Fysioterapeuten 5-2019

18 FYSIOTERAPEUTEN 5/19 AKTUELT Noen fysioterapeuter lar det gå for lenge før de sjekker effekten av behandlingen hos pasienten. Fire til seks ganger er ofte nok. TEKST Cecilie Bakken Høstmark cbh@fysio.no FOTO Silje Katrine Robinson PÅL Alexander Lea understreker at det innen muskel- og skjelettlidelser bør være en målbar endring etter fire til seks behand- linger. Som manuellterapeut ligger han på 6,2 behandlinger i snitt blant sine pasienter, men han ser at det vil være ulike forløp hos for eksempel psykomotorikerne. Han mener det er viktig å ha god tid når pasienten har sin første time. – Det går som regel bra hvis jeg snakker med pasienten om forventninger og gjør avtaler om antall behandlinger. Har jeg det travelt og ikke får tatt den praten, kan jeg tenke at «dette blir fire til seks behandlinger, så kan pasienten klare seg selv». Mens pasi- enten ikke har tenkt det samme, og tenker at «nå er jeg blitt bedre, får jeg enda noen ganger til, blir jeg enda bedre», sier Lea. Han legger til at noen av disse pasientene kanskje kan bli enda bedre på kort sikt, men ikke på lang sikt. Og da er disse avklaringene i starten veldig viktige. Registreringsverktøy På Kongsberg anbefaler idrettsfysioterapeut Ragnhild Karlsen varmt elektroniske regis- treringsverktøy. Kongsberg medisinske tre- ningssenter deltar i forskningsprogrammet FYSIOPRIM. – Vi registrerer smerte, funksjonsnivå og livskvalitet ved oppstart, etter en måned og ved avslutning eller etter tre måneder. Sammen med pasienten definerer vi mål og tiltak. Vi dokumenterer forløpet, og evalue- rer sammen med pasienten. Dette ansvarlig- gjør også pasientene. De må svare på om det vi ble enige om er gjennomført, og de angir grad av endring. Med registreringsverktøy er det lettere å evaluere måloppnåelsen. Det er ikke alltid så lett etter en tid å huske hvor- dan smerte og funksjon var ved oppstart, sier hun. Når smertekurvene peker nedover og funksjonskurvene går bratt oppover, er det enkelt å avslutte, sier idrettsfysioterapeuten. Hos en del tyngre pasientgrupper og kro- nikere, kan målet ofte være å opprettholde funksjonsnivået så lenge som mulig. Da er evalueringene vanskeligere, erkjenner Karl- sen. – Da er den gode dialogen med pasien- tene og tverrfaglig samarbeid viktig. En del av disse pasientene trenger fysioterapiopp- følging kontinuerlig. Idrettsfysioterapeuten mener at dette ikke er overbehandling. Det kan bety mye for pasientenes livskvalitet, og være sam- funnsøkonomisk lønnsomt, særlig hvis vi utsetter eller unngår at pasienter blir pleie- trengende, understreker hun. Se pasienten Manuellterapeut Torgrim Tønne i Trond- – Ikke la det gå for lenge før du ser etter endring DILEMMAER Pål Alexander Lea opplever mange dilemmaer rundt temaet overbehandling. Her behandler manuellterapeuten pasient Tonje Talgø Buvik i praksisen sin på Vågen manuellterapi og fysioterapi i Bergen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy