Fysioterapeuten 5-2018

10 FYSIOTERAPEUTEN 5/18 AKTUELT LANGE ventelister hos avtalefysioterapeute- ne var fellesnevneren for de to kommunene. Avdelingsleder Vibecke Tvedt Gustavsen i Ski kommune håper at prosjektet kan gi kommunen nyttig informasjon om hvordan prioriteringsnøkkelen brukes, om den er et nyttig verktøy, hvem som står på venteliste og hvor lenge. – Det er nødvendig for oss å vite mer om dette for å vurdere hvilke tiltak som kan set- tes i verk for å bedre situasjonen, sier Gus- tavsen. I Lørenskog kommune erfarte virksom- hetsleder Ellinor Ørnes at de årlige rappor- teringene fra instituttene, gjennommøter og årsmeldinger, ikke ga tilstrekkelig kunnskap med tanke på tiltak for å redusere ventelis- tene, bedre tilgjengeligheten til fysioterapi- tjenester og sikre en rettferdig fordeling av ressursene. Sammen med Fysioprims leder, Nina K. Vøllestad, har Gustavsen og Ørnes utgjort styringsgruppen for prosjektet. I tillegg har avtalefysioterapeutene Gro Askland Øyehaug i Ski kommune og Aina Kristin Haugen i Lørenskog vært hospitanter hos Fysioprim. Bekrefter tidligere antakelser Resultatene fra prosjektet ble presentert for de deltakende instituttene i slutten av mai. – Så langt kan vi si at funnene i rapporten bekrefter tidligere antakelser om ventelis- teproblematikken. De gir også et tydeligere bilde av utfordringene, sier Ørnes, og legger til at rapporten vil bli gjenstand for drøfting. – Prosjektet gir oss en god og grundig oversikt over hvem som står på venteliste, og hvilke grupper som blir prioritert på de ulike nivåene. Det kommer tydelig frem at tids- fristen på de forskjellige nivåene ofte er van- skelig å overholde, og at ventetiden øker jo lavere prioritet man har, legger Gustavsen til. Resultatene fra Ski viser også at det er lenger ventetid for psykomotorisk fysiote- rapi enn hos andre fysioterapeuter. Vurderer tiltak I Lørenskog er det forventninger på både administrativt og politisk nivå om tiltak som kan redusere ventetiden hos avtalefysiotera- peuter som følge av prosjektet. – Det har vært behov for bedre kunnskap om ventelistene, og et behov for å fremskaffe bedre styringsdata med tanke på iverksetting av tiltak for å øke tilgjengeligheten på fysio- terapitjenester. Dette prosjektet er et ledd i framdriften i dette arbeidet, forklarer Ørnes. Prosjektrapporten blir et viktig doku- ment også i Ski kommune. – Rapporten kommer med flere gode for- slag til tiltak som vi vil se nærmere på. Vi- dere kommer det frem gode refleksjoner og nyttige betraktninger som vi tar med oss i det videre arbeidet med å forbedre ventelis- tesituasjonen, sier Gustavsen. Prioriterer likt Man har ikke gått spesifikt inn og sammen- liknet prioriteringer gjort av avtalefysiotera- peuter og kommunalt ansatte fysioterapeu- ter, men før prosjektstart ble det utviklet en egen prioriteringsnøkkel for avtaleterapeu- tene. – Vi ser at avtaleterapeutene prioriterer i samsvar med kommunens anbefalte priori- teringsnøkler, sier Ørnes. I Ski kommune har et psykomotorisk in- stitutt utviklet en egen prioriteringsnøkkel. – Nøkkelen for gruppen med i hovedsak somatiske plager var ikke godt nok egnet for deres pasientgruppe. Det er ikke nevnever- dige forskjeller når det gjelder den prosent- vise fordelingen i prioriteringsnivåene én til fire mellom avtalefysioterapeuter og ansatte fysioterapeuter. Begge har hovedtyngden av pasienter som prioriteres under første og annen prioritet. Når det gjelder deltagelse i grupper, er den prosentvise andelen også ganske lik, forteller Gustavsen. Grei rekrutteringsprosess Det er ikke alltid like lett å gå i seg selv om sin egen praksis, men i både Ski og Løren- skog gikk rekrutteringen av institutter til prosjektet greit, ifølge de to lederne. Til sammen seks institutter med 27 avtalefysio- terapeuter har deltatt. – Fire institutter ble invitert til å delta i prosjektet, og det var instituttene med lengst ventelister. Av disse var tre positive til å delta. Det ble holdt et informasjonsmøte i forkant av prosjektet, der det ble gitt grun- dig informasjon om hensikt, varighet og deltagelse. I tillegg var hospitanten i Fysio- prim tilgjengelig for ytterligere informasjon, utdyping og avklaring frem mot oppstart av prosjektet, sier Gustavsen. Hun forteller videre at ledelsen i kommu- nen har vært positiv til prosjektet, og at de er Den vonde ventetiden Ski og Lørenskog kommuner ønsket begge å få bedre oversikt over ventelisteproblematikken hos sine avtalefysioterapeuter. Resultatet ble prosjektet «Vondt å vente», gjennomført i samarbeid med Fysioprim. TEKST og FOTO Kai Hovden k h@fysio.no NYTTIG Avdelingsleder Vibecke Tvedt Gustavsen i Ski kommune tror prosjektet vil gi nyttig informa- sjon. Foto: privat.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy