Fysioterapeuten 5-2018

FYSIOTERAPEUTEN 5/18 23 Hva er egentlig min rolle som psykomotorisk fysioterapeut her i skjæringspunktet mellom jus og helse? psykomotorisk fysioterapeut kommer det fram at Anne mener at for å gjenvinne helsa må hun ha fritak fra jobben. Psykomotorisk fysioterapi gir både pasi- enten og meg som terapeut en mulighet til å reflektere. Både rammer og roller ligger godt til rette for at vi kan ha en fruktbar dialog. Samtidig med at pasienten får frigjort spen- ninger og bedrer kontakten med egen kropp, kan hun åpne opp for å tenke over egne ver- dier og holdninger. Sammen med Anne kan jeg reflektere over valg og intensjoner – eller jeg kan støtte henne i allerede tatte valg, også på en måte hvor vi begge slipper unna videre refleksjoner. I møtet med Anne ble denne valgsituasjonen problematisk for meg som terapeut: Anne hadde bestemt seg, og jeg ble usikker på hvordan jeg skulle forholde meg til den avgjørelsen. For å bidra til at pasienten kan ta gode av- gjørelser for seg selv, må de momentene jeg spiller inn i dialogen basere seg på kunnskap og fakta. Det betyr at jeg som behandler bør kjenne de organisatoriske og juridiske ram- mene som pasienten er underlagt. Jeg bør i tillegg ha oppdatert kunnskap om hva som er helsefremmende faktorer i arbeidslivet. I vår behandlerrolle beveger vi oss her i feltet mellom jus og helse. Pasienten ønsker å dele erfaringer med oss, trenger støtte eller ber om råd. Det kan dreie seg om arbeids- mengde eller arbeidets art, om mestring el- ler hjelpeløshet, om opplevelse av krenkelser eller konflikter. Pasientene lurer ofte på om de bør sykmeldes. I et psykomotorisk be- handlingsforløp blir vi godt kjent med pa- sienten og kan anerkjenne ønsket om noen pusterom. Det kan komme fram behov for mer omfattende endringer, som for eksem- pel at pasienten bør søke annet arbeid, ta en utdannelse eller gå av med pensjon. Signalet om at «kroppen trenger fri» kan virke tvin- gende på pasienten. For behandleren kan det virke riktig å støtte henne i dette beho- vet. Men i sin rolle som arbeidstaker er ikke Anne fri. Forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er regulert og underlagt flere styringsdokumenter, som Anne som ansatt er forpliktet til å forholde seg til. Bevissthet om rolleutøvelse I min praktiske hverdag med pasienter som Anne, kan jeg forholde meg til spørsmål som angår jobben deres på flere måter. Jeg kan velge å aktivt støtte valgene deres nær- mest uansett og ureflektert, jeg kan gi råd, jeg kan utfordre eller jeg kan forholde meg

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy