Fysioterapeuten 5-2018

48 FYSIOTERAPEUTEN 5/18 bransjeregisteret DATAPRODUKTER www.follo-futura.no | www.alfacare.no Logoen skal alltidgjengis sliknedenfor spesifisert. Stjernesymboletognavnetrekket skal aldri skillesdersomdebenyttes sammen. Stjernesymbolet kanbenyttes aleneutennavnetrekk. Navnetrekket kan aldribenyttes aleneuten stjernesymbolet. NB!Understreken i F er flyttetned 4x0,05mm! Font: Fairbanks (Kanbenyttes iproduktnavn,men aldri i tekst.Derbenyttes Frutiger.) Farger /CMYK: Blå: 100C. 70M. 0Y. 10K Grønn: 70C. 0M. 100Y. 0K (+40% i striper) Sort: 100% (Striperogså i 100%) Negativpå sortbunn Negativ Dennebenyttes ikke somoriginal ! (Logonavn som tekst - ikkeoutline) FUTURA FOLLO www.follo-f u tura.no | www.alfacare.no Logoen skalalltidgjengis sliknedenfor spesif isert. Stjernesymboletognavnetrekket skalal dri sk illesdersomdebenyttes sammen. Stjernesymbolet kanbenyttes aleneuten nav netrekk. Navnetrekketkanaldribenyttes aleneu ten s tjernesymbolet. NB!Understreken i F er flyttetned4x0,0 5m m! Font: Fairbanks (Kanbenyttes iproduktnavn,menaldri i tekst.Derbenyttes Frutiger.) Farger /CMYK: Blå: 100C. 70M.0Y.10K Grønn: 70C.0M.100Y. 0K (+40% i striper) Sort: 100% (Striperogså i 100%) Negativpå sortbunn Negativ Dennebenyttes ikke somoriginal ! (Logonavn som tekst - ikkeoutline) FUTURA FO LLO ww.follo-futur a.no | www.alfacare.no Logoen skala llti dgjengis sliknedenfor spesifisert. Stjernesymbo let ognavnetrekket skal aldri skillesdersomdebenyttes sammen. Stjernesymbo let kanbenyttes aleneutennavnetrekk. Navnetrekke t ka naldribenyttesaleneuten stjernesymbolet. NB!Understr eke n i F er flyttetned 4x0,05mm! Font: Fairbanks (Kanbenytte s ip roduktnavn,men aldri i tekst.Derbenyttes Frutiger.) Farger /CMY K: Blå: 100C.70M.0Y.10K Grønn: 70C.0M.100Y.0K (+40% i striper) Sort: 100% (Stripero gs å i100%) Negativpå s ort bunn Negativ Dennebenyt t es ikke somoriginal ! (Logonavn so m tekst - ikkeoutline) FUTURA FOL LO www.f ollo-futura.no | www.alfacare.no Log oen skal lltidgjengis sliknedenfor spesifisert. Stje rnes ymboletognavnetrekket skalaldri skillesdersomdebenyttes sammen. Stje rnes ymbolet kanbenyttes aleneutennavnetrekk. Nav netr ekketkan aldribenyttes aleneuten stjernesymbolet. NB! Un derstreken i F er flyttetned 4x0,05mm! Fon t: Fair ban ks (Ka nbe nyttes iproduktnavn,men aldri i tekst.Derbenyttes Frutiger.) Far ger / CMYK: Blå : 100C. 70M.0Y. 10K Grø nn: 70C.0M. 100Y. 0K (+40% i striper) Sor t: 100% ( Stri perogså i 100%) Ne gativ på sortbunn Ne gativ Den nebenyttes ikke somoriginal ! (Lo g onavn som tekst - ikkeoutline) FUTURA FOLLO www.follo-futu ra.no | www.alfacare.no Logoen skalalltidgjengis sliknedenfor spesifisert. Stjernesymboletognavnetrekket skalaldri skillesdersomdebenyttes sammen. Stjernesymbolet kanbenyttes aleneutennavnetrekk. N avnetrekket kan aldribenyttes aleneuten stjernesymbolet. N B!Understreken i F er flyttetned4x0,05mm! F ont: Fa irbanks (K anbenyttes iproduktnavn,men aldri i tekst.Derbenyttes Frutiger.) Fa rger /CMYK: Bl å: 100C. 70M. 0Y. 10K G rønn: 70C.0M. 100Y. 0K (+40% i striper) Sort: 100% (Striperogså i 100%) Negativpå sortbunn N egativ Dennebenyttes ikke somoriginal ! (Logonavn som tekst - ikkeoutline) FUTURA FOLLO www.follo-futu r a.no | www.alfacare.no L ogoen skalalltidgjengis sliknedenfor spesifisert. St jernesymboletognavnetrekket s l ldri skill sdersomd benyttes sammen. St jernesymbolet kanbenyttes aleneutennavnetrekk. N avnetrekket kan aldribenyttes aleneuten stjernesymbolet. N B!Understreken i F er flyttetned4x0,05mm! F ont: Fa irbanks (K anbenyttes iproduktnavn,men aldri i tekst.Derbenyttes Frutiger.) Fa rger /CMYK: Bl å: 100C. 70M. 0Y. 10K G rønn: 70C.0M. 100Y. 0K (+40% i striper) Sort: 100% (Striperogså i 100%) N egativpå sortbunn Negativ Dennebenyttes ikke somoriginal ! (L ogonavn som tekst - ikkeoutline) FUTURA FOL LO Trykkbølge Ultralyd MOTOmed T: 23 05 11 60 | www.fysiopartner.no www.physica.no w: @: post@physica.no 35 05 79 10 T: SKANLAB NG PRO 69 35 20 80 info@skanlab.no www.skanlab.no BEHANDLE OVER METALLER NAVIGASJON PÅ HÅNDKONTROLLEN TOUCHSCREEN Trekk apparater Benker Pulldown m/dips Ribbevegg Benpress Norskprodusert Tlf: 67 53 33 44 ultralyd@adcare.no www.adcare.no Ledig plass! n Kontakt He nriette 971 98 747 l MID-LASER , versjon 2,5: 904 nm, 804 nm, 660 nm. Batteridrevet. To forskjellige prober kan brukes samtidig. Kan brukes med og uten strømtilkobling. l MID-LITE Batteridrevet håndholdt i alle bølgelengder. NYHETER fra Irradia Norge as Fullfinansiering igjennom Ikano Bank Leasing, ingen gjenkjøp når avtalen er innfridd. Eksempel: kr 70.000 i 60 mnd/kr 1.462.- eks mva per mnd. Kontakt: www.irradia.no/info.irradia.no/tlf. 928 31 651. Untitled-2 1 23.05.16 11:02 Trekk apparater Benker Benpress Norskprodusert

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy