Fysioterapeuten 4-2021

24 FYSIOTERAPEUTEN 4/21 Fysioterapeuter har et ansvar for å im- plementere forskningsresultater i klinisk praksis, men det kan være vanskelig fordi forskningen er for lite tilgjengelig eller ikke alltid oppleves relevant nok. TEKST Irene Mårdalen im@fysio.no Det mener avdelingsdirektør Ole Johan Borge i Forsk- ningsrådet. Han heier på Hellevik og Halvorsen som stiller spørsmål om fysioterapibehandlingen i Norge er evidens- basert og god nok. – De stiller veldig viktige og nødvendige spørsmål. Forskningsbasert kunnskap er viktig og nødvendig for å tilby beste behandling. Samtidig ser vi at det er krevende å implementere ny forskning i klinisk praksis, og kanskje spesielt innen fysioterapien, som er så erfaringsbasert, sier Borge. Utfordringer ved implementering Han mener det er flere hindringer for fysioterapeuter som ønsker å basere klinisk praksis på forskningsresultater. – Det er generelt for lite forskning, spesielt innen pri- mærhelsetjenesten. Bare vel 10 prosent av helseforsknin- gen som gjøres, er rettet mot problemstillinger i primær- helsetjenesten. Resten skjer i spesialisthelsetjenesten. I tillegg oppleves kanskje ikke forskningen alltid relevant nok for fysioterapeuter, sier Borge. Forstår klinikerne Han har full forståelse for at klinikere som ofte selv ikke har forskningsbakgrunn, har problemer med både å lese forskningsrapporter, og omsette innsikten til ny praksis. Det kan også være utfordrende å sette av tilstrekkelig tid til faglig utvikling. I tillegg kan ny forskning stride mot etablert praksis. Når en kliniker erfarer at metodene som benyttes virker, kan det være utfordrende å endre praksis. Like mye som en skal være åpen for at dagens praksis ikke er optimal, skal en alltid stille spørsmål ved nye forskningsresultater, mener Borge. – Det er sjelden riktig å implementere ny forskning ba- sert på én studie alene, og uten at resultatene er verifisert av andre, sier Borge. Forskerne og tidsskriftene har også et ansvar Han mener ansvaret for å implementere forskning ikke utelukkende hviler på klinikernes skuldre. Også forskerne har ansvar for å sørge for at informasjonen når de som trenger det mest. I tillegg mener Borge at tidsskrift som Fy- sioterapeuten har et særdeles ansvar for å formidle forsk- ning. – Det meste av forskningen publiseres i åpne kanaler og ligger på mange måter lett tilgjengelig. Men forskningens resultater må ofte oversettes til praktiske, kliniske konse- kvenser for å kunne føre til endring av praksis, sier Borge. Etterspør forskning Borge ønsker at alle landets fysioterapeuter etterspør forsk- ning, og at de tydelig gir uttrykk for at de mangler forsk- ning. Han ønsker også at de deltar i studier. Han viser blant annet til at fysioterapeuter for eksempel er sentrale i behandling av muskel- og skjelettsykdommer, og at dette alene står for nær 10 prosent av sykdomsbyrden i Norge. Bare vel to prosent av forskningsmidlene går til forskning på denne type sykdommer. n Forskningsrådet: Fysioterapeuter må selv omsette forskning til praksis – men trenger hjelp på veien HEIER Avdelingsdirektør Ole Johan Borge i Forsknings- rådet heier på Halvorsens og Helleviks initiativ. Foto: Forskningsrådet. Forskningens resultater må ofte oversettes til praktiske, kliniske konsekvenser for å kunne føre til endring av praksis.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy