Fysioterapeuten 5-2019

FYSIOTERAPEUTEN 5/19 25 Silje Halvorsen Sveaas , fysioterapeut, ph.d. og Hanne Dagfinrud , fysioterapeut, professor ved Nasjonal Kompetansetjeneste for revma- tologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet Sykehus. Bakgrunn Aksial spondyloartritt er en kronisk inflam- matorisk revmatisk sykdom som rammer personer i ung alder med en prevalens på mellom 0,3-1,4% (1). Hovedsymptomet er inflammatorisk ryggsmerte, og sykdommen medfører varierende grad av redusert ledd- bevegelighet, fysiske funksjonsbegrensnin- ger og utmattelse (fatigue). Fysioterapi med trening er en viktig del av behandlingen. Tradisjonelt har man anbefalt lavdosert tre- ning slik som varmtvannsbasseng og be- vegelighetstrening, mens man har unngått høyintensiv trening i frykt for å forårsake sykdomsoppbluss (2). Nyere forskning viser at pasienter med aksial spondyloartritt har en økt risiko for hjerte- og karsykdommer (3), og det aktua- liserer treningsformer som kondisjons- og styrketrening som har en gunstig effekt på hjerte-karhelse. Tidligere forskning har vist at trening har små, positive effekter på sykdomsaktivitet, men samtlige studier har undersøkt effekten av lavdosert trening (4). Hensikten med denne studien var derfor å undersøke effekten av tre måneder høy- intensiv kondisjons- og styrketrening på sykdomsaktivitet hos pasienter med aksial spondyloartritt. Metode Studien var designet som en multisenter randomisert kontrollert studie. Totalt 100 pasienter (fra 20-60 år) med aksial spondy- loartritt ble randomisert til trenings- eller kontrollgruppe. Studien ble gjennomført ved Diakonhjemmet sykehus, Martina Hansens hospital, Universitetssykehuset i Nord-Nor- ge og Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Treningsgruppen trente tre dager i uken i tre måneder. To økter i uka var veiledet av fysioterapeut og besto av intervalltrening på opp mot 90-95% av makspuls på tredemølle eller sykkel, etterfulgt av styrketrening for store muskelgrupper. Den tredje økten var en individuell kondisjonsøkt med varighet 40 min, på >70% av makspuls. Kontroll- gruppen ble bedt om å opprettholde sitt normale aktivitetsnivå. Primærutfallsmålet var sykdomsaktivitet målt med to diagnosespesifikke mål; «An- kylosing Spondylitis (AS) Disease Activity Scale (ASDAS)» og Bath AS Disease Acti- vity Index (BASDAI). Sekundærutfallsmål var biomarkører for inflammasjon, fysisk funksjon, bevegelighet, kondisjon og mid- jeomkrets. Effekten av treningsprogrammet ble ana- lysert ved hjelp av multippel lineær regre- sjon, med justering for studiesenter og base- lineverdier. Vi beregnet effektstørrelser ved hjelp av Standardiserte gjennomsnittsdif- feranser (SMD). SMD mellom 0.2 og 0.4 be- tegnes som en liten effekt, fra 0.5 til 0.7 som en moderat effekt og ≥0.8 som en stor effekt. Resultat Totalt 97 av 100 randomiserte pasienter fullførte studien, og 76% av pasientene i tre- ningsgruppen fulgte ≥80% av treningspro- grammet. Det var en signifikant stor effekt av tre- ningen på primærutfallsmålet sykdomsakti- vitet (ASDAS; SMD:1.0 [0.6, 1.4], p<0.001, BASDAI; SMD: 1.0 [0.5, 1.4], p<0.001). Det var signifikante effekter av treningen på alle sub-skårene av sykdomsaktivitet med en stor effekt på smerte (SMD: 0.9 [0.5, 1.3]), stiv- het (SMD 1.0 [0.6, 1.4]), utmattelse (SMD 0.8 [0.4, 1.2]) og en liten effekt på ledd- ømhet (SMD 0.4 [0, 0.8). Det var også en signifikant effekt av treningen på C-reaktivt protein (p=0.04). I tillegg var det signifikante, positive ef- fekter av treningen på fysisk funksjon, beve- gelighet, kondisjon og midjeomkrets. Konklusjon Høyintensiv trening reduserer sykdomsakti- vitet målt som symptomer (smerte, utmat- telse og stivhet) og inflammasjon hos pasi- enter med aksial spondyloartritt. I tillegg bedrer det pasientens fysiske funksjon og hjerte-karhelse. Dette tyder på at pasienter med aksial spondyloartritt trygt kan trene høyintensivt uten at det vil føre til sykdoms- oppbluss, og dermed kan de dra nytte av de mange positive helsegevinstene av kondi- sjons- og styrketrening. Originalartikkel : Sveaas SH, Bilberg A, Berg IJ, Provan SA, Rollefstad S, Semb AG, Hagen KB, Johansen MW, Pedersen E, Dagfinrud H. High intensity exercise for 3 months reduces disease activity in axial spondyloarthritis (axSpA): a multi- centre randomised trial of 100 patients. Br J Sports Med; 2019 https://doi.org/10.1136/ bjsports-2018-099943. Studien er støttet av Fond til etter- og vi- dereutdanning av fysioterapeuter. Referanser 1. Sieper J, Poddubnyy D. Axial spondyloarthritis. Lancet. 2017;390(10089):73-84. https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(16)31591-4. 2. Lundberg IE, Nader GA. Molecular effects of exercise in patients with inflammatory rheumatic disease. Nat Clin Pract Rheumatol 2008;4(11):597-604. https://doi. org/10.1038/ncprheum0929. 3. Mathieu S, Soubrier M. Cardiovascular events in ankylosing spondylitis: a 2018 meta-analysis. Ann Rheum Dis. 2018. https://doi.org/10.1136/annr- heumdis-2018-213317. 4. Dagfinrud H, Halvorsen S, Vøllestad NK, Niedermann K, Kvien TK, Hagen KB. Exercise programs in trials for pati- ents with ankylosing spondylitis: Do they really have the potential for effectiveness? Arthritis Care Res(Hoboken). 2011;63(4):597-603. https://doi.org/10.1002/acr.20415 . Sammendrag: Høyintensiv trening reduserer sykdomsaktiviteten hos pasienter med revmatisk ryggsykdom

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy