Fysioterapeuten 4-2020

FYSIOTERAPEUTEN 4/20 27 Prioriteringsveileder for avtalefysioterapeuter må gjenspeile de nasjonale kriteriene for prioritering i helsetjenesten. Kort sagt • En prioriteringsveileder med bare to prioriteringsnivå i stedet for fire, kan gi en mer lik prioriteringspraksis hos avtalefysioterapeuter. • Prioriteringsveilederen må tilpasses bedre avtalefysioterapeuter og deres pasientgruppe. • Vurderingskonsultasjoner kan anvendes oftere for å avklare prioriteringsgrad. terapeutenes prioriteringsbeslutninger, og deretter fysioterapeutenes begrunnelser for prioritering av nye henvendelser. Til slutt diskuterer vi fysioterapeutenes prioriterin- ger opp mot nasjonale og kommunale førin- ger for prioritering. Bakgrunn Bakgrunnen for å studere ventelistene hos avtalefysioterapeutene, var tilbakemeldin- ger fra avtalefysioterapeuter om større tilsig av henvendelser enn hva de klarte å hånd- tere (1). Fysioterapeutene sto daglig i van- skelige situasjoner, der de måtte velge hvem som skulle få behandling før andre. Helsepolitiske rammebetingelser for prioritering Avtalefysioterapeutene driver sin virksom- het regulert gjennom avtaler og takster, og finansieres gjennom driftstilskudd fra kom- munen, refusjoner fra folketrygden og egen- andeler fra pasientene (3). Rammer for prioritering er blant annet gitt i Forskrift om funksjons- og kvalitets- krav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Denne sier at prioritering skal gjøres med bakgrunn i vurdering av haste- og alvorlighetsgrad, best utnyttelse av fy- sioterapeutenes kapasitet, samt nasjonale og kommunale føringer (4). Vi skal her se nærmere på nasjonale føringer for priorite- ringer i primærhelsetjenesten utarbeidet i NOU 2018: 16 (5), og kommunale priorite- ringer gitt i kommunens prioriteringsnøkkel for avtalefysioterapeuter (1). NOU 2018: 16 Det viktigste først har i samsvar med Prioriteringsmeldingen (6), fastslått tre hovedkriterier som skal gjelde for prioritering: alvorlighet, nytte og res- surs. Kriteriene skal samlet understøtte hel- sepersonell med å prioritere i henhold til hastegrad, mulig gevinst av et tiltak og bruk av ressurser (5,6). Innholdet i kriteriene er nærmere beskrevet i tabell 4. Den kommunale prioriteringsnøkkelen for ergo- og fysioterapitjenesten ble utarbei- det av et nettverk bestående av de ti største kommunene i Norge (ASSS) for å veilede terapeutene i prioritering av henvendelser (7). Nøkkelen bruker prioriteringsnivå 1-4 med angitt tidsfrist for når helsehjelp skal iverksettes. Tidligere forskning Noen utenlandske studier har vist at bruk av prioriteringsverktøy medførte at fysio- terapeutene i større grad prioriterte akutte tilstander, mens personer med langvarige plager måtte vente lenge på fysioterapi (8, 9). En eldre norsk spørreundersøkelse viste at avtaleterapeuter prioriterte oftest med bakgrunn i egne faglige vurderinger (60%), deretter instituttets prioriteringer (20%) og bare seks prosent med bakgrunn i kom- Prioriterings- nivå Kriterier for prioritering Maksimal anbefalt ventetid 1 Rask intervensjon er nødvendig for brukerens funksjonsnivå, lindring og livskvalitet 7 dager 2 Tidlig intervensjon vil ha stor betydning for å sette brukeren i stand til å utvikle, gjenvinne eller opprettholde funksjonsnivå og hindre ytterligere funksjonstap 14 dager 3 Intervensjon forventes å ha betydning for brukeren for å forbedre og/eller opprettholde funksjonsnivå og livskvalitet 30 dager 4 Intervensjon anses som hensiktsmessig for bruker, men kan vente 90 dager TABELL 1 Forenklet versjon av prioriteringsnøkkelen for avtalefysioterapi i de to deltakende kommunene. FIGUR 1 Modell om kunnskapsbasert praksis. www.helsebiblioteket.no.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy