disse fort kan ende med å vente litt lenger. Så jeg tenker at vi bør ha minst tre trinn, eller kanskje beholde de fire trinnene, men at det beskrives tydeligere hva som gjelder for hvert trinn, sier han. Fysioterapeut Karine Veim Baraa er deri- mot åpen for forskernes ideer. – Det er en spennende tanke å bare ha to trinn, mener hun. Baraa er en av 30 fysiote- rapeuter med driftstilskudd i Indre Østfold kommune. – Mange av pasientene som skal på prio- ritet 1 er lette å prioritere. Men det blir på ryggmargsrefleks om det blir prioritet 1 eller 2 på en del andre – her vil det blant annet variere hvor mye informasjon jeg får av pasi- enten. På prioritet 1 og 2 klarer vi som regel å ta dem inn til behandling innen en uke og to uker. Da er det verre med pasientene på prioritet 3 og 4 - disse forsvinner litt, og her glipper det ofte på tidsfristene på 30 dager og 90 dager, sier hun. Baraa prøver å unngå at kronikere med forverring havner på 4. Hun sier at hun ofte opplever at det ikke er noen andre tilbud å henvise til heller, at alt er sprengt. Så kom- mer de tilbake til meg etter en stund, forteller hun. De to fysioterapeutene synes det kan være utfordrende å prioritere, og tenker at nøklene ikke tar høyde for alt de må vurdere. Slik ble studien gjennomført Studien ble utført ved at fysioterapeuter med kommunal driftsavtale i to mellomstore kommuner på Østlandet ble bedt om å fylle ut et skjema hver gang de fikk henvendelse fra en pasient som ønsket behandling. – Flere av fysioterapeutene i studien tenkte at det ville ta mer tid å fylle ut skje- maet vårt. Men etterpå sa de at det hjalp, og at de ønsket å fortsette, sier Paulsen. Fysioterapeuten skulle gi hver pasient prioritet 1-4, med prioriteringsbegrunnelse. Gjennom seks måneder ble 837 skjemaer sendt til forskerne. Forskerne fant at de lokale nøklene ofte ikke ga noe godt svar på hvordan fysiotera- peutene skulle ta høyde for alvorlighet, nytte og ressursbruk. Som eksempel på hvilke vurderinger fy- sioterapeuter gjorde på alvorlighetsgrad, forteller Paulsen at fysioterapeuter tok hen- syn til omstendighetene rundt pasienten. – Det skjedde som en intuitiv, implisitt kunnskap. Alenemoren med tre barn priori- teres høyere enn hastegraden tilsier fordi det vil få store konsekvenser for barna hennes om ikke hun er på beina. Om en eldre pa- sient bor alene uten nær familie i nærheten, prioriteres han eller hun også høyere. Dette er i tråd med nasjonale føringer, men det står ikke noe om det i prioriteringsnøklene, sier hun. Et annet eksempel er at et barn som er skadet og ikke får deltatt på fotballtrenin- gene, vurderes som «alvorligere» enn om en voksen mann er i samme situasjon. Tar hensyn Fysioterapeut Karine Veim Baraa kjenner seg igjen i funnene. – Jeg ser ikke bare på hvor syk pasienten er. Jeg opplever at prioriteringsnøklene for eksempel ikke tar hensyn til alder. Noen eldre er i god form – de kan klare seg selv Prioriteringsnøkler • Kommunal prioriteringsnøkkel skal støtte fysioterapeuter med kommunal avtale i prioritering av henvendelser. • Pasientene prioriteres fra 1 til 4, der prioritet 1 er de som skal raskest inn. • I tillegg finnes det nasjonale føringer som sier at man skal ta hensyn til alvorlighet, nytte og ressursbruk. Dette fant forskerne: • 837 henvendelsesskjemaer fra av- talefysioterapeuter i to kommuner ble samlet inn. • Fysioterapeutene hadde satt prioritet 1-4 på disse, og skrevet en begrunnelse. • Forskerne fant bare to tydelige skiller; mellom de pasientene som må tas raskt, og de som kan vente. • Det var ikke ensartede skiller mel- lom prioritet 1 eller 2, og mellom prioritet 3 og 4. ÅPEN Fysioterapeut Karine Veim Baraa i Indre Østfold kommune synes det kan være utfordrende å prioritere pasienter. Hun er åpen for å teste bare to trinn. Foto: privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy