Fysioterapeuten 4-2021

38 FYSIOTERAPEUTEN 4/21 Fra 27 til 7 psykomotoriske fysioterapeuter i Oslo på 14 år Roper varsko – blir ikke hørt I Oslo blir antall psykomoto- riske fysioterapeuter med byomfattende spesialistavtale stadig færre mens ventelis- tene og befolkningen øker. Kathe Lindbach har ropt var- sko i årevis, men opplever ikke å bli hørt av kommunen. TEKST og FOTO Charlotte Nagell – Rundt årtusenskiftet var vi 32. Nå er vi sju, og fire av oss er over 60 år gamle. Den siste utlysningen kom rundt 2005. Siden har av- talene ble trukket inn, én etter én, ettersom folk har gått av med pensjon, sier psykomo- toriker Kathe Lindbach ved Brobekk fysio- terapi. Tall fra Helseetaten i Oslo kommune be- krefter utviklingen. I 2007 var det 18,63 års- verk fordelt på 27 psykomotorikere med by- omfattende avtale. I dag er antallet redusert til 6,25 årsverk og sju terapeuter. Lindbach har fungert som kontaktperson for gruppa i 20 år og har skrevet en rekke e-poster til kommunen for å uttrykke sin be- kymring. Responsen har uteblitt. –Jeg har kun mottatt ulne svar. Det vir- ker ikke som de ansvarlige i Helseetaten er interesserte. Jeg har følelsen av at de bare vil utradere oss, sier Lindbach. God dekning? Fysioterapitjenesten i Oslo er i utgangs- punktet lagt til de 15 bydelene, som både har driftsavtaler med private fysioterapeuter og ansetter fysioterapeuter i kommunale stil- linger. Det er variasjon mellom bydelene, både i dekningsgrad totalt, og i relative andeler som er private eller ansatte. Helseetaten har i tillegg avtaler med spe- sialister som skal sikre et byomfattende til- bud. Etatsdirektør Hilde Terese Hamre og avdelingsdirektør Heidi Kalkvik skriver i en e-post til Fysioterapeuten at ordningen ble innført i 1993 og inkluderte spesialister i manuell terapi og psykomotorisk fysiote- rapi. I 2002 overtok staten spesialisthelse- tjenesten, men spesialistfysioterapeutene ble ikke ansett å være en del av denne. De ble derfor igjen i kommunen og forvaltet av etaten. Dette er grunnen til reduksjonen Om årsaken til at disse årsverkene har blitt trukket inn, svarer direktørene: – Overenskomsten om spesialistavtaler ble sagt opp i 1997, og det har siden ikke vært ansett som en spesialisthelsetjeneste. Det er slik at Oslo kommune har hatt god dekning avtalefysioterapeuter sammenlig- net med resten av landet, og de fleste avta- lefysioterapeuter er i bydelene og ikke i Hel- seetaten. Det er også fysioterapeuter med psykomotorisk kompetanse i bydelene, slik at man må se helsetjenestetilbudet for kom- munen samlet. Det ble obligatorisk å sende krav til Helfo elektronisk fra slutten av 2010. I 2012 sendte 39 samhandlere inn krav om psykomotoris- ke takster. I 2020 var antallet redusert til 35. Undrende regionleder Regionleder for NFF Oslo-området, Kari- anne Bruun Haugen, stiller seg undrende til Helseetatens påstand om god dekning av avtalefysioterapi i hovedstaden. Hun viser til tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som for- teller at antallet årsverk er redusert med 35 siden 2004. Samtidig steg innbyggertallet fra 522.000 til 697.000. –Jeg har en mistanke om at mange av av- talene som har forsvunnet, er disse byom- fattende spesialistavtalene, og i særdeleshet tror jeg psykomotorikere har blitt borte, uten at det er noen form for automatikk i at bydelene bygger opp tilbudet tilsvarende, sier Haugen. n REAGERER Antallet psykomotoriske fysioterapeuter har dalt kraftig i Oslo. Kathe Lindbach er en av få som er igjen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy