Fysioterapeuten 4-2021

70 FYSIOTERAPEUTEN 4/21 KRONIKK Kristin Taraldsen , fysioterapeut og forsker, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, og Klinikk for Kliniske Servicefunksjoner, St. Olavs hospital, Trondheim. kristin.taraldsen@ntnu.no . Jorunn L Helbostad , fysioterapeut og professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim. Lars Gunnar Johnsen , lege og forsker, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim. Ingvild Saltvedt , lege og professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, og Avdeling for Geriatri, St. Olavs hospital, Trondheim. Beatrix Vereijken , professor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim. Fagkronikker vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. Mobilise-D: Evaluering av gange og mobilitet på en innovativ måte Med tilgang til ny smart, kroppsbåren digital teknologi har det blitt mulig å undersøke mobilitet ikke bare i labben men i hverdagslivet. Mobilise-D er et 5-årig, IMI-finan- siert EU-prosjekt som har som mål å utvikle, validere og få akseptert digitale utfallsmål for gange i dagliglivet hos personer med ulike mobilitetsutfordringer. Det overordne- te målet er å bidra til bedre oppfølging og persontilpasset omsorg for ulike pasientgrupper. Mobilitet i dagliglivet Mobilitet – hvordan vi går og beveger oss, er en viktig markør for helse og funksjon (1, 2). Lav ganghastighet er vist å være assosiert med økt mortalitet, morbiditet, kog- nitiv svikt, demens, og fallrisiko. Befolkningsveksten og en større andel eldre i årene framover vil gi flere personer som opplever mobilitetsutfordringer. Samtidig vet vi at det å nøyaktig evaluere mobilitet hos en person, spesielt i dag- liglivet, er langt fra enkelt. God behandling og reduksjon av mobilitetsutfordrin- ger som følge av aldring og kroniske sykdommer er en av vår tids største utfordringer både for pasienter, samfun- net, styresmaktene, helsetjenester og forskning. Nye inter- vensjoner er viktig. Samtidig er det et behov for å utvikle nye måter å oppdage og måle mobilitetsutfordringer som er relevant for hverdagslivet. Digital teknologi, inkludert kroppsbårne sensorer, har potensialet for å revolusjonere måten vi måler og evaluerer mobilitet på. Kliniske tester har en begrensning I klinikken har ikke digital teknologi blitt integrert som en naturlig del av evalueringen av mobilitet, og kliniske tester er fortsatt det som benyttes for å måle mobilitet og aktivitet hos pasienter og brukere. Kliniske tester har sin begrensning ved at de kun gir et statusbilde av utførelse på ett tidspunkt, og reflekterer heller ikke hvordan mobilitet vanligvis er i pasientens hverdagsliv. Ofte stilles det spørs- mål ved om testen gir et bilde som stemmer med hvordan pasienten faktisk beveger seg når han/hun er i sine vante omgivelser. Noen pasienter vil trolig overprestere ved tes- ting, og da vise sin maksimalkapasitet på ett gitt tidspunkt – samtidig som pasienter også kan underprestere, hvis de har en tilstand som påvirker mobiliteten når testen utføres. Kliniske tester vil dermed kun gi et statusbilde der og da, ikke hva pasienter faktisk gjør i hverdagen. Potensialet med digital teknologi Måling av mobilitet i dagliglivet har mange fordeler, da det kan gi et realistisk bilde av gange og mobilitet i vante om- givelser, og dermed si noe om hvordan en person faktisk fungerer i hverdagen. Digital teknologi, og da særlig små kroppsbårne sensorer, har økt i popularitet og finnes i dag i ulike utgaver og har potensiale til å måle mobilitet i hver- dagssituasjoner over lengre tid, for eksempel gjennom en hel uke (3). Mange personer benytter skritt-tellere eller sport-appli- kasjoner på smarttelefoner eller smartklokker for å få til- bakemelding på hvor mye de beveger seg gjennom dagen. Noen applikasjoner er også utviklet for å digitalisere klinis- ke tester (4). I forskning har det tradisjonelt vært benyttet små kroppsbårne sensorer for å måle kvantitet og kvalitet ved gange og aktivitet i dagliglivet. Selv om slike mål både er interessante og mulige å benytte, har slike mål stort sett blitt benyttet som sekundære utfallsmål i kliniske studier. Samtidig har mange studier benyttet relativt enkle utfalls- mål fra slike målinger, som for eksempel totalt antall skritt, heller enn å utnytte kompleksiteten i data og datamengden som har blitt samlet inn. Mobilise-D initiativet Mobilise-D (https://www.mobilise-d.eu/) er et EU-finan- siert IMI-prosjekt som har som mål å utvikle og validere en digital målemetode som består av en sensor, algoritmer, dataanalyser og digitale utfallsmål for mobilitet i dagligli- vet, samt å validere digitale utfallsmål mot kliniske utfalls- mål hos fem ulike pasientpopulasjoner. Mobilise-D skal gjennomføre en teknisk og en klinisk valideringsstudie, og prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med det europeis- ke legemiddelbyrået (EMA) for å fasilitere prosessen med å

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy