Fysioterapeuten 4-2020

26 FYSIOTERAPEUTEN 4/20 fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Sammendrag n Hensikt : En prioriteringsnøkkel skal støtte fysioterapeutene i prioritering av henven- delser. NOU 2018:16 har gitt tre hovedkriterier for prioritering: alvorlighet, nytte og ressurs. Hensikten med studien er å få innblikk i hvordan avtalefysioterapeuter vurderer hastegrad på henvendelser, om de tre hovedkriteriene gjenspeiles i deres prioriteringsbeslutninger og om den kommunale prioriteringsnøkkelen er støttende for fysioterapeutene. n Design : Studien har en kvalitativ tilnærming. n Materiale : 837 henvendelsesskjema til avtalefysioterapi i to kommuner. Hver henvendelse ble med utgangspunkt i prioriteringsnøkkelen gitt prioritet 1-4, med prioriteringsbegrunnelse. n Metode : Tekstene med prioriteringsbegrunnelse for hvert prioriteringsnivå ble ana- lysert inspirert av hermeneutisk tekstanalyse. Det analyserte materialet ble vurdert opp mot føringer i den kommunale prioriteringsnøkkelen og nasjonale prioriterings- kriterier. n Funn : Tre hovedfunn: Avtalefysioterapeutene prioriterte i to prioriteringsnivå og ikke fire, tilsvarende prioriteringsnøkkelen. Prioriteringsnøkkelen angir ikke spesifikt nok hvordan de nasjonale prioriteringskriteriene skal anvendes. Noen prioriteringsbe- grunnelser samsvarte ikke med de nasjonale føringene for prioritering. n Konklusjon : Studien tilfører ny innsikt i hvordan avtalefysioterapeuter prioriterer. Funnene indikerer at nåværende prioriteringsnøkkel bør ses nærmere på for å tilpas- ses avtalefysioterapeuter og definere tydeligere hvordan de nasjonale føringene for prioritering skal anvendes. n Nøkkelord : Avtalefysioterapi, prioritering, venteliste. Gro Askland Øyehaug , avtalefysioterapeut. Spesialist innen psy- komotorisk fysiote- rapi (MNFF). Hospitant FYSIOPRIM. Avdeling for tverrfaglig helseviten- skap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. groaoy@ gmail.com. Aina Kristin Paulsen , fysioterapeut kommu- nehelsetjenesten og Akershus Universitets- sykehus. Hospitant FYSIOPRIM. Avdeling for tverrfaglig helsevi- tenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Aina. smedsrud@gmail.com. Wenche Bjorbækmo , fysioterapeut. Forsker ved Avdeling for tverrfaglig helse- vitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Professor i fysioterapi ved OsloMet – storbyuniversitetet. Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble akseptert 17.februar 2020. Studien er godkjent av Norsk senter for forskningsdata AS (NSD). Ingen interessekonflikter oppgitt. Merknad: Delt 1. forfatterskap mellom Askland Øyehaug og Paulsen. Avtalefysioterapeuters prioritering av henvendelser: En tekstanalyse Innledning Studien tar utgangspunkt i prosjektet «Vondt å vente» som undersøkte ventelis- tene hos avtalefysioterapeuter i to mellom- store kommuner på Østlandet (1). Studien er todelt, og i denne delen har vi undersøkt hvordan avtalefysioterapeutene vurderte haste- og prioriteringsgrad av henvendelser. Første del av studien viste karakteristika ved personene på ventelistene i de to kom- munene. Den viste også at de fleste, i hen- hold til en gitt prioriteringsnøkkel, måtte vente lengre enn maks anbefalt ventetid (2). I denne andre delen av studien beskriver vi først rammebetingelser for avtalefysio- © Author(s) (or their employer(s)) 2020. Re-use permitted under CC BY-NC. No commercial re-use. See rights and permissions (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) . Published by Fysioterapeuten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy