Fysioterapeuten 4-2021

FYSIOTERAPEUTEN 4/21 69 Ellen Eimhjellen Blom , fysioterapeut, ph.d., Høgskulen på Vestlandet (HVL), institutt for idrett, kosthald og naturfag. Ph.d. i helsevi- tenskap ved NTNU, fakultet for medisin og helsevitenskap, institutt for samfunnsmedi- sin og sykepleie. Hovedveilder: Line Merethe Oldervoll, NTNU Biveiledere: Eivind Aadland, HVL og Guri Kaurstad Skrove, Møreforsking. Orginaltittel: Physical activity level and health-related quality of life among parti- cipants attending Healthy Life Centers – A prospective observational study with a 15-month follow-up Digital disputas fant sted 8. desember 2020. Fysisk inaktivitet er en av de viktigste ri- sikofaktorene for ikke-smittsomme syk- dommer og generell dødelighet. Å være fysisk aktiv kan forbedre helsen hos per- soner som har kroniske helsetilstander. Det er derfor nødvendig å utvikle effek- tive intervensjoner for å fremme fysisk aktivitet blant fysisk inaktive personer som har økt risiko for sykdom eller som allerede har utviklet en kronisk sykdom. Primærhelsetjenesten er en viktig sektor for å nå slike høyrisikogrupper. I Norge er frisklivssentraler etablert som et tilbud for hjelp til livsstilsendring innen primærhel- setjenesten. Det er behov for kunnskap om hvorvidt deltakere på frisklivssentralens oppfølgingstilbud endrer fysisk aktivitets- nivå og helserelatert livskvalitet over tid. I tillegg trengs det mer kunnskap om sam- menhenger mellom fysisk aktivitet og hel- serelatert livskvalitet blant risikogrupper. Hensikten med doktorgradsstudien var å undersøke endringer i fysisk aktivi- tetsnivå og helserelatert livskvalitet blant deltakere ved frisklivssentralers oppføl- gingstilbud etter en tre måneders oppføl- gingsperiode og på lang sikt (15 måne- ders oppfølging). Videre var hensikten å undersøke karakteristika ved deltakerne som startet ved frisklivssentralene samt endringer i deres kondisjon og mål på overvekt etter tre måneder. I tillegg ønsket vi å studere tverrsnitts- og longitudinelle assosiasjoner mellom fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet. Det ble gjennomført en prospektiv ob- servasjonsstudie av voksne frisklivsdelta- kere (N = 1022, 18–83 år) rekruttert fra 32 frisklivssentraler i fire norske fylker fra august 2016 til januar 2018. Målinger ble utført ved oppstart, etter en tremåneders oppfølgings periode og 15 måneder etter oppstart. Fysisk aktivitet ble målt med ak- selerometeret ActiGraph GT3X +, som tid brukt i ulike intensiteter av fysisk aktivitet og totalt fysisk aktivitetsnivå. Helserelatert livskvalitet ble målt med spørreskjemaet Medical Outcome Short Form (SF-36) som åtte dimensjoner av helserelatert livskvalitet. Kondisjon ble målt med en submaksimal tredemølletest og videre ble BMI, livvidde og liv-hofteratio benyttet sommål på overvekt. Data om deltakernes karakteristika ble samlet inn ved hjelp av spørreskjemaer og intervju. Frisklivsdeltakerne (gjennomsnittsal- der 50 år, 73% kvinner, gjennomsnittlig BMI 32) oppga å ha flere helseutfordrin- ger og hadde lavt fysisk aktivitetsnivå ved oppstart. Deltakernes helserelaterte livs- kvalitet ved oppstart var betydelig lavere sammenlignet med den generelle norske befolkningen. Deltakernes fysiske akti- vitetsnivå økte litt etter en tre måneders oppfølgingsperiode, og det ble observert små positive endringer (reduksjon) i BMI, livvidde og liv-hofteratio etter 3 måneder. Etter 15 måneder var aktivitetsnivået redu- sert tilbake til utgangspunktet. Alle åtte di- mensjoner av helserelatert livskvalitet økte betydelig etter tre måneder og forbedrin- gene var opprettholdt etter 15 måneder. Vi observerte videre at både aktivitet med lett intensitet og moderat intensitet var positivt assosiert med helserelatert livs- kvalitet ved oppstart, mens stillesittende tid var negativt assosiert med helserelatert livskvalitet. En økning i tid brukt på fysisk aktivitet med lett intensitet eller moderat intensitet var positivt assosiert med en for- bedring i helserelatert livskvalitet, mens en økning i stillesittende tid var assosiert med redusert helserelatert livskvalitet. Hovedresultatene fra denne studien vi- ser at deltakere på oppfølging ved frisklivs- sentralen forbedrer sin helserelaterte livs- kvalitet på kort og lang sikt. Selv om vi bare observerte små forbedringer i fysisk aktivitetsnivå, kondisjon og overvekt på kort sikt, og ingen endring i aktivitetsnivå på lang sikt, er de betydelige forbedringe- ne i deltakernes helserelaterte livskvalitet lovende, spesielt siden deltakerne opprin- nelig rapporterte vesentlig lavere helse- relaterte livskvalitet sammenlignet med den generelle norske befolkning. Funnene som viser positive assosiasjoner mellom endring i fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet indikerer at de personene som greier å øke sitt fysiske aktivitetsnivå sann- synligvis også forbedrer sin helserelaterte livskvalitet. Artikler – Blom, E. E., Oldervoll, L., Aadland, E., Sol- braa, A. K., & Skrove, G. K. (2019). Impact and implementation of Healthy Life Cen- tres, a primary-care service intervention for behaviour change in Norway: Study design. Scand J Public Health, 1403494819856832. doi:10.1177/1403494819856832 – Blom, E. E., Aadland, E., Skrove, G. K., Solbraa, A. K., & Oldervoll, L. M. (2019). Health-related quality of life and intensity-specific physical ac- tivity in high-risk adults attending a behavior change service within primary care. PLoS One, 14(12), e0226613-e0226613. doi:10.1371/jour- nal.pone.0226613 - Blom, E. E., Aadland, E., Solbraa, A. K., & Ol- dervoll, L. M. (2020). Healthy Life Centres: a 3-month behaviour change programme’s impact on participants’ physical activity levels, aero- bic fitness and obesity: an observational study. BMJ Open, 10(9), e035888. doi:10.1136/bmjo- pen-2019-035888 - Blom, E. E., Aadland, E., Skrove, G. K., Solbraa, A. K., & Oldervoll, L. M. (2020). Health-related quality of life and physical activity level after a behavior change program at Norwegian healthy life centers: a 15-month follow-up. Qual Life Res. doi:10.1007/s11136-020-02554-x Doktorgrad: Fysisk aktivitetsnivå og helserelatert livskvalitet blant deltakere ved norske frisklivssentraler

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy