Fysioterapeuten 5-2018

36 FYSIOTERAPEUTEN 5/18 REPORTASJE Over 1.500 deltakere i Generasjon 100 testes nå for fjerde og siste gang. Det fem år lange forskningsprosjektet vekker interesse internasjo- nalt. TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning fysioterapeuten@fysio.no GENERASJON 100 , som fysioterapeut Guro Stene og kolleger ved NTNU jobber med, vil gi unike data på kondisjon, kardiovaskulær helse og funksjonsnivå hos eldre i Norge. Målet er å finne ut om trening virkelig gir eldre et lengre og friskere liv. Forskerne ser også at Generasjon 100 vekker interesse internasjonalt: – Studien er den største i sitt slag i ver- den, sier Guro Stene, og viser oss inn i test- lokalene ved St. Olavs hospital i Trondheim. Hun har ansvar for innsamling av data på styrke, balanse og gangfunksjon i femårs- oppfølgingen av deltakerne. Selv kom hun inn i prosjektet i februar 2017, da hun startet i en postdoktorstilling ved Institutt for Nevromedisin og Bevegel- sesvitenskap (INB) på NTNU. – Alle hjemmeboende eldre i Trondheim som var født mellom 1936 og 1942 ble spurt om å delta. Nesten 7.000 eldre ble spurt, og vi endte opp med 1.567 deltakere. De testes fire ganger over fem år, og dette er aller siste runde, sier Stene. Det samles inn data fra kliniske undersø- kelser på hjerte, kar- og lungefunksjon, man tar blodprøver og utfører fysiske tester for kondisjon og styrke, samt kognitiv funksjon. – HUNT (Helseundersøkelsene i Nord- Trøndelag) gjør en del lignende undersø- kelser. Dette er imidlertid en randomisert klinisk studie som kan gi oss svar på om tre- ning gir eldre et lengre og friskere liv, under- streker Stene. – Helt unike data Utenfor testlokalene sitter allerede flere el- dre og venter på å få komme inn når Fysio- terapeuten er på besøk. Fysioterapeut Brage Fjærvik-Braa og Marte Leirfald Nilsen, som begge tar en master i bevegelsesvitenskap, forbereder styrketester. En gjeng masterstudenter tilknyttet CERG (Cardiac Exercise Research Group) gjør klart utstyr for testing av oksygenopp- tak. Det prates engelsk når studenter fra Italia, Tyskland og Danmark skal kommu- nisere. Inne på rommet der gangtestene skal foregå, gjør privatpraktiserende fysiotera- peut Jonas Espseth og Birk Eirik Fjeld, som har en mastergrad i bevegelighetsvitenskap og jobber som vitenskapelig assistent ved Generasjon 100: Gir trening virkelig et lengre og friskere liv? Om Generasjon 100 • I 2040 vil det være dobbelt så mange nordmenn over 67 år som i 2010. • Generasjon 100 er den første randomiserte kontrollerte kliniske studien som undersø- ker hva fem år med trening gjør med sykdomsrisiko og livslengde. • Alle 70–77 år gamle kvinner og menn som bodde i Trondheim i 2012 ble invitert til å delta, og 1.567 er inkludert i studien. • To av gruppene får veiledet trening med henholdsvis høy og moderat intensitet i fem år, mens en kontrollgruppe skal følge helsemyndighetenes råd for fysisk aktivitet. • Kondisjon og helse ble testet på alle deltakere, og flere spørreundersøkelser ble besvart. Testene ble gjentatt etter ett og tre år. • I august 2017 startet femårstestingen, som vil være ferdig sommeren 2018. • I tillegg til ny kunnskap om helseeffekt av trening for eldre, gir Generasjon 100 infor- masjon om hvilket kondisjonsnivå man kan forvente i denne aldersgruppa. Studien kan også få frem mer kunnskap om hjerte- og karhelse og funksjonsnivå hos kvinner og menn i 70-årene. OPPTATT AV AKTIV ALDRING Guro Stene skal forske på datamaterialet fra Generasjon 100: – Her er det mye interessant for fysioterapeuter. Det er bare å ta kontakt dersom du har gode ideer.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy