Fysioterapeuten 5-2018

FYSIOTERAPEUTEN 5/18 15 Takstoppgjøret for selvstendig næringsdrivende fysiotera- peuter er i gang, og et viktig krav for NFF i årets oppgjør er utjevning av inntektsforskjel- ler. TEKST Kai Hovden kh@fysio.no FORBUNDET fremmer også krav om at takstene må reguleres etter kostnads- og inntektsutviklingen, kompensasjon for dy- rere Helsenett og at begrepet behandling må oppdateres. – For å nå målet om et helhetlig pasient- forløp for pasienten som mottar fysioterapi, er det viktig at dagens lovverk ikke er til hinder for implementering av gode og effek- tive fysioterapitiltak, sa forbundsleder Fred Hatlebrekke i sin innledning da oppgjøret startet 15. mai. Resultatet av takstforhandlingene vil være klart i slutten av juni. Inntektsutjevning Regjeringen har selv uttalt at de kommunale helsetjenestene er viktige, og at de i tiden fremover vil bli stadig viktigere for å møte de samlede utfordringene og befolkningens behov. Dette kommer frem i stortingsmel- dingen Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, hvor pasientenes behov skal danne grunnlag for utvikling og end- ring av helse- og omsorgstjenesten. For å sikre det nødvendige mangfoldet av fysioterapeuter, som vil bidra til å nå regje- ringens mål, mener NFF det er avgjørende å utjevne inntektsforskjellene blant fysiote- rapeutene. – Våre avtalefysioterapeuter utgjør en bredde i kommunehelsetjenesten, og leverer en svært viktig tjeneste for å nå målene om en velfungerende tjeneste. Gjennom flere år har det utviklet seg inntektsforskjeller mel- lom gruppene av fysioterapeuter som på mange måter kan være en hemsko for at tjenesten skal fungere godt, sa Hatlebrekke. En presset tjeneste Lønnsutvikling er et viktig tema i årets takst- forhandlinger. Med seg inn i forhandlingene har NFF en fersk medlemsundersøkelse, der hele 73 prosent av 930 selvstendig nærings- drivende fysioterapeuter oppgir at de jobber mer enn 36 timer per uke. Ni prosent av res- pondentene oppga at de arbeider mer enn 46 timer per uke. «Fysioterapeutene har tatt det ansvaret som fulgte ved direkte tilgang til fysioterapi. Dette vises i årets takstbrukundersøkelse. Ikke bare undersøker fysioterapeutene mer, men det settes også av mer tid til undersø- kelse. Dette kan tyde på flere pasienter med sammensatte lidelser», skriver NFF i en pressemelding. Man vet også at bruken av samhandlings- takster har økt, og at selvstendig nærings- drivende fysioterapeuter over tid har hatt en svak lønnsutvikling. NFF mener derfor at årets oppgjør bør innrettes slik at lønnsut- viklingen er i tråd med samfunnet for øvrig. Foreldet begrep NFF mener også at begrepet behandling må oppdateres. I dag er det fremdeles folke- trygdloven av 1966 som legges til grunn. «Dagens kunnskapsbaserte praksis om hva som er god fysioterapi er noe ganske an- net enn det som var alminnelig og akseptert oppfatning på midten av 1960-tallet», skri- ver NFF. Utviklingen har vært enorm siden den gang, og NFF mener derfor takstforskriften må endres slik at avtalefysioterapeuter kan bidra i det utfordrende og faglig krevende arbeidet som moderne fysioterapi rommer. «Samtidig må forskriften åpne for læ- rings- og mestringstiltak som del av en adekvat behandling. Dette vil bidra til å in- tegrere avtalefysioterapeutene bedre i kom- munehelsetjenesten og fremme flerfaglig og tverrfaglig samarbeid i kommunehelsetje- nesten», mener NFF. Økte kostnader Foretaksmøtet i Norsk Helsenett har beslut- tet å øke medlemsavgiften behandlerne be- taler. I første omgang økes avgiften fra 670 til 910 kroner per måned fra 1. juli 2018, og fra 1. januar 2019 vil prisen være 1138 kro- ner per måned. «NFF mener det er urimelig at Norsk Helsenett skal ta full pris for en vare som per dato ikke fungerer optimalt. Mange av avta- lefysioterapeutenes samhandlingsparter har ikke tilkobling til Helsenettet. Det gjelder for eksempel fastlønnede fysioterapeuter», skriver forbundet. I takstoppgjøret krever NFF at dette fi- nansieres utenfor rammen. n Ønsker utjevning av inntektsforskjeller TAKSTOPPGJØR NFFs delegasjon i årets drifts- og takstforhandlinger. Fra venstre: Lars Håvard Høgvoll, Fred Hatlebrekke, Bente Øfjord, Thea Wessel Jørgensen og Lene C. Ziener. Foto: NFF

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy