Fysioterapeuten 4-2020

FYSIOTERAPEUTEN 4/20 39 Korsryggsmerter – tid for å endre praksis! Rikke Munk , PT, ph.d-stipendiat, Institutt for fysioterapi, OsloMet - storbyuniversitetet e-mail: rikke@oslomet.no Kjersti Storheim , professor, PT, ph.d, Forsknings- og formidlingsenheten for mus- kelskjeletthelse (FORMI), Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus. Institutt for fysioterapi, OsloMet - storbyuniversitetet John-Anker Zwart , professor, MD, ph.d, Avd. for forskning og utvikling, Nevroklinikken, Oslo Universitetssykehus. Medisinsk Fakultet, Universitetet i Oslo Jan Hartvigsen , professor, DC, ph.d, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Danmark Trygve Skonnord , MD, ph.d-stipendiat, Avd. for allmennmedisin, HELSAM, Universite- tet i Oslo Ørjan Nesse Vigdal , PT, ph.d-stipendiat, Institutt for fysioterapi, OsloMet - storbyuni- versitetet Margreth Grotle , professor, PT, ph.d, Institutt for fysioterapi, OsloMet - storbyuni- versitetet. Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI), Oslo universi- tetssykehus Takk til : Rachelle Buchbinder, Nadine Foster, The Lancet Low Back Pain Series Working Group og OsloMet - storbyuniversitetet Internasjonale forskere slår alarm. 29 av verdens ledende ryggforskere er kritiske til helsevesenets håndtering av pasienter med korsryggsmerter. De hevder at alt for mange sykeliggjøres med unødvendig bildediag- nostikk, medisiner, operasjoner og sykemel- dinger. Våren 2018 ble det publisert en artikkel- serie om korsryggsmerter i tidsskriftet The Lancet (1-3). Under ledelse av professor Rachelle Buchbinder har en internasjonal gruppe på 29 forskere satt søkelys på dagens kunnskapsstatus ved håndtering av kors- ryggsmerter. Artikkelserien er et opprop om at altfor mange ryggpasienter mottar under- søkelser og behandlinger som ikke har støtte i forskningsbasert litteratur, noe som bidrar til over- og feilbehandling. Dagens praksis må endres. I store deler av verden ble dette budskapet fulgt opp med store medie-opp- slag og påfølgende artikler, men artikkelse- rien fikk relativ beskjeden oppmerksomhet i Norge. Hensikten med dette sammendrag er derfor å gi en kort oppsummering av hoved- budskapene i Lancet-serien (1-3). Kort fortalt – hva bør velinformerte klinikere vite om korsryggsmerter før behandling besluttes?  Korsryggsmerter er den ledende enkeltår- saken til funksjonsnedsettelse på verdens- basis og forekommer i alle aldersgrupper. De fleste episoder er kortvarige og med små følger. Tilbakevendende episoder er vanlig, og korsryggsmerter er i økende grad ansett som en langvarig tilstand med fluktuerende klinisk forløp heller enn en serie urelaterte episoder. En spesifikk årsak til korsryggsmerter vil sjelden la seg identifisere og mesteparten diagnostiseres derfor som «uspesifikke». Radierende smerter og radikulopati opp- står i noen tilfeller. Et fåtall (1-5%) av kors- ryggpasientene vil ha en mulig alvorlig un- derliggende årsak som kan kreve spesifikk behandling. Det er god evidens for at det ikke er grunnlag for rutinemessig bruk av bildediagnostikk, med mindre det foreligger en klar indikasjon. Bruk av bildediagnostikk bedrer ikke det kliniske forløpet og progno- sen til ryggpasienter. Risikofaktorer for en ny episode av kors- ryggsmerter inkluderer tidligere episoder med korsryggsmerter, komorbiditet i form av andre kroniske tilstander som astma, hodepine og diabetes, dårlig mental helse, livsstilsfaktorer som røyking, overvekt og lav grad av fysisk aktivitet, samt genetiske faktorer. Risikofaktorer for utvikling av langvarige funksjonsbegrensende korsrygg- smerter inkluderer psykososiale- og biofy- siske faktorer, komorbiditet, samt sentral smerteprosessering og modulering. (1). Behandling Basert på dagens evidens og oppdaterte na- sjonale retningslinjer fra Danmark (4), USA (5) og England (6) gir Lancet-serien en god oversikt over anbefalte behandlingstiltak (tabell 1) (2). Grunnbehandling, som inklu- derer pasientinformasjon om ryggplagers vanlige prognose og råd om å forbli aktiv, er førstevalget i behandling av både akutte og langvarige korsryggsmerter. Veiledet tre- ning og kognitiv atferdsterapi inngår også som grunnbehandling ved langvarige pla- ger. Her er det viktig å merke seg at ingen treningsprogrammer har vist seg å ha bedre effekt enn andre. Derfor anbefales trenings- programmer som tar hensyn til individuelle ønsker og behov. Manipulasjon, massasje, akupunktur og medikamentell behandling anbefales eventuelt som supplement til grunnbehandlingen. Vi vet lite om effektive forebyggingstiltak Det er gjort lite forskning på primærforebyg- ging av korsryggsmerter, mens noen flere stu- dier er gjort på sekundærforebygging (tabell 2). Trening alene, eller i kombinasjon med pasientinformasjon, anses å være de mest ef- fektive tiltakene for å forebygge tilbakefall og nye episoder av korsryggsmerter (2). Oppsummering og konklusjon Til tross for at internasjonale retningslinjer (4-6) gir klare anbefalinger for håndtering av korsryggsmerter, eksisterer det store gap mellom anbefalinger og praksis. Undersø- kelses- og behandlingsmetoder som har god forskningsmessig støtte for ikke å være kli- nisk nyttig bør unngås. Dette gjelder først og fremst unødvendig bildediagnostikk, medi- kamentell behandling, operasjoner og syke- meldinger (1-3). Ryggpasienter bør sikres tilgang til effektive og oppdaterte helsetje- nester (3). I Norge føles det derfor naturlig å etterlyse en oppdatering av de nasjonale ret- ningslinjene for korsryggsmerter (7), som sist ble revidert i 2007. Referanser: 1. Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, Louw Q, Ferreira ML, Genevay S, et al. What low back pain is and why we need to pay attention. The Lancet. 2018;391(10137):2356-67. 2. Foster NE, Anema JR, Cherkin D, Chou R, Cohen SP, Gross DP, et al. Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions. The Lancet. 2018. 3. Buchbinder R, van Tulder M, Öberg B, Costa LM, Woolf A, Schoene M, et al. Low back pain: a call for action. The Lancet. 2018. 4. Stochkendahl MJ, Kjaer P, Hartvigsen J, Kongsted A, Aaboe J, Andersen M, et al. National Clinical Guidelines for non-surgical treatment of patients with recent onset low back pain or lumbar radiculopathy. Eur Spine J. 2018;27(1):60-75. 5. Qaseem A, Wilt TJ, McLean RM, Forciea MA, Clinical Guid- elines Committee of the American College of P. Noninvasive

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy