Fysioterapeuten 4-2020

38 FYSIOTERAPEUTEN 4/20 FAG KRONIKK og det kom få smittede koronapasienter inn til Haukeland universitetssjukehus. Våre er- farne fysioterapeuter, som til daglig arbeider med infeksjonspasienter og ulike smitteregi- mer, ble raskt kontaktet. De veiledet erfarne sykepleiere til de to første pasientene, med tanke på lungeproblemene. Nå behandler også vi koronapasienter i ulike faser av syk- dommen. Våre fysioterapeuter i nasjonale og internasjonale nettverk tok raskt kontakt med andre, og fikk tidlig tilsendt informa- sjon om erfaringer med lungefysioterapi til koronapasienter - både utenlands og innen- lands. Informasjon og retningslinjer endret seg daglig. Det var viktig å vurdere hvordan vi kunne holde oss og kollegaer oppdatert. Vi ville raskt benytte viktig informasjon, men måtte samtidig ta hensyn til interne retningslinjer ved sykehuset. Det var et klart mål å unngå å forvirre kollegaer i en usikker og presset situasjon. Vi startet tidlig opp med daglige Skype- møter for ledergruppen, og inkluderte re- presentanter for tillitsvalgte og verneom- bud. Denne strukturen har vi beholdt. På disse møtene har vi fått fordelt ansvar og oppgaver, og holdt tett kontakt for å hjelpe hverandre innen Fysioterapiavdelingen, både med personell og kompetanse, på tvers av seksjoner og fagområder. Alle seksjoner har brukt sin ledige kapasitet til å arbeide med opplæring, kompetanseheving og også til revidering og utarbeidelse av pasientin- formasjon. Tilgang på mange fysioterapeuter  Siden vi er organisert i en fysioterapiavde- ling, har vi tilgang til en rekke fysioterapeu- ter innenfor mange ulike fagområder og spesialfelt. Disse vil kunne bidra der det er behov. Samtidig har vi hatt tett kontakt med Or- topedisk klinikk, som vi er organisert inn- under. Leder og foretakstillitsvalgt har del- tatt på klinikkens daglige ledermøter. Her har vi fått videreformidlet viktig informa- sjon fra sykehusledelsens daglige møter, slik at vi har koordinert oss sammen med resten av sykehuset underveis. Vi har også hatt tett kontakt med ulike kliniske avdelinger for å koordinere fysioterapien i takt med deres behov. Rask opplæring  Koronapasienter og akutte øyeblikkelig hjelp-pasienter har lik prioritet i sykehuset. Vi har vanligvis 50 fysioterapeuter i vaktsys- temet. De siste ukene har vi rigget oss klar til å møte nye og økende behov for fysioterapi grunnet pandemien. Vi har gjennomført opplæring av alle medarbeidere innen basal lungefysioterapi. De som fra før av arbeider med lungefysioterapi, har repetert og fått opplæring i mer avansert lungefysioterapi. Opplæringen har både vært teoretisk og praktisk. Alle medarbeidere har også gjen- nomført opplæring i smittevern relatert til covid-19-pandemien. Vi har også gitt opp- læring til tidligere ansatte som har meldt seg som tilkallingsvikarer. Slik kan vaktsystemet utvides til 70-100 fysioterapeuter om det skulle bli behov for det. Ikke bare covid-19 I henhold til veileder om prioritering av hel- sehjelp under covid-19-pandemien, er det andre pasientgrupper som skal prioriteres høyt, også til fysioterapi. Det er pasienter med nyoppstått og betydelig funksjonsned- settelse, som har behov for habilitering og rehabilitering. Dette kan for eksempel gjelde pasienter innlagt på grunn av hjerneslag, hjerneskade, ryggmargsskade, bruddskader, multitraume, amputasjon, brannskade og nevrologiske tilstander. Også noen pasien- ter i senere faser som har fått ny, betydelig funksjonssvikt, bør prioriteres høyt. Det kan komme, og det finnes allerede, mange etiske dilemmaer. En av fysioterapeutene våre er medlem av sykehusets Klinisk etikk komité (KEK). Her er allerede viktige problemstil- linger, relatert til pandemien, blitt drøftet. Der det har vært faglig forsvarlig har te- lefonkonsultasjoner og videokonsultasjoner blitt gitt til pasienter som et alternativ til po- liklinisk fremmøte. Vi har hatt tett kontakt med nærliggen- de sykehus, og hatt flere Skype-møter med Bergen kommune, for å finne ut hvordan vi kan hjelpe hverandre og pasientene best mulig. Samtidig har vi delt aktuell kunnskap og verktøy med hverandre. I en tid preget av usikkerhet trenger vi å vise omtanke for hverandre. Et oppmuntrende ord eller prak- tisk hjelp og støtte kan bety veldig mye. Sammen er vi sterke  Sykehusene i Oslo-området hadde på et tidligere tidspunkt mange flere pasienter innlagt, og kunne gå i front og skaffe seg verdifulle erfaringer med lungefysioterapi til pasienter med covid-19. Dette er helt na- turlig med tanke på at de har en stor andel av befolkningen å ivareta, og på samme måte som oss er en del av tverrfaglig spisskompe- tanse innen beredskap og akuttbehandling. Vi er takknemlige for at disse fysioterapikol- legaene har delt så raust av sine erfaringer og kompetanse. Det er noe vi alle har hatt stor nytte av, og et godt eksempel på en viktig delekultur. Andre sykehus har kanskje ikke kommet i gang med å benytte fysioterapires- surser til koronapasienter. Dette er naturlig ut fra at man jobber ulikt ved sykehusene, og det kan tenkes at det har vært andre pa- sientgrupper enn koronapasienter som har hatt mer behov for fysioterapi. Det er også ulik fordeling av smittevernutstyr på syke- husene. Noe av det fineste i denne tiden, er å oppleve dugnadsånd, endrings- og innsats- vilje, samt tettere samarbeid, til tross for av- standsreglene. Vi kan hjelpe hverandre, dele erfaringer, diskutere og ikke minst synlig- gjøre viktig fysioterapikompetanse. Denne kompetansen er verdifull, både for korona- pasienter, andre pasientgrupper og befolk- ningen for øvrig. Sammen er vi viktige bidragsytere i den nasjonale og internasjonale dugnaden. Noe av det fineste i denne tiden, er å oppleve dugnadsånd, endrings- og innsatsvilje, samt tettere samarbeid, til tross for avstandsreglene.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy