Previous Page  30 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 52 Next Page
Page Background

Omtalt av

Giske L

og

Dalsbø TK

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

Personer med CFS /ME blir trolig mindre utmattet og opplever bedring i helse etter tilpasset trening sam-

menliknet med avspenning eller passive behandlingsformer. Fysisk funksjon og søvnkvalitet blir muligens

også bedret. Forskerne fant ingen påviselig forskjell i resultater når trening ble sammenliknet med annen aktiv

behandling som kognitiv terapi. Det viser en oppdatering av en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk

vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten.

Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske

feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recom-

mendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumenta-

sjonen for hvert utfallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy (

JJJJ

), middels (

JJJm

), lav (

JJmm

), eller svært lav kvalitet

(

Jmmm

). Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått.

Tilpasset trening kan redusere utmattelsessymptomer hos

personer med kronisk utmattelsessyndrom, CFS /ME

Bakgrunn

Personer med kronisk utmattelsessyn-

dromCFS/ME har vedvarende symptomer

på utmattelse, i tillegg til andre symptomer

som smerter, hodepine, søvnforstyrrelser,

konsentrasjonssvikt og hukommelsespro-

blemer. Plagene hindrer dem i vanlige ak-

tiviteter og reduserer livskvaliteten. Det er

vanlig å benytte behandlingsformer som

individuelt tilpasset og lystbetont trening,

kognitiv atferdsterapi eller medikamentell

behandling.

Hva sier forskningen?

I denne systematiske oversikten har forfat-

terne vurdert effekt av trening for personer

med CFS/ME. Trening er her angitt som

individuelt tilpasset trening av fysiotera-

peut eller annet helsepersonell. Sammen-

likningsgruppene fikk 1) «passiv kontroll»

som for eksempel avspenning eller 2) an-

nen aktiv behandling som ulike kognitive

terapier, støttende samtale eller medika-

mentell behandling.

Sammenliknet med «passiv kontroll»

viste oversikten at:

• Trening reduserer trolig utmattelses-

symptomer (

JJJm

)

• Trening bedrer muligens fysisk funk-

sjon rett etter at behandlingen er avslut-

tet (

JJmm

)

• Trening bedrer muligens søvnkvalitet

(

JJmm

)

• Flere opplever trolig at helsa bedres

med trening (

JJJm

)

Sammenliknet med annen aktiv behand-

ling, som kognitiv terapi, viste oversikten at:

• Trening reduserer muligens ikke ut-

mattelsessymptomer mer enn annen

aktiv behandling (

JJmm

)

• Trening bedrer muligens ikke fysisk

funksjon eller søvnkvalitet mer enn an-

nen aktiv behandling (

JJmm

)

• Trening gir trolig ikke større bedring

i helse enn annen aktiv behandling

(

JJJm

)

For begge sammenlikninger:

• Det er uklart om trening påvirker de-

presjon (

Jmmm

)

• Trening utgjør trolig ingen forskjell

i antall som opplever bivirkninger

(

JJJm

)

• Ingen forskjell i «drop outs» mellom

gruppene

Forskere har vurdert kvaliteten på doku-

mentasjonen som lav og moderat blant an-

net på grunn av manglede blinding (som

ikke var mulig), selvrapporterte utfallsmål,

heterogenitet eller vide konfidensintervall.

Hva er denne informasjonen

basert på?

Forfatterne inkluderte åtte randomiserte

kontrollert studier med til sammen 1.518

deltakere i oversikten. Studiene hadde flere

sammenlikninger. Alle åtte hadde data for

sammenlikningen av trening versus pas-

siv kontroll, og fem hadde data for sam-

menlikningen av trening versus annen

aktiv behandling. Diagnosen CFS/ME ble

satt ved bruk av Center for Disease Con-

trol-kriteriene (tre studier) og Oxford-

kriteriene (fem studier). Det var relativt

mange deltakere som også hadde andre

plager, hovedsakelig depresjonssympto-

mer. Behandlingen varte fra 12 til 26 uker,

med varierende oppfølgingstid. Trening

omfattet gange, svømming, sykling eller

dansing. Én studie benyttet anaerob tre-

ning. Intensiteten varierte fra lav til ganske

høy. Utfallsmålene ble målt ved egenrap-

portering i spørreskjema. Tre ulike spørre-

skjema, Fatigue Scale (FS), ble benyttet ved

vurdering av utmattelse. Gjennomsnittlig

skår på FS (range 0-33) og FS (range 0-48)

var henholdsvis 2,82 poeng (95 % CI fra

1,57 til 4,07 lavere) og 6,80 poeng (95 %

CI fra 3,28 til 10,31 lavere) lavere (bedre)

i treningsgruppen enn i passiv kontroll

gruppen rett etter behandlingen var av-

sluttet. Endring i opplevd helse ble vurdert

med Global Impression Change Scale der

skåringene går fra 1 (veldig mye bedre)

til 7 (veldig mye verre). Nesten dobbelt så

mange i treningsgruppen (40 per 100) enn

i passiv kontrollgruppen (22 per 100) anga

bedring i helse (relativ risiko, RR: 1,83 (95

% CI fra 1,29 til 2,40).

Kilde

Larun L, Brurberg KG, Odgaard-Jensen J, Price JR. Exer-

cise therapy for chronic fatigue syndrome. Cochrane

Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.:

CD003200. DOI: 10.1002/14651858.CD003200.pub4.

Les hele oversikten i Cochrane Library:

http://onlineli- brary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003200. pub4/full

30

FYSIOTERAPEUTEN 5/16