Fysioterapeuten 5-2019

FYSIOTERAPEUTEN 5/19 19 heim, mener at god kontakt og en felles forståelse med pasienten kan redusere overbehandling: – Ikke minst er det viktig å skille mellom tilnærming ved akutte plager, som et ankelovertråkk, og mer langvarige og sammensatte lidelser. Vi må vise pasientene at vi skjønner hvordan de har det. Dette er viktig hos pasienter med langvarige og sammensatte lidel- ser, hvor det ikke alltid er slik at man kan «fikse» pasienten. Skal man da skal få aksept hos pasienten for situasjonen og kunne legge en plan, er gjensidig tillit og noenlunde felles forståelse om årsaks- sammenhenger viktig. Hans neste tips er at du som fysioterapeut er samkjørt med fast- legen om pasientens tilstand og oppfølgning, og at dere har samme budskap til pasienten. Tønne har selv faste møter med fastlegene i området, og mener det reduserer unødige henvisninger til spesia- listhelsetjenesten. Høgskolelektor Lea er enig – og kaller Norsk Helsenett «en gave fra oven». – Det er lett å sende raske dialogmeldinger til fastlegen. Så må vi fysioterapeuter lære oss å skrive kort og konsist, og ikke avhandlin- ger om muskler, sier han. Lea forteller at han hadde en pasient som over tid ikke hadde fulgt opp øvelsene han hadde fått. Da manuellterapeuten og fastle- gen var kalt inn til dialogmøte, sendte han en melding til fastlegen over Norsk Helsenett før møtet. Der skrev han at han ønsket å av- slutte behandlingen med pasienten og hvorfor. Dermed møtte de to samsnakket opp til møtet. Berolige de engstelige Enkelte pasienter kan slite med å slippe tak: – Jeg forsikrer dem om at de har «åpen retur», og at de kan kom- me rett inn igjen om de ringer. Hos noen setter jeg opp én time i måneden, slik at de ikke føler seg helt ute. I andre tilfeller avslutter jeg behandlingen på våren, og sier at vi kan ta en ny runde om de trenger det på høsten, sier Lea. Ifølge Tønne er det viktig å understreke overfor pasienter med langvarige og sammensatte smerte- og symptomlidelser, at de vil ha gode og dårlige perioder, og at det er naturlige svingninger. Disse pasientene vil ofte oppsøke behandler når de er i en dårlig periode. – I en ideell verden får pasienter behandling, blir friske, du skri- ver epikrise til dine samarbeidspartnere og ser ikke pasienten igjen. Virkeligheten er en annen. Ved langvarige lidelser kan det være nyt- tig å ha kontakt med en fysioterapeut i primærhelsetjenesten som kan ivareta og trygge pasienten og bidra til at pasienten kan holde «hodet over vannet», uten at det iverksettes omfattende og lange be- handlingstiltak, mener han. Omvendt frikort? Høgskolelektor Lea tror også det hadde vært bra om en kampanje som «Gjør kloke valg» hadde utarbeidet minstestandarder for «nor- mal oppfølging». Han savner dessuten veiledere i privat praksis, som kunne bistått med dilemmaene, og tar til orde for kollegialt felles- skap. Lea har ellers et utspill i debatten om overbehandling: et omvendt frikort – at pasienten får noen behandlinger dekket og så må betale. – Slik det er nå, har pasienter som ønsker mye behandling, ingen motivasjon for å avslutte når de får frikortet. Har de passert grensa for frikort, så er det jo gratis å fortsette. Han understreker at ikke alle pasientgrupper kan omfattes av et slikt omvendt frikort. Noen grupper, som kronikere, slagpasienter og pasienter hos psykomotorikere, må skjermes. n Søk midler til hjerte- og karforskning Det lyses ut midler til: Doktorgradsstipender Postdoktorstipender Driftsstøtte til prosjekter Postdoktor- og doktorgradsstipendene utlyses for tre år, driftsstøtte for ett år. Prosjektene vurderes av et internasjonalt fagpanel og tildeles etter innstilling fra Nasjonalforeningen for folkehelsens hjerte- og karråd. Kontakt Øivind Kristensen for mer informasjon på telefon 40 44 57 93 eller e-post: oikr@nasjonalforeningen.no/ forskning@nasjonalforeningen.no Søknadsskjema og retningslinjer finnes på: www.nasjonalforeningen.no/forskningsmidler Søknaden leveres elektronisk innen 01.09.2019, kl. 23:30. Nasjonalforeningen for folkehelsen har støttet norsk hjerte- og karforskning siden 1960. For 2020 vil vårt bidrag være 17,5 millioner kroner. SAMSNAKKER Manuellterapeut Torgrim Tønne i Trondheim er opptatt av godt samarbeid med fastlegene. Foto: privat

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy