Fysioterapeuten 5-2018

28 FYSIOTERAPEUTEN 5/18 FAG Ragnhild B. Håkstad , ph.d., spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF, postdoktor ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for helse- og omsorgsfag. Veiledere: Gunn Kristin Øberg, ph.d., spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF, første- amanuensis ved UiT Norges arktiske universi- tet, Institutt for helse- og omsorgsfag. Aud Obstfelder, ph.d., professor ved NTNU Institutt for helsevitenskap Gjøvik, Senter for omsorgsforskning. Originaltittel: Interaction and Mutuality in Physical Therapy for Preterm Infants and Their Parents: A Qualitative Study with Observations and Interviews. Doktorgradsarbeidet ble gjennomført med finansiering fra Fond til etter- og videreut- danning av fysioterapeuter. Disputas fant sted 15. juni 2017 ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag. Forebygging, kartlegging og behand- ling av motoriske funksjonsforstyrrelser står sentralt i barnefysioterapi. I løpet av de siste tiårene har profesjonen beveget seg fra en hierarkisk til en familiesentrert tilnær- ming. Prinsippene for familiesentrert arbeid er godt beskrevet i litteraturen, men det er behov for å vite mer om hvordan fysiotera- peuter løser disse oppgavene i praksis. Pa- rallelt med fremveksten av familiesentrert tilnærming ser vi en økende skepsis ovenfor tradisjonelle behandlingsformer, og det har oppstått en debatt der hands-on og hands- off tilnærminger stilles opp mot hverandre. Men en slik dikotomisering av fagutøvelsen gir lite produktive svar. I jakten på forbedre- de behandlingsmetoder trenger vi kunnskap om fordeler og potensielle forbedringer på tvers av tilnærminger. Spedbarn som er født prematurt har en økt risiko for utviklingsforstyrrelser som ofte inkluderer motoriske vansker. I dette doktorgradsprosjektet undersøkte vi fysiote- rapitilbudet til premature barn i kommune- helsetjenesten gjennom det første året etter utskrivelse fra sykehus. Med utgangspunkt i at barnets utvikling skjer gjennom samspill med andre og omgivelser, ville vi identifisere sentrale elementer i fysioterapeutenes arbeid for å fremme barnets motoriske utvikling og for å støtte foreldre i sin omsorgsrolle. Det overordnede forskningsspørsmålet var: Hva kjennetegner vellykket samhandling i fysioterapeuters familiesentrerte arbeid med premature barn og deres foreldre? Doktorgrad: Samspill og gjensidighet i fysioterapi til for tidlig fødte barn og deres foreldre

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy