Fysioterapeuten 4-2020

34 FYSIOTERAPEUTEN 4/20 FAG KRONIKK Det finnes lite dokumentasjon på hva som er den mest effektive fysioterapibehandlingen til pasienter som er innlagt på sykehus med covid-19. Som ved all annen lungefysiotera- pi er det pasientens lungeproblemer/utfor- dringer, og ikke diagnosen, som bestemmer tiltakene. I skrivende stund er det henvist 66 pasienter med påvist smitte til fysioterapi på medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål. Dette er faglig utrolig spen- nende. Vi har gjort oss noen erfaringer. Det er heftig aktivitet i medisinsk klinikk på landets største sykehus Fysioterapeutene som til daglig behandler pasienter med kroniske lungesykdommer, pneumoni og akutt respirasjonssvikt har god nytte av sin lange kliniske erfaring og spesialkompetanse innen lungefysioterapi. Dette kommer godt med. Vi jobber til daglig på tvers av ulike sengeposter, intensivenhe- ter og poliklinikker. Dette har endret seg de siste ukene. Hverdagen er snudd på hodet. I nært samarbeid med leger og sykepleiere kommer vi nå frem til hvilke tiltak som er nyttige og nødvendig for å ivareta pasien- tene gjennom dagen og natten. For å spare åndedrettsutstyr blir sykepleiere instruert i hvordan de kan veilede pasientene. I til- legg har vi utarbeidet informasjonsmateriell for hostekontroll, hvilestillinger og bruk av PEP-hjelpemidler. Fysioterapeuter som ikke jobber klinisk har oversatt skriftlig informa- sjon til engelsk og farsi, og det jobbes i disse dager med oversettelser til spansk, fransk, somali, polsk, arabisk, urdu og vietname- sisk. Fysioterapeutene er involvert i kursing av sykepleiere og gir individuell veiledning angående pasienter hvor det ikke er abso- lutt nødvendig at fysioterapeuten går inn til pasienten. Behovet for lungefysioterapi blir kontinuerlig vurdert i tett dialog med lege og sykepleier. Et covid-19-team for fysioterapeuter er opprettet. Daglig leser de innkomstnotater på alle innlagte pasienter med påvist smitte. Hver pasient blir vurdert med hensyn til mulig nytte av fysioterapi. I tett dialog med behandlingsansvarlig lege blir avgjørelsen om behov av behandling tatt. Vi formidler vår fagkunnskap, og vi blir hørt. Lungefysio- terapeutene bidrar med viktig spesialkom- petanse. Fysioterapeuter, hovedsakelig lungefysio- terapeuter, er blant helsepersonell på OUS som er involvert i ledelse og behandling av denne pasientgruppen. Vi spiller en nøk- kelrolle i non-invasiv behandling; pustekon- troll, leiring, mobilisering, hostekontroll og avvenning fra respirator. Vi har blitt kastet inn i en hverdag hvor mange nye utfordringer blir satt på prøve. Internasjonal forskning publiseres hyppig. Faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi sin Facebook gruppe har økt antall medlem- mer med 150 % siden 14. mars, og erfaringer og linker publiseres daglig. Mange sykehusfysioterapeuter ved andre sykehus får beskjed om at fysioterapi ikke er aktuelt til denne pasientgruppen. Hvorfor er vi på Ullevål så involvert i denne pasi- entbehandlingen når store deler av fysiote- rapeutene ellers i landet ikke blir inkludert? Hovedgrunnen er nok at vi som faggruppe har stor anerkjennelse på de ulike avdelin- gene. I tillegg har vi vært veldig proaktive siden den første pasienten ble lagt inn på infeksjonsmedisin. Vi har meldt vår inter- esse, vært på tilbudssiden og vist at vi faktisk utgjør en forskjell for mange av pasientene. Mange av covid-19 pasientene legges inn med dyspné og oksygeneringssvikt. Vi har erfart at leiring i stillinger for optimal ven- tilasjon har god effekt på oksygenmetning, spesielt sideleie og mageleie. Fysioterapeu- tene har god kunnskap om lungefysiologi og leiring – og ikke minst er vi gode til å obser- vere! Et annet vanlig symptom er tørrhoste. Hostekontroll er også lungefysioterapi. Pasi- entene blir helt utslitt av å hoste. I tillegg er pasientene redde. Vi har god erfaring med teknikker for bedret hostekontroll. Det har også vist seg at hos de pasientene som har sekret, er sekretet primært i de små perifere luftveier (grunnet sykdommens patologi). I disse tilfellene vil sekretmobiliserende tek- nikker være aktuelt. Kunnskapspakke for fysioterapi til covid-19 Flere fysioterapiseksjoner på Oslo universi- tetssykehus har gått sammen om å lage en kunnskapspakke for fysioterapi til covid-19 pasienter(1). Denne skal oppdateres konti- nuerlig og er et styrende dokument for hvil- ke pasienter vi skal prioritere. Foreløpig har vi kapasitet til å behandle de pasientene som har behov for fysioterapi. Selvpustende pasi- enter prioriteres fremfor respiratorpasienter. Pasienter med nedsatt hostekraft prioriteres fremfor pasienter med god hostekraft. Sen- geliggende pasienter prioriteres fremfor mo- bile pasienter. Det finnes ikke en typisk covid-19-pasient Retningslinjer er nok ikke det viktigste nå. En oppskrift på «best practice» er alltid ut- fordrende i lungefysioterapi. I tillegg til et varierende symptombilde ved covid-19, varierer også symptomene fra dag til dag. Covid-19 – aldri har lungefysioterapi fått så mye oppmerksomhet Birgitta Blakstad Nilsson , seniorforsker, seksjon for fysioterapi, medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus og førsteamanu- ensis, Institutt for fysioterapi, Fakultet for helsevitenskap OsloMet – Storbyuniversi- tetet. biblni@oslomet.no.   Artikkelen er skrevet i samarbeid med covid-19-teamet ved seksjon for fysiote- rapi, medisinsk klinikk, Oslo Universitets- sykehus; Kaia M. Nicolaisen, Ingvild Ø. Gjermundsen, Bernt H. Duborgh, Heidi A. Bunæs-Næss, Julie M. Ervik, Marit F. Viravong og Tonje Klætte. Denne fagkronikken ble akseptert 3. april 2020. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. Artikkelen ble publisert først på nett 6. april 2020.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy