Fysioterapeuten 5-2018

34 FYSIOTERAPEUTEN 5/18 FAG Hoftebrudd rammer cirka 9.000 pasienter per år i Norge. Pasienter med hoftebrudd er ofte skrøpelige eldre personer som har mye komorbiditet og ikke minst geriatriske pro- blemstillinger. Det er økt risiko for varig re- dusert gangfunksjon og for å miste evnen til å greie seg selv i hverdagslivet, samtidig som man finner økt dødelighet. Ortogeriatri Behandling av hoftebrudd i Norge har tid- ligere vært styrt av ortopeder og assistert av anestesiologer og personell med inter- esse for rehabilitering. Ettersom det ofte er geriatriske pasienter som pådrar seg et hoftebrudd, har man i mange land etablert «ortogeriatri». Dette er behandlingsmodel- ler der spesialister i ortopedi, anestesiologi og geriatri gir behandling gjennom et bredt tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjons- grenser. De siste årene har vi fått forskningsmes- sig belegg for å si at en godt gjennomført ortogeriatrisk tilnærming kan gi bedre gangfunksjon, bedre funksjon i dagliglivets aktiviteter og bedre livskvalitet, samt være samfunnsøkonomisk lønnsomt ved at det reduserer bruken av institusjoner. Disse retningslinjene er resultatet av et samar- beid mellom spesialister i geriatri, ortopedi og anestesiologi og har vært til høring hos spesialsykepleiere, fysioterapeuter, ergotera- peuter og brukerrepresentanter. Tilgjengelig kunnskap og konsensus Retningslinjene er bygget på tilgjengelig kunnskap og konsensus mellom faggrup- pene. Målsettingen er å bedre klinisk prak- sis ved å basere organisering og behandling på et vitenskapelig fundament. Retningslin- jene gir en kortfattet oppsummering av lit- teraturen på feltet, og setter behandlingen av hoftebrudd inn i en internasjonal kontekst. Dernest følger konkrete anbefalinger for behandling av pasienter med hoftebrudd. I tillegg gis en omfattende litteraturliste, relevante tabeller og nyttige nettadresser. Foreliggende retningslinjer beskriver ulike måter for organisering av samarbeidet mel- lom ortopeder, anestesileger og geriatere, og har en tverrfaglig vinkling med anbefalinger om behandlingsnormer for enheter som be- handler pasienter med hoftebrudd. Retningslinjene kan leses i sin helhet på Den norske legeforenings nettsider; http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk- ortopedisk-forening/Nyheter/2018/Ret- ningslinjer-for-tverrfaglig-behandling-av- hoftebrudd-er-klare-/ Hoftebrudd: Nye retningslinjer Arbeidet med de nye retningslinjene for hoftebrudd har hatt fagpolitisk forankring i tre spesialforeninger (Norsk forening for geriatri, Norsk ortopedisk forening og Norsk anestesiologisk forening) med formell oppnevning av representanter til arbeidsgruppen. Oppstart og avslutning av arbeidet har fått økonomisk støtte fra Norsk forening for geriatri. Senere har arbeidet fått økonomisk støtte fra Den norske legeforenings Fond for kvalitet og pasientsikkerhet. Ønsker du å bidra med kunnskapsformidling i Fysioterapeuten? For ytterligere info, gå inn på http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Forfatterveiledning Kunnskapsformidling i Fysioterapeuten Velkommen som forfatter!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy