Fysioterapeuten 5-2019

Omtalt av Dahm KT og Giske L Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet Constraint induced movement therapy (CIMT) fører muligens til bedre utførelse av tohåndsaktiviteter hos barn med unilateral CP sammenlignet med lavdosert trening, men det var ingen forskjell mellom gruppene når CIMT ble sammenliknet med tilsvarende treningsdose. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet. En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten. Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations Assessment, Development and Evalua- tion (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjo- nen for hvert utfallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy ( JJJJ ), middels ( JJJm ), lav ( JJmm ), eller svært lav kvalitet ( Jmmm ). Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. Constraint induced movement therapy kan gi økt bruk av begge hender hos barn med unilateral CP 30 FYSIOTERAPEUTEN 5/19 Bakgrunn Cerebral parese (CP) er en samlebeteg- nelse for en gruppe motoriske tilstander som har sin bakgrunn i en skade i hjernen som har oppstått i svangerskapet, under fødselen eller i løpet av de to første leve- årene. Selv om skaden er permanent, kan virkningene endre seg i løpet av livet. Det blir født fra 120 til 150 barn med CP i Norge i hvert år. Omtrent 40% av barna er mest affisert i den ene siden av kroppen, det vil si unilateral CP. Mer enn 60% har nedsatt håndfunksjon. Graden av nedsatt håndfunksjon kan knyttes til når skaden oppsto, til lokalisering og alvorlig- hetsgrad. Constraint induced movement the- rapy (CIMT) er en treningsform hvor en kombinerer intensiv trening av den mest affiserte armen med bruk en vott eller en skinne på den armen som er minst af- fisert. Hensikten er å stimulere til bedre håndfunksjon. Treningen skal være struk- turert og med høy intensitet. Bruken av vott eller skinne kan variere fra flere timer til en time daglig. Hva sier forskningen? Denne systematiske oversikten oppsum- merer funn fra randomiserte kontrol- lerte studier som har undersøkt effekt av Constraint induced movement therapy sammenliknet med lav-dosert, høy-dosert eller sammenliknbar treningsmengde for barn med unilateral CP. De viktigste utfal- lene var to-håndsfunksjon og funksjon av affisert arm. Studiene viste at: • CIMT fører muligens til noe mer bruk av begge hender sammenlignet med lav-dosert trening ( JJmm ) ). • Det er usikkert om CIMT fører til bed- re funksjon av affisert arm sammenlig- net med lav-dosert trening ( Jmmm ) • Det ser ikke ut til å være noen forskjell mellom gruppene for CIMT sammen- lignet med tilsvarende treningsdose ( JJmm ) ) • Noen studier rapporterte om uønskede hendelser i form av frustrasjon hos barna og at de ikke ville bruke vott eller skinne. Tilliten til resultatene ble vurdert til å være lav og svært lav på av grunn av manglende blinding av utfallsmåler, og små studier med få deltakere. Hva er denne informasjonen basert på? Totalt inngikk 36 randomisert kontroller- te studier med til sammen 1.264 deltakere i oversikten. Gjennomsnittsalderen var cirka seks år. Omtrent like mange gutter som jenter deltok i studiene, og litt over halvparten hadde affeksjon av høyre side. Votten eller skinnen ble brukt fra to til sju dager i uken og hver enkelt trenings- økt varierte fra en halv time til åtte timer daglig. Treningsperioden varte gjennom- snittlig i fire uker. Sytten av studiene sam- menlignet CIMT med lettere trening, og de andre sammenlignet CIMT med tre- ning med samme mengde. Inndelingen er basert på totalt antall timer med trening. Studiene brukte mange ulike måleverktøy for å registre to-håndsfunksjon og funk- sjon av affisert arm. To studier med 39 deltakere sammen- lignet CIMT med lettere trening (fysiote- rapi og massasje). Barna i CIMT gruppen trente fra 30 mi- nutter til to timer daglig, seks dager i uken i åtte til 12 uker Studiene brukt Kids-Assis- ting Hand assessment for å måle tohånds- funksjon. Testen er utviklet for å undersø- ke håndfunksjon hos barn med unilateral skade og kartlegger hvor effektivt den af- fiserte hånden brukes i to-håndsaktivitet. Testen er basert på video under lek, skår 0 -100, høyere skår betyr mer bruk av begge hender. Resultatene viste at hvis gjennom- snittet i kontrollgruppen var 0,50 til 1,00 poeng, vil barna i CIMT gruppen gjen- nomsnittlig ha 5,44 høyere poeng (fra 2,37 til 8,51 poeng høyere). Tre studier brukte Quality of upper ek- stremity skills test for å måle bevegelses- mønstre og håndfunksjon i affisert arm. Resultatene viste at barna i CIMT-gruppen fikk noe bedre grep, vektbæring, isolerte bevegelser og beskyttelses reflekser, men tilliten til disse resultatene er svært lav. Det var ingen forskjell mellom grup- pene når CIMT ble sammenlignet med annen høy-dosert trening slik som ergo- terapi, fysioterapi, trening i gruppe eller hjemmeprogram. Kilde: Hoare BJ, Wallen MA, Thorley MN, Jackman ML, Ca- rey LM, Imms C. Constraint-induced movement therapy in children with unilateral cerebral palsy. Cochrane Da- tabase of Systematic Reviews 2019, Issue 4. Art. No.: CD004149. DOI: https://doi.org/10.1002/14651858. CD004149.pub3

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy